Наредба о измени Наредбе о радном времену за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19

На основу члана 14. Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС”, бр. 151/20, 152/20, 153/20, 156/20, 158/20, 1/21, 17/21, 19/21 и 22/21), на предлог Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19,

Министар здравља доноси

НАРЕДБУ

о измени Наредбе о радном времену за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19

1. У Наредби о радном времену за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС“, број 22/21) тачка 1. мења се и гласи:

“1. Изузетно од одредаба члана 8. став 3, члана 9. став 2, члана 11. став 2. и члана 13. став 1. тач. 5. и 6. Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19, у периоду од 16. марта 2021. године од 21.00 часова до 22. марта 2021. године до 06.00 часова, објекти у којима се обављају следеће делатности :

– у области трговине на мало (трговинске и друге радње и продајна места),

– пружања услуге у области угоститељства, које обухватају продају хране и пића (ресторани, кафићи, барови, клубови, сплавови, шалтери и киосци за продају хране и пића, и сл.),

– пружања услуге у затвореним или отвореним трговинским центрима и сличним објектима у којима се обавља делатност у области трговине на мало (тржни центри и сл.),

– приређивања посебних и класичних игара на срећу (кладионице, играонице и сл.)

– пружања занатских и других услуга у непосредном и дуготрајном физичком контакту са корисником услуге (козметички салони, фризерски салони, салони лепоте)

– у области културе која подразумева истовремено присуство више лица у истом простору (позоришта, биоскопи, музеји, галерије)

– области спорта која подразумева истовремено присуство више лица у истом простору или дуготрајнији непосредни контакт са корисником услуге (фитнес центри, теретане, вежбаонице, спа центри, базени и други објекти намењени за спорт и рекреацију и сл.) неће радити.

Ограничења из става 1. ове тачке не односи се на радно време::

1) апотеке (укључујући пољопривредне апотеке), изузев оних апотека које продају обављају у трговинским центрима и за које управљач не може обезбедити посебне коридоре за приступ или у које се не улази са спољне стране или непосредно са јавне површине, бензинских пумпи у обављању делатности продаје горива и трговинских, угоститељских и других објеката који врше доставу хране;

2) трговинске и друге радње и продајна места на којима се врши продаја прехрамбених производа, продавнице хране за животиње (пет шопови, продавнице сточне хране и др.), затворене и отворене пијаце, укључујући и оне које продају обављају у трговинским центрима, а за које управљач може да обезбеди посебне коридоре за приступ или у које се улази са спољне стране или непосредно са јавне површине;

3) киосци и трафике који су као такви регистровани и класификовани и постављени на јавној површини и у којима се продаје штампа, дуванске прерађевине и ситна непрехрамбена роба и којa се обавља тако да купац не улази у објекат;

4) ординације и лабораторије у којима се пружају медицинске и стоматолошке услуге и ветеринарских ординација и лабораторија и сл.;

5) ресторани и други простори у којима се пружају услуге исхране у категоризованим и некатегоризованим смештајним објектима и у категоризованом приватном смештају, у којима се услуга може пружати само лицима која имају пријављен боравак у тим врстама смештаја и то најкасније до 21.00 часа;

6) објекти намењених за спорт и рекреацију – када се користе у сврху тренинга и припрема и одржавања регистрованих такмичења у надлежности националних спортских савеза и то у унапред заказаним терминима;

7) све друге радње, објекти и места (обућарске, кројачке, столарске, стаклорезачке и сл. радње, сервиси, технички прегледи и сл.) на којима се пружају услуге при чијем вршењу није обавезно присуство корисника или су присуство и контакт ограниченог трајања.

2. После тачке 1. додаје се тачка 1a. која гласи:

’’1a. Ограничење радног времена из тачке 1. ове наредбе не односи се на:

1. финансијске институције (банке, осигуравајућа друштва, мењачнице, и др.)

2. државне органе, органе државне управе, органе АП Војводине, органе јединица локалних самоуправе,

3. јавна предузећа и привредна друштва чији је оснивач Република, АП Војводина или јединица локалне самоуправе,

4. јавне установе чији је оснивач Република, АП Војводина или јединица локалне самоуправе, осим оних установа обављају делатности из тачке 1. ове наредбе,

3. судови и јавна тужилаштва, јавни бележници, извршитељи и други правосудни или са њима везани органи и службе,

4. привредна друштва и други привредни субјекти, осим оних која обављају делатности из тачке 1. ове наредбе.“

2. Ова наредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 500-01-00/1/2021-

У Београду, 16. марта 2021. године

Министар,

др Златибор Лончар