JAVNI UVID – NACRT PROSTORNOG PLANA REPUBLIKE SRBIJE OD 2021. DO 2035. GODINE

REPUBLIKA SRBIJA

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

u skladu sa čl. 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS” br 72/09 81/09 ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 -US, 98/13 – US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 dr. Zakon i 9/20), članom 19. Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu’ („Službeni glasnik RS , br. 135/04 i 88/10) i čl. 55-68. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS”, broj 32/19)

oglašava

JAVNI UVID

U

NACRT PROSTORNOG PLANA REPUBLIKE SRBIJE OD 2021. DO 2035. GODINE

i

IZVEŠTAJ O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA PROSTORNOG PLANA REPUBLIKE SRBIJE OD 2021. DO 2035 GODINE NA ŽIVOTNU SREDINU

JAVNI UVID u nacrt Prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035. godine (u daljem tekstu: nacrt prostornog-plana) i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035. godine na životnu sredinu (u daljem tekstu: Izveštaj o strateškoj proceni uticaJa), održaće se OD 5. APRILA DO 5. MAJA 2021. GODINE U TRAJANJU OD 30 DANA.

Nacrt prostornog plana sa kompletom referalnih karata i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja biće izloženi u analognom formatu svakog radnog dana u sedištima upravnih okruga odnosno u digitalnom formatu na internet stranici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture kao i na internet stranicama upravnih okruga i jedinica lokalne samouprave. Fizička i pravna lica primedbe na Nacrt prostornog plana i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja mogu dostaviti u pisanoj formi u toku trajanja javnog uvida, zaključno 5. maja 2021. godine, i to: Jedinicama lokalne samouprave ili direktno Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Sektoru za prostorno planiranje i urbanizam, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd.

Primedbe mogu biti, kao prilog, dostavljene i elektronskom poštom na e-mail: pprs@mgsi.gov.rs

Mesto, vreme, način i postupak održavanja JAVNE SEDNICE KOMISIJE ZA JAVNI UVID biće naknadno utvrđeni u skladu sa epidemiološkom situacijom u Republici Srbiji. Komplet materijala koji se izlažu na javni uvid, kao i dodatne informacije, biće dostupne zainteresovanima na internet prezentaciji nadležnog ministarstva od početka održavanja javnog uvida na https://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti-list/137/180.

Komplet dokumenata možete preuzeti i OVDE