НЕУСПЕЛO ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

На основу Извештаја Комисије за спровођење поступка давање у закуп пословног простора у  комплексу Мултиуфункционалног  објекта летње позорнице „Врело“-Кафић са баштом на локацији испод трибина  у Сокобањи од 16.06.2021. године оглашава се

НЕУСПЕЛИМ ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

за давање у закуп пословног простора у  комплексу Мултиуфункционалног  објекта летње позорнице „Врело“-Кафић са баштом на локацији испод трибина 

I

Јавно надметање за давање у закуп пословног простора у комплексу Мултиуфункционалног  објекта летње позорнице „Врело“-Кафић са баштом на локацији испод трибина  у Сокобањи, заказано је  за  дан 17.06.2021. године и исто се  оглашава неуспелим на основу Извештаја Комисије за спровођење поступка за давањеу закуп пословног простора у  комплексу Мултиуфункционалног  објекта летње позорнице „Врело“-Кафић са баштом на локацији испод трибина  од 17.06.2021. године, због тога што до предвиђеног рока за достављање понуда – 16.06.2021.године до 15.00 часова није приспела ни један понуда.

II

Јавни позив за давање у закуп пословног простора у комплексу Мултиуфункционалног  објекта летње позорнице „Врело“-Кафић са баштом на локацији испод трибина  у Сокобањи биће поново расписан у року од 3 дана од дана објављивања јавног надметања за давање у закуп пословног простора у комплексу Мултиуфункционалног  објекта летње позорнице „Врело“-Кафић са баштом на локацији испод трибина  у Сокобањи,неуспелим.

III

Оглас објавити на огласној табли Општинске управе општине Сокобања и интернет страници општине Сокобања www.sokobanja.ls.gov.rs

У Сокобањи дана 17.06.2021. године

I Број: 361-7-2/2021

                                                                                   ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

                                                                                                            Миодраг Николић с.р.