ЈАВНИ ПОЗИВ за давање у закуп пословног простора у комплексу Мултиуфункционалног објекта летње позорнице „Врело“

На основу тачке II Решења о формирању комисије за спровођење поступка давања у закуп пословног простора у комплексу Мултиуфункционалног објекта летње позорнице „Врело“ , I Број 361-8/2021., и Одлуке о покретању поступка за давање у закуп пословног простора I Број 361-9/2021, Комисија за спровођење поступка давања у закуп пословног простора , упућује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

за давање у закуп пословног простора у комплексу Мултиуфункционалног објекта летње позорнице „Врело“

Oпштина Сокобања даје у закуп пословни простор у комплексу Мултиуфункционалног објекта летње позорнице „Врело“ путем јавног надметања и то:

 • Објекат бр. 1 – Кафић на локацији испод трибина означен на графичком прилогу 1 са Кф1.

-Површина пословног простора је 40,47 м2.
-Објекат је прикључен на водовод, канализацију и нисконапонску мрежу. Унутрашњост локала је неопремљена осим једноделне судопере са уграђеним бојлером запремине 10л. У локалу постоји статична плафонска рсвета и расвета на месту где је предвиђено постављање шанка.Локал поседује 2 тоалета потпуно опремљена
Уз наведени пословни простор могуће је користити летњу башту уз посебно одобрење Општинске управе општине Сокобања.

-Почетна цена за давање у закуп је 26.312,00 динара месечно.
-Пословни простор даје се на период од 3 године.

 • Намена: продаја топлих и хладних напитака, сладоледа, продаја палачинки, пица, сендвича, и пецива и сл..
 • Висина лицитационог корака износи 1.316,00 динара.
 • Висина депозита износи 26.312,00 динара.
  -Право учешћа имају правна лица и предузетници који немају дуг према локалној самоуправи по основу свих изворних јавних прихода.
 • Критеријум за давање у закуп је највиша понуђена цена. Пријава за јавно надметање мора да садржи:

• назив, седиште, ПИБ и матични број за правна лица, за предузетнике – име и презиме предузетника, адреса, ПИБ и матични број (копија решења из АПР-а);
• пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве;
• доказ о измиреним дуговањима према општини Сокобања – Уверење о измиреним обавезама из ЛПА – оригинал или оверена копија;
• доказ о уплати депозита (уплатница или извод), уплата се врши на жиро рачун број: 840-749804-49 са назнаком депозит за учешће на надметању по моделу 97 са позивом на број 10-094, корисник буџет општине Сокобања;
• износ закупнине која се нуди;
• изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању,;
• изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза приликом потписивања уговора и то бланко соло меницу која мора бити евидентирана у Регистру меница. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо у висини месечне закупнине, са роком важења 15 дана дуже од назначеног периода издавања непокретности. Менично овлашћење треба да гласи на општину Сокобања. Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу и захтев за регистрацију менице;
• доказ о уплати административне таксе у износу од 1.724.00 динара. Уплата се врши на уплатни рачун 840-742251843-73 , позив на број 97 10-094, прималац општина Сокобања

Јавно надметање ће се одржати дана 28.06.2021. године у великој сали Скупштине општине Сокобања са почетком у 13,00 часова. 

Пријаве се подносе најкасније до 1500 часова, дан пре заказаног јавног надметања преко писарнице Општинске управе општине Сокобања односно до 25.06.2021. године са назнаком „ПРИЈАВА ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ- за давање у закуп пословног простора у комплексу Мултиуфункционалног објекта летње позорнице „Врело“ – Комисији за спровођење поступка.
Саставни део Јавног позива је Графички прилог.

 • Уколико пријава не садржи све потребне податке комисија исту неће прихватити;
 • Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве не могу учествовати у поступку јавног надметања, а непотпуне или неблаговремене пријаве се одбацују;
 • Учесник, чија је пријава прихваћена, губи право на повраћај депозита ако у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема позива закуподавца не закључи уговор о закупу пословног простора.;
 • Уколико не испоштују дати рок сматраће се да су одустали од лицитираног пословног простора и расписује се нова лицитација за пословни простор;

-Учесник који добије пословни простор на јавном надметању у случају одустајања губи право на повраћај гарантованог износа депозита;

 • Учеснику чија пријава није прихваћена, депозит се враћа по коначности одлуке о избору најповољнијег понуђача
 • Поступак јавног надметања сматра се успелим и у случају достављања једне исправне пријаве за учешће којом се подносиац пријаве региструје и присуствује јавном надметању, ако прихвати почетну висину закупнине.

У Сокобањи, 18.06.2021. године
I Број 361-10/2021

Оглас се објављује у средствима јавног информисања на огласној табли Општинске управе општине Сокобања и сајту општине Сокобања www.sokobanja.ls.gov.rs

Графички прилог: ОВДЕ

                               ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
                                                         
                                Maрија Јовановић