Допуна јавног позива за давање у закуп пословног простора у комплексу Мултиуфункционалног објекта летње позорнице „Врело“

На основу  тачке II  Решења о формирању комисије за спровођење поступка давања у закуп  пословног простора у комплексу Мултиуфункционалног  објекта летње позорнице „Врело“ ,  I Број 361-8/2021., и Одлуке о покретању поступка за давање у закуп пословног простора I Број 361-7/2021, Комисија за спровођење поступка давања у закуп пословног простора , упућује:

ДОПУНУ

ЈАВНОГ  ПОЗИВА

за давање у закуп пословног простора  у комплексу Мултиуфункционалног  објекта летње позорнице „Врело“

Oпштина Сокобања је дана 18.06.2021.године упутила јавни позив за јавно намдетање за давање у закуп пословног простора  у комплексу Мултиуфункционалног  објекта летње позорнице „Врело“и то:

  • Објекат бр. 1 –  Кафић са баштом на локацији испод трибина  означен на графичком прилогу 1 са Кф1.

Овим путем врши се допуна јавног позива уделу услова за давање уа зкуп тако што се додаје:

У цену закупа нису урачунати трошкови електричне енергије, водовода и канализације и закупци ће бити у обавези да исту плаћају месечно, по испостављеним фактурама, а на основу записника о очитавању стања на контролним бројилима и то у процентуалним износима од укупно испостављеног рачуна ЕПС-а за јединствено бројило, односно процентуално сразмерно потрошњи (броју киловата).

У  Сокобањи, 24.06.2021. године
I Број 361-7-2/2021

Оглас се објављује у средствима јавног информисања на огласној табли Општинске управе општине Сокобања и сајту општине Сокобања www.sokobanja.ls.gov.rs

                                                                                                              ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

                                                                                                                      Maрија Јовановић с.р