НЕУСПЕЛO ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ за давање у закуп пословног простора у комплексу Мултиуфункционалног објекта летње позорнице „Врело“-Кафић са баштом на локацији испод трибина

На основу Извештаја Комисије за спровођење поступка давање у закуп пословног простора у  комплексу Мултиуфункционалног  објекта летње позорнице „Врело“-Кафић са баштом на локацији испод трибина  у Сокобањи од 08.07.2021. године оглашава се

НЕУСПЕЛИМ ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

за давање у закуп пословног простора у  комплексу Мултиуфункционалног  објекта летње позорнице „Врело“-Кафић са баштом на локацији испод трибина 

I

Јавно надметање за давање у закуп пословног простора у комплексу Мултиуфункционалног  објекта летње позорнице „Врело“-Кафић са баштом на локацији испод трибина  у Сокобањи, заказано је  за  дан 06.07.2021. године и исто се  оглашава неуспелим на основу Извештаја Комисије за спровођење поступка за давањеу закуп пословног простора у  комплексу Мултиуфункционалног  објекта летње позорнице „Врело“-Кафић са баштом на локацији испод трибина  од 08.07.2021. године, због тога што је утврђено да приспела понуда није потпуна – проверо  је утврђено да понуђач има неизмирена дуговања према општини Сокобања те јавно надметање није ни одржано.

У Сокобањи дана 08.07.2021. године

I Број: 361-11-1/2021

                                                                                   ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

                                                                                                            Миодраг Николић с.р.