ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

Општина Сокобања

Општинска управа

Општине Сокобања

III Број: 111-14-1/2021

Дана 27.07.2021. године

СОКОБАЊА

Датум оглашавања: 28.07.2021. године

Датум истека рока за пријављивање: 12.08.2021. године

На основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/2016,113/2017,95/2018 и 113/2017 –др. закон) и чл. 11. и 13. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 95/2016), Правилника о организацији и систематизацији радних места у општинској управи и општинском правобранилаштву („Службени лист општине Сокобања“, број 21/2021 ) и Закључка Комисије за давање сагласности на ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-3812/2021 од 27.04.2021.године,

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

I Орган у коме се радно место попуњава:

Општинска управа општине Сокобања, ул. Светог Саве бр.23.

II Радно место која се попуњавају:

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

1. Радно место под редним бројем 6. Правилника – Послови борачко- инвалидске и дечије заштите, у звању саветник – 1 извршилац.

Опис послова: води првостепени управни поступак и одлучује o управним ставарима из области дечје заштите, о праву на родитељски додатак, праву на накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета и одсуства ради посебне неге детета и права на накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу без родитељског старања, за децу ометену у развоју и за регресирани боравак у предшколској установи и права на дечији додатак; припрема одговоре по жалбама за потребе другостепеног органа; прикупља чињенице и доказе релевантне за израду и вођење поступка; врши електронску обраду и унос података у посебан програм утврђен од стране надлежног министарства за остваривање права на родитељски додатак; за остваривање права на дечији додатак; обавља послове у вези са вођењем евиденције предмета из области управног поступка; води одговарајуће евиденције о оствареним правима; даје обавештења и информације странкама; води првостепени управни поступак и одлучује у вези  утврђивања права на борачко-инвалидску заштиту; врши електронску обраду и унос података у посебан програм утврђен од стране надлежног министарства за остваривање права на борачко-инвалидску заштиту који подразумева стварање локалне базе података, израду одговарајућих аката и доставу података министарству, као и електронски пријем података од министарства; води одговарајуће евиденције о оствареним правима; oбавља и друге послове из области борачко – инвалидске заштите; води управни поступак и одлучује у управним стварима у вези пружања бесплатне правне помоћи, односно пружа бесплатну правну помоћ у оквиру овлашћења која су дипломираним правницима одређена законом којим се уређује одговорајући поступак; пружа опште правне информације и попуњава формуларе, као облике бесплатне правне подршке; води поступак по изјављеним жалбама на првостепена решења из делокруга послова које обавља и ставља клаузулу правоснажности на акте из делокруга послова које обавља и обавља и друге послове по налогу Руководиоца Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено хуманистичких наука или правних или економских наука на  основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету.

Радно искуство: Најмање три године радног искуства у струци.

Посебни услови: Положен државни стручни испит, и познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

У изборном поступку проверавају се:

-Знање – познавање Закона о финансијској подршци породици са децом и Закона о правима бораца, војних инвалида,цивилних инвалида рата и чланова њихових породица – усмено – писмено -Стручна оспособљеност – усмени разговор;

-Вештине- познавање рада на рачунару – практична провера (рад на рачунару)

III Место рада:

Општинска управа општине Сокобања, Сокобања ул. Светог Саве бр. 23

IV Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је 15 дана и почиње да тече од  29.07.2021 године и истиче 12.08.2021. године.

V Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Душица Димитријевић, телефон: 064/8560728.

VI  Aдреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс:

Општинска управа општине Сокобања- Конкурсној комисији, ул. Светог Саве бр.23, са назнаком: „за јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места службеника –  ,,Послови борачко- инвалидске и дечије заштите “.

VII Датум оглашавања:

28.07.2021. године

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

– пријава са радном биографијом;

– оригинал или фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми

– уверење о држављанству (не старије од 6 месеци);

– извод из матичне књиге рођених;

-уверење Полицијске управе да канидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шесг месеци или за кажњиво дело које гa чини неподобним за обављање послова у државном органу;

– уверење о стеченом радном искуству у струци;

– доказ о положеном државном стручном испиту;

Напомена: за кандидате који до раније нису заснивали радни однос у органима аутономне покрајине, јединице локале самоуоправе, градској општини или државном органу, обавезан је пробни рад у трајању од 6 месеци.

IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:

са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним местима, назначене вештине и знања биће проверена у просторијама Општинске управе општине Сокобања, Сокобања ул. Светог Саве бр.23, о чему ће кандидати бити обавештени телефонским путем или електронском поштом на бројеве или адресе које су навели у пријави.

Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник Општинске управе општине Сокобања.

Овај конкурс објављује се на интернет презентацији општине Сокобања www.opstinasokobanja.com а обеваштење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације на којој је објављен конкурс објављује се  дневном листу „ Политика“ које се дистрибуирају за територију целе Републике Србије.

                                                                                                        НАЧЕЛНИК УПРАВЕ

                                                                                                      Александра Марковић с.р.