JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA NA NEODREĐENO VREME

Opština Sokobanja

Opštinska uprava

Opštine Sokobanja

III Broj: 111-14-1/2021

Dana 27.07.2021. godine

SOKOBANJA

Datum oglašavanja: 28.07.2021. godine

Datum isteka roka za prijavljivanje: 12.08.2021. godine

Na osnovu čl. 4. i 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 21/2016,113/2017,95/2018 i 113/2017 –dr. zakon) i čl. 11. i 13. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br. 95/2016), Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u opštinskoj upravi i opštinskom pravobranilaštvu („Službeni list opštine Sokobanja“, broj 21/2021 ) i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti na novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj 112-3812/2021 od 27.04.2021.godine,

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE SOKOBANJA

oglašava

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA

NA NEODREĐENO VREME

I Organ u kome se radno mesto popunjava:

Opštinska uprava opštine Sokobanja, ul. Svetog Save br.23.

II Radno mesto koja se popunjavaju:

ODELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU I DRUŠTVENE DELATNOSTI

1. Radno mesto pod rednim brojem 6. Pravilnika – Poslovi boračko- invalidske i dečije zaštite, u zvanju savetnik – 1 izvršilac.

Opis poslova: vodi prvostepeni upravni postupak i odlučuje o upravnim stavarima iz oblasti dečje zaštite, o pravu na roditeljski dodatak, pravu na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva radi posebne nege deteta i prava na naknadu troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu bez roditeljskog staranja, za decu ometenu u razvoju i za regresirani boravak u predškolskoj ustanovi i prava na dečiji dodatak; priprema odgovore po žalbama za potrebe drugostepenog organa; prikuplja činjenice i dokaze relevantne za izradu i vođenje postupka; vrši elektronsku obradu i unos podataka u poseban program utvrđen od strane nadležnog ministarstva za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak; za ostvarivanje prava na dečiji dodatak; obavlja poslove u vezi sa vođenjem evidencije predmeta iz oblasti upravnog postupka; vodi odgovarajuće evidencije o ostvarenim pravima; daje obaveštenja i informacije strankama; vodi prvostepeni upravni postupak i odlučuje u vezi  utvrđivanja prava na boračko-invalidsku zaštitu; vrši elektronsku obradu i unos podataka u poseban program utvrđen od strane nadležnog ministarstva za ostvarivanje prava na boračko-invalidsku zaštitu koji podrazumeva stvaranje lokalne baze podataka, izradu odgovarajućih akata i dostavu podataka ministarstvu, kao i elektronski prijem podataka od ministarstva; vodi odgovarajuće evidencije o ostvarenim pravima; obavlja i druge poslove iz oblasti boračko – invalidske zaštite; vodi upravni postupak i odlučuje u upravnim stvarima u vezi pružanja besplatne pravne pomoći, odnosno pruža besplatnu pravnu pomoć u okviru ovlašćenja koja su diplomiranim pravnicima određena zakonom kojim se uređuje odgovorajući postupak; pruža opšte pravne informacije i popunjava formulare, kao oblike besplatne pravne podrške; vodi postupak po izjavljenim žalbama na prvostepena rešenja iz delokruga poslova koje obavlja i stavlja klauzulu pravosnažnosti na akte iz delokruga poslova koje obavlja i obavlja i druge poslove po nalogu Rukovodioca Odeljenja.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti društveno humanističkih nauka ili pravnih ili ekonomskih nauka na  osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu.

Radno iskustvo: Najmanje tri godine radnog iskustva u struci.

Posebni uslovi: Položen državni stručni ispit, i poznavanje rada na računaru (MS Office paket i internet).

U izbornom postupku proveravaju se:

-Znanje – poznavanje Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom i Zakona o pravima boraca, vojnih invalida,civilnih invalida rata i članova njihovih porodica – usmeno – pismeno -Stručna osposobljenost – usmeni razgovor;

-Veštine- poznavanje rada na računaru – praktična provera (rad na računaru)

III Mesto rada:

Opštinska uprava opštine Sokobanja, Sokobanja ul. Svetog Save br. 23

IV Rok za podnošenje prijave na javni konkurs je 15 dana i počinje da teče od  29.07.2021 godine i ističe 12.08.2021. godine.

V Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Dušica Dimitrijević, telefon: 064/8560728.

VI  Adresa na koju se podnosi prijava za javni konkurs:

Opštinska uprava opštine Sokobanja- Konkursnoj komisiji, ul. Svetog Save br.23, sa naznakom: „za javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta službenika –  ,,Poslovi boračko- invalidske i dečije zaštite “.

VII Datum oglašavanja:

28.07.2021. godine

VIII Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs:

– prijava sa radnom biografijom;

– original ili fotokopija diplome o stečenoj stručnoj spremi

– uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci);

– izvod iz matične knjige rođenih;

-uverenje Policijske uprave da kanidat nije osuđivan za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šesg meseci ili za kažnjivo delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu;

– uverenje o stečenom radnom iskustvu u struci;

– dokaz o položenom državnom stručnom ispitu;

Napomena: za kandidate koji do ranije nisu zasnivali radni odnos u organima autonomne pokrajine, jedinice lokale samouoprave, gradskoj opštini ili državnom organu, obavezan je probni rad u trajanju od 6 meseci.

IX Provera osposobljenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku:

sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenim radnim mestima, naznačene veštine i znanja biće proverena u prostorijama Opštinske uprave opštine Sokobanja, Sokobanja ul. Svetog Save br.23, o čemu će kandidati biti obavešteni telefonskim putem ili elektronskom poštom na brojeve ili adrese koje su naveli u prijavi.

Napomene: Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, biće odbačene.

Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao načelnik Opštinske uprave opštine Sokobanja.

Ovaj konkurs objavljuje se na internet prezentaciji opštine Sokobanja www.opstinasokobanja.com a obevaštenje o javnom konkursu i adresa internet prezentacije na kojoj je objavljen konkurs objavljuje se  dnevnom listu „ Politika“ koje se distribuiraju za teritoriju cele Republike Srbije.

                                                                                                        NAČELNIK UPRAVE

                                                                                                      Aleksandra Marković s.r.