ЈАВНИ ПОЗИВ за давање у закуп пословног простора  хале број 1 у саставу пословног објекта број 3 (зграда прехрамбене индустрије и пића – Требич 2/0)

за давање у закуп пословног простора  хале број 1 у саставу пословног објекта број 3

На основу  тачке II  Решења о формирању комисије за спровођење поступка давања у закуп  пословног простора хале број 1 у саставу пословног објекта број 3 на кп. бр. 2502/12 КО Сокобања у ул. Алексе Маркишића бр. 173 у Сокобањи,  I Број 361-16-1/2021., и Одлуке о покретању поступка за давање у закуп пословног простора I Број 361-16/2021, Комисија за спровођење поступка давања у закуп пословног простора , упућује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

за давање у закуп пословног простора  хале број 1 у саставу пословног објекта број 3

(зграда прехрамбене индустрије и пића – Требич 2/0)

Oпштина Сокобања даје у закуп пословни простор и то:

–  халу број 1 у саставу пословног објекта број 3 (зграда бившег Требича) на кп. бр. 2502/12 КО Сокобања у ул. Алексе Маркишића бр. 173 у Сокобањи

-Укупна површина пословног простора је  421,56 м2, и сти се  издаје са правом прилаза из ул. Алексе Маркишића и то кроз просторију која је на графичком прилогу означена као „Пролаз до хала“.

Објекат није прикључен на водовод и канализацију и није снабдевен прикључком на електро мрежу.

– Почетна цена за давање у закуп је  1 еуро по м2 односно на дан доношења одлуке 117,58 динара по м2 односно 49.576,02 динара месечно.

Почетна цена за утврђивање закупнине за давање у закуп производног, складишног и осталог простора утврђује се у месечном износу, у динарској противвредности еура на дан плаћања, по средњем курсу НБС.

-Пословни простор даје се на период од 1 године.

– Висина лицитационог корака износи 2.478,80 динара.

– Висина депозита износи 49.576,02 динара.

-Право учешћа имају физичка лица. правна лица и предузетници који немају дуг према локалној самоуправи по основу свих изворних јавних прихода.

– Критеријум за давање у закуп је највиша понуђена цена.

 Пријава за јавно надметање мора да садржи:

  • назив, седиште, ПИБ и матични број за правна лица, за предузетнике – име и презиме предузетника, адреса, ПИБ и матични број  (копија решења из АПР-а);
  • пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве;
  • доказ о измиреним дуговањима према општини Сокобања – Уверење о измиреним обавезама из ЛПА – оригинал или оверена копија;
  • доказ о уплати депозита (уплатница или извод), уплата се врши на жиро рачун број: 840-749804-49 са назнаком депозит за учешће на надметању  по моделу  97 са позивом на број 10-094, корисник буџет општине Сокобања;
  • износ закупнине која се нуди;
  • изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању,;
  • изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза приликом потписивања уговора и то бланко соло меницу која мора бити евидентирана у Регистру меница.  Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо у висини месечне закупнине, са роком важења 15 дана дуже од назначеног периода издавања непокретности. Менично овлашћење треба да гласи на општину Сокобања. Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу и захтев за регистрацију менице;
  •  доказ о уплати административне таксе у износу од 1.724.00 динара. Уплата се врши на уплатни рачун 840-742251843-73 , позив на број 97 10-094, прималац општина Сокобања


            Јавно надметање ће се одржати дана 08.09.2021. године у великој сали Скупштине општине Сокобања са почетком у 13,00 часова.

Пријаве се подносе најкасније до 1500 часова, дан пре заказаног јавног надметања преко писарнице Општинске управе општине Сокобања односно до 07.09.2021. године са назнаком „ПРИЈАВА ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ- за давање у закуп пословног хале број 1 у саставу пословног објекта број 3 на кп. бр. 2502/12 КО Сокобања у ул. Алексе Маркишића бр. 173 у Сокобањи – Комисији за спровођење поступка.

Саставни део Јавног позива је  Графички прилог.

– Уколико пријава не садржи све потребне податке комисија исту неће прихватити;

– Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве не могу учествовати у поступку јавног надметања, а непотпуне или неблаговремене пријаве се одбацују;

– Учесник, чија је пријава прихваћена, губи право на повраћај депозита ако у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема позива закуподавца не закључи уговор о закупу пословног простора.;


– Уколико не испоштују дати рок сматраће се да су одустали од лицитираног пословног простора и расписује се нова лицитација за пословни простор;


-Учесник који добије пословни простор на јавном надметању у случају одустајања губи право на повраћај гарантованог износа депозита;

– Учеснику чија пријава није прихваћена, депозит се враћа по коначности одлуке о избору најповољнијег понуђача

– Поступак јавног надметања сматра се успелим и у случају достављања једне исправне пријаве за учешће којом се подносиац пријаве региструје и присуствује јавном надметању, ако прихвати почетну висину закупнине.

У  Сокобањи, 30.08.2021. године
I Број 361-16.-2/2021

Оглас се објављује у средствима јавног информисања на огласној табли Општинске управе општине Сокобања и сајту општине Сокобања www.sokobanja.ls.gov.rs

                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

                                                                                                                      Maрија Јовановић

Графички прилог: ОВДЕ