ЈАВНИ ПОЗИВ за давања у закуп пословног простора   у ул. Митрополита Михаила  бб- испод трибина школског игралишта у Сокобањи

На основу  тачке II  Решења о формирању комисије за спровођење поступка давања у закуп пословног простора у ул. Алексе Маркишића бр. 82,  I Број: 361-17-2/2021 од 30.08.2021. године, Комисија за спровођење поступка давања у закуп пословног простора у ул. Митрополита Михаила  бб – испод трибина школског игралишта у Сокобањи, упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за давања у закуп пословног простора   у ул. Митрополита Михаила  бб- испод трибина школског игралишта у Сокобањи

Даје се у закуп пословни простор ,  у ул. Митрополита Михаила  бб- испод трибина школског игралишта у Сокобањи  у површини од 19,97м2, а састоји се од једне просторије и мокрог чвора, у јавној својини општине Сокобања, по  поступку јавног надметања.

Почетна цени за давање у закуп је 9,75 evra динара по м2 месечно, oдносно 194,71 еуро месечно за целу површину (на дан доношења одлуке цена у динарима износи 22.890,57 динара). Почетна цена за утврђивање закупнине за давање у закуп производног, складишног и осталог простора утврђује се у месечном износу, у динарској противвредности еура на дан плаћања, по средњем курсу НБС.

Пословни простор  се налази у екстра зони.

Пословни простор даје се на период од 5 година, а намена је за угоститељску делатност.

Висина лицитационог корака износи 1.144,53 динара.

Висина депозита износи 22.890,57 динара.

Право учешћа имају физичка лица. правна лица и предузетници који немају дуг према локалној самоуправи по основу свих изворних јавних прихода.

– Критеријум за давање у закуп је највиша понуђена цена.

Пријава за јавно надметање мора да садржи:

  • назив, седиште, ПИБ и матични број за правна лица, за предузетнике – име и презиме предузетника, адреса, ПИБ и матични број  (копија решења из АПР-а);
  • пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве;
  • доказ о измиреним дуговањима према општини Сокобања – Уверење о измиреним обавезама из ЛПА – оригинал или оверена копија;
  • доказ о уплати депозита (уплатница или извод), уплата се врши на жиро рачун број: 840-749804-49 са назнаком депозит за учешће на надметању  по моделу  97 са позивом на број 10-094, корисник буџет општине Сокобања;
  • износ закупнине која се нуди;
  • изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању,;
  • изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза приликом потписивања уговора и то бланко соло меницу која мора бити евидентирана у Регистру меница.  Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо у висини месечне закупнине, са роком важења 15 дана дуже од назначеног периода издавања непокретности. Менично овлашћење треба да гласи на општину Сокобања. Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу и захтев за регистрацију менице;
  •  доказ о уплати административне таксе у износу од 1.724.00 динара. Уплата се врши на уплатни рачун 840-742251843-73 , позив на број 97 10-094, прималац општина Сокобања

.
 

Јавно надметање ће се одржати дана 06.09.2021. године у великој сали Скупштине општине Сокобања са почетком у 13,00 часова.

Пријаве се подносе најкасније до 1000 часова, најкасније до 06.09.2021. године са назнаком „ПРИЈАВА ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ- за давање у закуп пословног у ул. Митрополита Михаила  бб- испод трибина школског игралишта у Сокобањи – Комисији за спровођење поступка.

– – Уколико пријава не садржи све потребне податке комисија исту неће прихватити;

– Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве не могу учествовати у поступку јавног надметања, а непотпуне или неблаговремене пријаве се одбацују;

– Учесник, чија је пријава прихваћена, губи право на повраћај депозита ако у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема позива закуподавца не закључи уговор о закупу пословног простора.;


– Уколико не испоштују дати рок сматраће се да су одустали од лицитираног пословног простора и расписује се нова лицитација за пословни простор;


-Учесник који добије пословни простор на јавном надметању у случају одустајања губи право на повраћај гарантованог износа депозита;

– Учеснику чија пријава није прихваћена, депозит се враћа по коначности одлуке о избору најповољнијег понуђача

– Поступак јавног надметања сматра се успелим и у случају достављања једне исправне пријаве за учешће којом се подносиац пријаве региструје и присуствује јавном надметању, ако прихвати почетну висину закупнине.

У Сокобањи, 30.08.2021.године                                                                             
I Број 361- 17-3/2021

Оглас се објављује у средствима јавног информисања на огласној табли Општинске управе општине Сокобања и сајту општине Сокобања www.sokobanja.ls.gov.rs

                                                                                          ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

                                                                                                Марија Јовановић