ИЗМЕНA  ЈАВНОГ ПОЗИВА за давање у закуп пословног простора  хале број 1 у саставу пословног објекта број 3

ОДЛУКУ  О  ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА 15.09.2021.

На основу  тачке II  Решења о формирању комисије за спровођење поступка давања у закуп  пословног простора хале број 1 у саставу пословног објекта број 3 на кп. бр. 2502/12 КО Сокобања у ул. Алексе Маркишића бр. 173 у Сокобањи,  I Број 361-16-1/2021., и Одлуке о покретању поступка за давање у закуп пословног простора I Број 361-16/2021, Комисија за спровођење поступка давања у закуп пословног простора , упућује

ИЗМЕНУ  ЈАВНОГ ПОЗИВА

за давање у закуп пословног простора  хале број 1 у саставу пословног објекта број 3

(зграда прехрамбене индустрије и пића – Требич 2/0)

Дана 30.08,2021.године расписан је Јавни Конкурс за дављње у закуп пословног простора  хале број 1 у саставу пословног објекта број 3 на кп. бр. 2502/12 КО Сокобања у ул. Алексе Маркишића бр. 173 у Сокобањи,   у површини од 421,56 м2, и сти се  издаје са правом прилаза из ул. Алексе Маркишића и то кроз просторију која је на графичком прилогу означена као „Пролаз до хала“.

Врши се измена наведеном Јавнох конкурса тако што се уз помера рок за достављање понуда и јавно надметање и сада исти гласи:

 Јавно надметање ће се одржати дана 10.09.2021. године у великој сали Скупштине општине Сокобања са почетком у 13,00 часова.

Пријаве се подносе најкасније до 1500 часова, дан пре заказаног јавног надметања преко писарнице Општинске управе општине Сокобања односно до 09.09.2021. године са назнаком „ПРИЈАВА ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ- за давање у закуп пословног хале број 1 у саставу пословног објекта број 3 на кп. бр. 2502/12 КО Сокобања у ул. Алексе Маркишића бр. 173 у Сокобањи – Комисији за спровођење поступка.

У свему осталом Јавни позив број I Број 361-16.-2/2021 од 30.08.2021.године остаје не измењен.

У Сокобањи, 03.09.2021.године                                                                             
I Број 361-16.-3/2021

Оглас се објављује у средствима јавног информисања на огласној табли Општинске управе општине Сокобања и сајту општине Сокобања www.sokobanja.ls.gov.rs

                                                                                         ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

                                                                                               Марија Јовановић