ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

Општина Сокобања

Општинска управа

Општине Сокобања

III Број: 111-22 /2021

Дана 17.11.2021. године

СОКОБАЊА

Датум оглашавања: 18.11.2021. године

Датум истека рока за пријављивање: 03.12.2021. године

На основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/2016,113/2017,95/2018 и 113/2017 –др. закон) и чл. 11. и 13. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 95/2016), Правилника о организацији и систематизацији радних места у општинској управи и општинском правобранилаштву („Службени лист општине Сокобања“, број 21/2021 ) и Закључка Комисије за давање сагласности на ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-9906/2021 од 27.10.2021.године,

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

I Орган у коме се раднa местa попуњавју:

Општинска управа општине Сокобања, ул. Светог Саве бр.23.

II Радна места која се попуњавају:

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

1. Радно место под редним бројем 6. Правилника – Послови борачко- инвалидске и дечије заштите, у звању саветник – 1 извршилац.

Опис послова: води првостепени управни поступак и одлучује o управним ставарима из области дечје заштите, о праву на родитељски додатак, праву на накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета и одсуства ради посебне неге детета и права на накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу без родитељског старања, за децу ометену у развоју и за регресирани боравак у предшколској установи и права на дечији додатак; припрема одговоре по жалбама за потребе другостепеног органа; прикупља чињенице и доказе релевантне за израду и вођење поступка; врши електронску обраду и унос података у посебан програм утврђен од стране надлежног министарства за остваривање права на родитељски додатак; за остваривање права на дечији додатак; обавља послове у вези са вођењем евиденције предмета из области управног поступка; води одговарајуће евиденције о оствареним правима; даје обавештења и информације странкама; води првостепени управни поступак и одлучује у вези  утврђивања права на борачко-инвалидску заштиту; врши електронску обраду и унос података у посебан програм утврђен од стране надлежног министарства за остваривање права на борачко-инвалидску заштиту који подразумева стварање локалне базе података, израду одговарајућих аката и доставу података министарству, као и електронски пријем података од министарства; води одговарајуће евиденције о оствареним правима; oбавља и друге послове из области борачко – инвалидске заштите; води управни поступак и одлучује у управним стварима у вези пружања бесплатне правне помоћи, односно пружа бесплатну правну помоћ у оквиру овлашћења која су дипломираним правницима одређена законом којим се уређује одговорајући поступак; пружа опште правне информације и попуњава формуларе, као облике бесплатне правне подршке; води поступак по изјављеним жалбама на првостепена решења из делокруга послова које обавља и ставља клаузулу правоснажности на акте из делокруга послова које обавља и обавља и друге послове по налогу Руководиоца Одељења.

Услови: Стечено високо образовање из научне области друштвено хуманистичких наука или правних или економских наука на  основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету.

Радно искуство: Најмање три године радног искуства у струци.

Посебни услови: Положен државни стручни испит, и познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

У изборном поступку проверавају се:

-Знање – познавање Закона о финансијској подршци породици са децом и Закона о правима бораца, војних инвалида,цивилних инвалида рата и чланова њихових породица –  писмено  Стручна оспособљеност – усмени разговор;

-Вештине- познавање рада на рачунару – практична провера (рад на рачунару)

2. Радно место под редним бројем 6. Правилника Канцеларијски послови и послови архиве –  у звању референт – 1 извршилац

Опис посла: Обављаадминистративне и техничке послове преузимања службене поште са поштанског фаха, обавља административно техничке послове за потребе председника општине, начелника Општинске управе, заменика председника и др; води евиденцију о коришћењу возила и издаје налоге за коришћење истих; обавља протоколарне послове везане обележавања јубилеја и празника у општини; врши писмену преписку и одговара на поједине захтеве и предлоге; припрема и пише текстове свих врста телеграма, писама и сл. за потребе функционера. Води службену евиденцију о броју поднетих захтева, броју поступака покренутих по службеној дужности, начину и роковима решавања управних ствари у првостепеном и другостепеном поступку, броју решења која су поништена или укинута и броју одбачених захтева странака и обустављених поступака; пружа подршку грађанима у отварању налога на порталу е-управе; користи апликацију електронске писарнице и обавља послове у склопу исте; обавља административне и техничке послове пријема и класификације решених предмета, одлагања, архивирања и развођења аката; води архивске књиге и других евиденција о архивираним предметима; врши пријем предмета и контролу исправности за фазу развођења и архивирања; разводи предмете у смислу одредби упутства о канцеларијском пословању; саставља тромесечни и годишњи извештај о кретању првостепених управних предмета Општинске управе за потребе Скупштине и њених тела и других државних органа; формира регистраторске јединице и води архивску књигу; реактивира предмете из пасиве за потребе органа и по захтеву; издаје уверења о чињеницама, садржини и архивској грађи и врши оверу преписа докумената из архиве; издаје преписе решења и предмета из архиве на реверс; доставља преписе архивских књига надлежној установи у складу са законом; врши пренос формираних регистраторских јединица из писарнице у архивски депо; врши припрему и одабир безвредног регистратурског материјала за излучивање; стара се о правилном смештају, чувању и предаји архивске грађе и поштовању прописаних рокова за архивирање предмета врши припрему, одабир архивске грађе за уступање надлежној установи и историјском архиву и учествује у примопредаји; стара се о одржавању реда у архивским просторијама.

По налогу Начелника Општинске управе или Руководиоца Одељења скенира, штампа, умножава и фотокопира материјал и акта, слаже и спаја сложени материјал; доставља обрађен материјал корисницима; стара се о томе да се матиријал користи рационално.

За свој рад непосредно је одговоран руководиоцу Одељења. 

Услови: Стечено средње образовање друштвеног смера у четворогодишњем трајању, техничког, економског или туристичког смера или гимназија

Радно искуство: најмање три године радног искуства у струци

Додатни услови: положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет)

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о архивској грађи и архивској делатности и Упутства о канцеларијском пословању органа државне управе

-Стручна оспособљеност и вештине – усмени разговор и практична провера познавање рада на рачунару  (рад на рачунару);

III Место рада:

Општинска управа општине Сокобања, Сокобања ул. Светог Саве бр. 23

IV Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана и почиње да тече од  19.11.2021 године и истиче 03.12.2021. године.

V Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Душица Димитријевић, телефон: 064/8560728.

VI  Aдреса на коју се подносе пријаве за јавни конкурс:

Општинска управа општине Сокобања- Конкурсној комисији, ул. Светог Саве бр.23, са назнаком: „за јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места службеника –  ,,Послови борачко- инвалидске и дечије заштите“ или „за јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места службеника –  ,, Канцеларијски послови и послови архиве“.

VII Датум оглашавања:

18.11.2021. године

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

– пријава са радном биографијом;

– оригинал или фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми

– уверење о држављанству (не старије од 6 месеци);

– извод из матичне књиге рођених;

-уверење Полицијске управе да канидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шесг месеци или за кажњиво дело које гa чини неподобним за обављање послова у државном органу;

– уверење о стеченом радном искуству у струци;

– доказ о положеном државном стручном испиту;

Напомена: за кандидате који до раније нису заснивали радни однос у органима аутономне покрајине, јединице локале самоуоправе, градској општини или државном органу, обавезан је пробни рад у трајању од 6 месеци.

IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:

са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним местима, назначене вештине и знања биће проверена у просторијама Општинске управе општине Сокобања, Сокобања ул. Светог Саве бр.23, о чему ће кандидати бити обавештени телефонским путем или електронском поштом на бројеве или адресе које су навели у пријави.

Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао начелник Општинске управе општине Сокобања.

Овај конкурс објављује се на интернет презентацији општине Сокобања www.opstinasokobanja.com а обеваштење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације на којој је објављен конкурс објављује се у дневном листу „ Политика“ које се дистрибуирају за територију целе Републике Србије.

                                                                                                        НАЧЕЛНИК УПРАВЕ

                                                                                                      Александра Марковић с.р.