ИЗМЕНА ЈАВНОГ ПОЗИВА за давања у закуп пословног простора у ул. Митрополита Михаила бб- испод трибина школског игралишта у Сокобањи

На основу  тачке II  Решења о формирању комисије за спровођење поступка давања у закуп пословног простора у ул. Митрополита Михаила  бб- испод трибина школског игралишта у Сокобањи,  I Број: 361-27-2/2021 од 01.12.2021. године, Комисија за спровођење поступка давања у закуп пословног простора у ул. Митрополита Михаила  бб – испод трибина школског игралишта у Сокобањи, упућује

ИЗМЕНА ЈАВНОГ ПОЗИВА

за давања у закуп пословног простора   у ул. Митрополита Михаила  бб- испод трибина школског игралишта у Сокобањи

МЕЊА СЕ Јавни позив за давања у закуп пословног простора   у ул. Митрополита Михаила  бб- испод трибина школског игралишта у Сокобањи и гласи:

„Даје се у закуп пословни простор,  у ул. Митрополита Михаила  бб- испод трибина школског игралишта у Сокобањи  у површини од 14,02м2, а састоји се од једне просторије и мокрог чвора, у јавној својини општине Сокобања, по  поступку јавног надметања.

Почетна цени за давање у закуп је 9,75 evra динара по м2 месечно, oдносно 136,70 еуроа месечно за целу површину (на дан доношења одлуке цена у динарима износи 16.073,16 динара).

Објекат је прикључен на водовод, канализацију и нисконапонску мрежу од стране тренутног закупца, односно рачуне не плаћа закуподавац. Трошкови везани  за

обезбеђивање водовода, канализације и електричне енергије предвиђени су као обавеза закупца.  Накнада за поменуте услуге (водовод, канализација и струја) не улазе у цену закупа.

Почетна цена за утврђивање закупнине за давање у закуп производног, складишног и осталог простора утврђује се у месечном износу, у динарској противвредности еура на дан плаћања, по средњем курсу НБС.

Пословни простор  се налази у екстра зони.

Пословни простор даје се на период од 5 година, а намена је за угоститељску делатност.

Висина лицитационог корака износи 804.00 динара.

Висина депозита износи 16.073,16 динара.

Право учешћа имају физичка лица. правна лица и предузетници који немају дуг према локалној самоуправи по основу свих изворних јавних прихода.

– Критеријум за давање у закуп је највиша понуђена цена.

Пријава за јавно надметање мора да садржи

  • назив, седиште, ПИБ и матични број за правна лица, за предузетнике – име и презиме предузетника, адреса, ПИБ и матични број  (копија решења из АПР-а);
  • пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве;
  • доказ о измиреним дуговањима према општини Сокобања – Уверење о измиреним обавезама из ЛПА – оригинал или оверена копија;
  • доказ о уплати депозита (уплатница или извод), уплата се врши на жиро рачун број: 840-749804-49 са назнаком депозит за учешће на надметању  по моделу  97 са позивом на број 10-094, корисник буџет општине Сокобања;
  • изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању,;
  • изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза приликом потписивања уговора и то бланко соло меницу која мора бити евидентирана у Регистру меница.  Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо у висини месечне закупнине, са роком важења 15 дана дуже од назначеног периода издавања непокретности. Менично овлашћење треба да гласи на општину Сокобања. Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу и захтев за регистрацију менице;
  •  доказ о уплати административне таксе у износу од 1.724.00 динара. Уплата се врши на уплатни рачун 840-742251843-73 , позив на број 97 10-094, прималац општина Сокобања

Јавно надметање ће се одржати дана 21.12.2021. године у великој сали Скупштине општине Сокобања са почетком у 13,00 часова.

Пријаве се подносе најкасније до 1500 часова, најкасније до 20.12.2021. године са назнаком „ПРИЈАВА ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ- за давање у закуп пословног у ул. Митрополита Михаила  бб- испод трибина школског игралишта у Сокобањи – Комисији за спровођење поступка.

– Уколико пријава не садржи све потребне податке комисија исту неће прихватити;

– Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве не могу учествовати у поступку јавног надметања, а непотпуне или неблаговремене пријаве се одбацују;

– Учесник, чија је пријава прихваћена, губи право на повраћај депозита ако у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема позива закуподавца не закључи уговор о закупу пословног простора.;


– Уколико не испоштују дати рок сматраће се да су одустали од лицитираног пословног простора и расписује се нова лицитација за пословни простор;


-Учесник који добије пословни простор на јавном надметању у случају одустајања губи право на повраћај гарантованог износа депозита;

– Учеснику чија пријава није прихваћена, депозит се враћа по коначности одлуке о избору најповољнијег понуђача

– Поступак јавног надметања сматра се успелим и у случају достављања једне исправне пријаве за учешће којом се подносиац пријаве региструје и присуствује јавном надметању, ако прихвати почетну висину закупнине.

– Саставни део јавног конкурс је графички прилог са тачном позицијом локала, који можете преузети кликом на линк ОВДЕ.

I Број: 361-27-5/2021

У Сокобањи, 13.12.2021. године

Оглас се објављује у средствима јавног информисања на огласној табли Општинске управе општине Сокобања и сајту општине Сокобања www.sokobanja.ls.gov.rs

                                                                                         ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

                                                                                               Душица Станковић  с.р.