ЈАВНИ ПОЗИВ за давање у закуп пословног простора хале број 2 у саставу пословног објекта број 3 (зграда прехрамбене индустрије и пића – Требич 2/0)

Позив можете преузети кликом на линк ОВДЕ.

Графички прилог можете преузети кликом на линк ОВДЕ.

На основу тачке II Решења о формирању комисије за спровођење поступка давања у закуп
пословног простора хале број 2 у саставу пословног објекта број 3 на кп. бр. 2502/12 КО
Сокобања у ул. Алексе Маркишића бр. 173 у Сокобањи, I Број 361-30-1/2021 од 14.12.2021
године, и Одлуке о покретању поступка за давање у закуп пословног простора I Број 361-30
/2021, од 14.12.2021 године, Комисија за спровођење поступка давања у закуп пословног
простора , упућује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

за давање у закуп пословног простора хале број 2 у саставу пословног објекта број 3
(зграда прехрамбене индустрије и пића – Требич 2/0)

Oпштина Сокобања даје у закуп пословни простор и то:
– халу број 2 у саставу пословног објекта број 3 (зграда бившег Требича) на кп. бр. 2502/12
КО Сокобања у ул. Алексе Маркишића бр. 173 у Сокобањи
-Укупна површина пословног простора је 421,56 м2, и сти се издаје са правом прилаза из ул.
Алексе Маркишића и то кроз просторију која је на графичком прилогу означена као „Пролаз
до хала“.
-Објекат није прикључен на водовод и канализацију и није снабдевен прикључком на електро
мрежу.
– Почетна цена за давање у закуп је 1 еуро по м2 односно на дан доношења одлуке 117,5850
динара по м2 односно 49.569,13 динара месечно.
Почетна цена за утврђивање закупнине за давање у закуп производног, складишног и осталог
простора утврђује се у месечном износу, у динарској противвредности еура на дан плаћања, по
средњем курсу НБС.
-Пословни простор даје се на период од 1 године.
– Висина лицитационог корака износи 2.478,80 динара.
– Висина депозита износи 49.569,46 динара.
-Право учешћа имају физичка лица. правна лица и предузетници који немају дуг према
локалној самоуправи по основу свих изворних јавних прихода.
– Критеријум за давање у закуп је највиша понуђена цена.

Пријава за јавно надметање мора да садржи:

• назив, седиште, ПИБ и матични број за правна лица, за предузетнике – име и презиме
предузетника, адреса, ПИБ и матични број (копија решења из АПР-а);
• пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве;
• доказ о измиреним дуговањима према општини Сокобања – Уверење о измиреним
обавезама из ЛПА – оригинал или оверена копија;
• доказ о уплати депозита (уплатница или извод), уплата се врши на жиро рачун број:
840-749804-49 са назнаком депозит за учешће на надметању по моделу 97 са позивом на
број 10-094, корисник буџет општине Сокобања;
• износ закупнине која се нуди;
• изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању,;
• изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза
приликом потписивања уговора и то бланко соло меницу која мора бити евидентирана у
Регистру меница. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног
за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење –
писмо у висини месечне закупнине, са роком важења 15 дана дуже од назначеног периода издавања непокретности. Менично овлашћење треба да гласи на општину Сокобања. Уз
меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа који је издат од стране
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу и захтев за регистрацију менице;
• доказ о уплати административне таксе у износу од 1.724.00 динара. Уплата се врши на
уплатни рачун 840-742251843-73 , позив на број 97 10-094, прималац општина Сокобања

Јавно надметање ће се одржати дана 24.12.2021. године у великој сали Скупштине
општине Сокобања са почетком у 13,00 часова.
Пријаве се подносе најкасније до 1500 часова, дан пре заказаног јавног надметања преко
писарнице Општинске управе општине Сокобања односно до 23.12.2021. године са назнаком
„ПРИЈАВА ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ- за давање у закуп пословног хале број 2 у саставу
пословног објекта број 3 на кп. бр. 2502/12 КО Сокобања у ул. Алексе Маркишића бр. 173 у
Сокобањи – Комисији за спровођење поступка.
Саставни део Јавног позива је Графички прилог.

– Уколико пријава не садржи све потребне податке комисија исту неће прихватити;
– Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве не могу учествовати у поступку јавног
надметања, а непотпуне или неблаговремене пријаве се одбацују;

– Учесник, чија је пријава прихваћена, губи право на повраћај депозита ако у року од 15
(петнаест) дана од дана пријема позива закуподавца не закључи уговор о закупу пословног
простора.;

– Уколико не испоштују дати рок сматраће се да су одустали од лицитираног пословног
простора и расписује се нова лицитација за пословни простор;

-Учесник који добије пословни простор на јавном надметању у случају одустајања губи право
на повраћај гарантованог износа депозита;

– Учеснику чија пријава није прихваћена, депозит се враћа по коначности одлуке о избору
најповољнијег понуђача

– Поступак јавног надметања сматра се успелим и у случају достављања једне исправне
пријаве за учешће којом се подносиац пријаве региструје и присуствује јавном надметању, ако
прихвати почетну висину закупнине.

У Сокобањи, 15.12.2021. године
I Број 361-16-2/2021

Оглас се објављује у средствима јавног информисања на огласној табли Општинске управе
општине Сокобања и сајту општине Сокобања www.sokobanja.ls.gov.rsПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Душица Станковић с.р