ЈАВНИ ПОЗИВ за отуђење покретних ствари из јавне својине општине Сокобања

На основу  тачке II  Решења о формирању комисије за отуђење покретних ствари из јавне својине општине Сокобања  I Број: 401-327-2/2022 од 19.04.2022. године, Комисија за спровођење поступка за отуђење покретних ствари из јавне својине општине Сокобања, упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за отуђење покретних ствари из јавне својине општине Сокобања

ОТУЂУЈУ СЕ покретне ствари из јавне својине општине Сокобања, по  поступку јавног надметања, и то:

Биоскопске столице, укупно 135 столица, међусобно повезаних носачима, од метално дрвене конструкције са тапацираним седиштем и наслоном црвеним мебл штофом.

Столице су очуване и функционе и продају се као комплет, у виђеном стању и без права на рекламацију. Столице се налазе у просторијама „Требича“ у Сокобањи.

Почетна цени за отуђење је  312.660,00 динарa.

Висина лицитационог корака износи 313,00 динара.

Висина депозита износи 31.300,00 динара.

Право учешћа имају сва правна лица, предузетници и физичка лица, која немају дуг према локалној самоуправи (Локална пореска администрација).

Критеријум за отуђење је највиша понуђена цена.

Пријава за јавно надметање мора да садржи:

● име, презиме, адреса и ЈМБГ за физичко лице тј. назив, седиште, ПИБ и матични број за правна лица и предузетнике  (копија решења из АПР);
доказ о измиреним дуговањима према општини Сокобања– Уверење о измиреним обавезама из ЛПА;
● доказ о уплати депозита;
● доказ о уплати таксе за учешћа на јавном надметању.

Јавно надметање ће се одржати дана 29.04.2022. године у сали Скупштине општине Сокобања  са почетком у 12,00 часова;

Пријаве се подносе најкасније до 11,00 часова,  на дан  заказаног јавног надметања преко писарнице Општинске управе општине Сокобања;

– Уколико пријава не садржи све потребне податке  комисија исту неће прихватити, осим у случају доказа о измиреним дуговањима према општини Сокобања у ком случају ће комисија по службеној дужности прибавити доказ;
– Учесник који на јавном надметању понуди највишу цену  дужан је да у року од 10 дана од дана објављивања Одлуке о избору најповољнијег понуђача закључи  уговор о купопродаји са општином Сокобања;
– Уколико учесник не испоштује рок за закључење уговора сматраће се да је одустао од куповине покретних ствари;
-Учесник који добије покретне ствари на јавном надметању у случају одустајања губи право на повраћај гарантованог износа депозита;

-Уплата депозита  се врши на жиро рачун број: 840-749804-49 са назнаком депозит за учешће на надметању  по моделу  97 са позивом на број 10-094, корисник буџет општине Сокобања.

Критеријум за отуђењеје највиша понуђена цена.

Цена за излицитиране столице плаћа се у целости у року од 10 дана од дана закључења уговора, а депозит се урачунава у цену.

Оглас се објављује у средствима јавног информисања на огласној табли Општинске управе општине Сокобања и сајту општине Сокобања www.sokobanja.ls.gov.rs

Столице се могу разгледати пре јавног надметања и то: од 26.04. до 28.04.2022. године од 9,00 до 11,00 часова у просторијама „Требича“ уз претходну најаву на телефон 064/8560793- Иван Тодоровић

У Сокобањи, 19.04.2022. године                                                                            

I Број 401-327-3/2022

                                                                                         ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

                                                                                               Душица Станковић с.р.