ЈАВНИ КОНКУРС за издавање места у Парку „Борићи“ и  Платоу код бившег АМС

На основу члана 7. став 3. и члана 8. став 2., 3., 4. и  5. Одлуке о привременом постављању мањих монтажних објеката и уређаја на јавним површинама („Службени лист општине Сокобања“ број 4/20, 23/20 и 14/21), Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина („Службени лист општине Сокобања“ број 46/19),  Плана постављања мањих монтажних објеката и уређаја  на јавним површинама („Службени лист општине Сокобања“ број 15/21,16/21,27/21, 36/21 и 10/22),  означених у Графичком прилогу број 14 локација број 4 – Парк „Борићи“ и Графичком прилогу број 15 локација број 5, плато код бившег АМС за постављање забавних средстава за децу, Председник општине Сокобања расписује:

 – ЈАВНИ КОНКУРС –

за издавање места у Парку „Борићи“ и  Платоу код бившег АМС, а постављање  забавних средстава за децу предвиђених  Планом постављања мањих монтажних објеката и уређаја  на јавним површинама („Службени лист општине Сокобања“ број  15/21,  16/21,  27/21, 36/21 и 10/22).

Локација за постављања  монтажних објеката за постављање  забавних

средстава за децу

ЛОКАЦИЈА бр.4:  Парк „Борићи“-  у Графичком прилогу број 14

место број 1 у површини до 80м2

– место бриј 2 у површини до 5м2

– место број 3 у површини до 5м2

– место број 4 у површини до 10м2

– Намена: постављање  забавних средстава за децу.

Локација није комунално опремљена у делу прикључења на НН мрежу од страну закуподавца а постоји могућност прикључења у складу са условима ЕПС-а.

– Почетна цена за добијање локације за постављање забавних средстава за децу износи 50.000,00 динара за локацију.

– Места за постављање   забавних средстава за децу ће се издавати  на период од 5 година а време коришћења простора на јавној површини за локације (места) добијена на лицитацији не може бити краће од 3 месеца ни дужи од 60 месеци;

– Почетна износ за добијање локације (места) за постављање забавних средстава за децу износи  50.000,00 динара (педесет хиљада динара), жиро рачун број: 840-749804-49 са назнаком: Почетна цена за добијање локације (места), са позивом на број 97-10 094, корисник: буџет општине Сокобања, и одређена је  Планом постављања мањих монтажних објеката и уређаја  на јавним површинама („Службени лист општине Сокобања“ број  15/21,16/21, 27/21, 36/21 и 10/22 ). Почетна цена за добијање локације може се исплатити одједном или у три календарске године до краја јуна месеца сваке године почев од 2022. године. Учесник на лицитације дужан је да уплати минимум 10.000,00 динара пре почека лицитације и да о томе достави доказ уз пријаву на конкурс. 

– Корак учешћа на надметању је 500,00  дин.

– Администаративна такса у износу од 1.797,00 дин. (за једну локацију – место) за учешће у конкурсу за доделу локације за привремено постављање киоска и мањих монтажних објеката на јавним површинама (уплата на жиро-рачун: 840-742251843-73, Позив на број: 97  10-094; Сврха: Административне таксе, Прималац: буџет општина Сокобања.

ЛОКАЦИЈА бр.5:  Плато бившег АМС  у Графичком прилогу број 15

– место број 1 површине до 70м2- означено у графичком прилогу са ЗП1.

– место број 2 површине до 290м2- означено у графичком прилогу са ЗП2.

– место број 3 површине до 400м2- означено у графичком прилогу са ЗП3.

– место број 4 површине до 110м2- означено у графичком прилогу са ЗП4.

– Намена: постављање  забавних средстава за децу.

Локација није комунално опремљена у делу прикључења на НН мрежу од страну закуподавца а постоји могућност прикључења у складу са условима ЕПС-а.

– Почетна цена за добијање локације за постављање забавних средстава за децу износи 30.000,00 динара по локацији.

– Места за постављање   забавних средстава за децу ће се издавати  на период од 3 година  а време коришћења простора на јавној површини за локације (места) добијена на лицитацији не може бити краће од 3 месеца ни дужи од 36 месеци;

– Почетна износ за добијање локације (места) за постављање забавних средстава за децу износи  30.000,00 динара (тридесетхиљада динара),  жиро рачун број: 840-749804-49 са назнаком: Почетна цена за добијање локације (места), са позивом на број 97-10 094, корисник: буџет општине Сокобања, и одређена је  Планом постављања мањих монтажних објеката и уређаја  на јавним површинама („Службени лист општине Сокобања“ број  15/21,16/21, 27/21, 36/21 и 10/22). Почетна цена за добијање локације може се исплатити одједном или у три календарске године до краја јуна месеца сваке године почев од 2022. године. Учесник на лицитације дужан је да уплати минимум 10.000,00 динара по средству, пре почека лицитације и да о томе достави доказ уз пријаву на конкурс. 

– Корак учешћа на надметању је 500,00  дин.

– Администаративна такса у износу од 1.797,00 дин. (за једну локацију – место) за учешће у конкурсу за доделу локације за привремено постављање киоска и мањих монтажних објеката на јавним површинама (уплата на жиро-рачун: 840-742251843-73, Позив на број: 97  10-094; Сврха: Административне таксе, Прималац: буџет општина Сокобања.

Накнада за коришћење простора на јавној површини за обављање пословне делатности (привремени објекти – киосци, други мањи монтажни објекти) утврђује се дневно сразмерно времену коришћења и то за свки цео или започет м2 простора који се користи.

Јавно надметање  ће се одржати последењег дана објављивања Конкурса на огласној табли Општинске управе и сајту Општине Сокобања.

Јавно надметање ће се одржати у згради Општинске управе општине Сокобања дана 13.05.2022. године  са почетком у 11.00 часова.

Пријава за учешће на Конкурсу  садржи:

– име и презиме предузетника, јединствени матични број грађана и адресу становања;

– назив односно пословно име, седиште, ПИБ и матични број привредног субјекта;

– ознака локације-места за коју се подноси пријава.

Уз пријаву  се доставља:

– фотокопија личне карте;

– уредно овлашћење за заступање;

– решење о упису у Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре Србије, или Судски регистар или други одговарајући регистар;

– за пољопривредна газдинства потребно је доставити Потврду о актвном статусу пољопривредног газдинства;

– потврда о извршеној регистрацији пореског обвезника (решење Министарства финансија о ПИБ);

-доказ о уплаћеном износу, односно делу износа почетне цене за добијање локације за постављање објекта или уређаја;

– доказ о уплати административне таксе;

– потврда о измиреним обавезама према општини Сокобања по основу свих локалних прихода – уврење из ЛПА).

Учесници, који су излицитирали локације-места за постављање објеката, односно уређаја, дужни су да у року од 5 дана од дана одржавања јавног надметања поднесу захтев, Општини Сокобања-Одељењу надлежном за урбанизам, за добијање одобрења за постављање објекта.

У року од 15 (петнаест) дана од дана подношења захтева, Општини Сокобања-Одељењу надлежном за урбанизам, за добијање одобрења за постављање објекта, председник Општине са најповољнијим понуђачем закључује Уговор о коришћењу јавне површине (у даљем тексту: Уговор)

Учесник губи право на повраћај средстава уплаћених на име почетног износа за добијање локације за постављање објекта, односно уређаја у случају одустанка од своје пријаве.

Уколико најповољнији понуђач не закључи уговор у року од 5 дана од дана достављања уговора губи право на повраћај средстава уплаћених на име почетног износа за добијање локације за постављање објекта, односно уређаја и на име разлике до висине излицитиране цене закупа.

Рок за повраћај почетне цене за добијање локације за постављање објекта или уређаја учесницима који не добију на корићење јавну површину је 5  дана од дана  одржавања јавног надметања

Услови за спровођење поступка јавног надметања испуњени су ако је најмање једно лице стекло статус учесника на јавном надметању и ако то лице или његов овлашћени заступник присуствују јавном надметању.

Уколико нема заинтересованих учесника за јавно надметање, поступак се понавља у року од 30 дана.

Подносилац неуредне, непотпуне и неблаговремене пријаве, губи право учешћа у поступку јавног надметања и комисија за спровођење поступка такве пријаве одбацује.

Поступак јавног надметања спроводи Комисија образована решењем од стране Председника општине Сокобања, број: 352-77/2021 од 20.04.2021_ године.

Пријаве се подносе најкасније до 1000 часова 12.05.2022.године, преко писарнице Општинске управе општине Сокобања са назнаком „ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ КОНКУРС – за издавање места за постављање забавних средстава за децу – Комисији за спровођење поступка.


Саставни део Јавног конкурса је  Графички прилог (ОВДЕ и ОВДЕ)са предложеним локацијама који је прописан Планом а који се може преузети на сајту општине Сокобања: www.sokobanja.ls.gov.rs и писарници Општинске управе општине Сокобања.

Јавни конкурс биће објављен  на огласној табли Општинске управе општине Сокобања и интернет страници општине Сокобања www.sokobanja.ls.gov.rs.

Број: 352-89/2022
У Сокобањи, 29.04.2022. године            

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                                                                                       Миодраг Николић с.р.