ЈАВНИ КОНКУРС – за издавање места у Озрен башти у Сокобањи

На основу члана 7. став 3. и члана 8. став 2., 3., 4. и  5. Одлуке о привременом постављању мањих монтажних објеката и уређаја на јавним површинама („Службени лист општине Сокобања“ број 4/20, 23/20 и 14/21), Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина („Службени лист општине Сокобања“ број 46/19),  Плана постављања мањих монтажних објеката и уређаја  на јавним површинама  („Службени лист општине Сокобања“ број 15/21,16/21, 27/21, 36/21 и 10/22),  означених у Графичком прилогу број 1. локација број 1 – Озрен башта, Председник општине Сокобања расписује:

 – ЈАВНИ КОНКУРС –

за издавање места у Озрен башти у Сокобањи, за постављање монтажних објеката  за продају сувенира – дрвене типске кућице- Тип 1, предвиђених Планом постављања мањих монтажних објеката и уређаја  на јавним површинама („Службени лист општине Сокобања“ број  15/21, 16/21, 27/21, 36/21 и 10/22 ).

Локација за постављања мањих монтажних објеката  за продају

сувенира  -дрвене типске  кућице- Тип 1

ЛОКАЦИЈА бр. 1:  Озрен башта –  у Графичком прилогу број 1.

– Почетна цена за добијање локације (места) за постављање –  120.000,00 динара по месту; Намена: продаја сувенира

Површина места:

– место број   7 у површини од 4,00м2 – означенo у графичком прилогу са Ку7.

– место број   8 у површини од 4,00м2 – означенo у графичком прилогу са Ку8.

Опис Кућица

Кућица тип 1 израђује се од металне конструкције обложене  дрветом у виду плочастог материјала, основе 1х2м, висине 2 метара, кров са две равни, кровни покривач тегола зелене боје.

– Места за постављање дрвених типских  кућица  ће се издавати  од 11.05.2022. године а време коришћења простора на јавној површини за локације (места) добијена на лицитацији не може бити краће од 12 месеци ни дужи од 36 месеци;

– Почетна износ за добијање локације (места) за постављање дрвених типских  кућица износи  120.000,00 дин.(стодвадесет хиљада динара)  по локацији (месту) жиро рачун број: 840-749804-49 са назнаком: Почетна цена за добијање локације (места), са позивом на број 97 10-094, корисник: буџет општине Сокобања, и одређена је  Планом постављања мањих монтажних објеката и уређаја  на јавним површинама („Службени лист општине Сокобања“ број  15/21,16/21, 27/21, 36/21 и 10/22). Почетна цена за добијање локације може се исплатити одједном или у три календарске године до краја јуна месеца сваке године почев од 2022. године. Учесник на лицитације дужан је да уплати минимум 40.000,00 динара, пре почека лицитације и да о томе достави доказ уз пријаву на конкурс. 

– Корак учешћа на надметању је 2.000,00  динара.

– Администаративна такса у износу од 1.797,00 динара (за једну локацију – место) за учешће у конкурсу за доделу локације за привремено постављање киоска и мањих монтажних објеката на јавним површинама (уплата на жиро-рачун: 840-742251843-73, Позив на број: 97  10-094; Сврха: Административне таксе, Прималац: буџет општина Сокобања.

Накнада за коришћење простора на јавној површини за обављање пословне делатности (привремени објекти – киосци, други мањи монтажни објекти) утврђује се дневно сразмерно времену коришћења и то за свки цео или започет м2 простора који се користи.

Јавно надметање  ће се одржати по истеку последењег дана објављивања Конкурса а Конкурс се објављује у трајању до 8 дана на огласној табли Општинске управе и сајту Општине Сокобања.

Јавно надметање ће се одржати у згради Општинске управе општине Сокобања дана 10.05.2022. године са почетком у 12.00 часова.

Пријава за учешће на Конкурсу  садржи:

– име и презиме предузетника, јединствени матични број грађана и адресу становања;

– назив односно пословно име, седиште, ПИБ и матични број привредног субјекта;

– ознака локације-места за коју се подноси пријава.

Уз пријаву  се доставља:

– фотокопија личне карте;

– уредно овлашћење за заступање;

– решење о упису у Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре Србије, или Судски регистар или други одговарајући регистар;

– за пољопривредна газдинства потребно је доставити Потврду о актвном статусу пољопривредног газдинства;

– потврда о извршеној регистрацији пореског обвезника (решење Министарства финансија о ПИБ);

-доказ о уплаћеном износу, односно делу износа почетне цене за добијање локације за постављање објекта или уређаја (минимум 40.000,00 динара);

– доказ о уплати административне таксе;

– потврда о измиреним обавезама према општини Сокобања по основу свих локалних прихода – уврење из ЛПА).

Учесници, који су излицитирали локације-места за постављање објеката, односно уређаја, дужни су да у року од 5 дана од дана одржавања јавног надметања поднесу захтев, Општини Сокобања-Одељењу надлежном за урбанизам, за добијање одобрења за постављање објекта.

У року од 15 (петнаест) дана од дана подношења захтева, Општини Сокобања-Одељењу надлежном за урбанизам, за добијање одобрења за постављање објекта, председник Општине са најповољнијим понуђачем закључује Уговор о коришћењу јавне површине (у даљем тексту: Уговор)

Учесник губи право на повраћај средстава уплаћених на име почетног износа за добијање локације за постављање објекта, односно уређаја у случају одустанка од своје пријаве.

Уколико најповољнији понуђач не закључи уговор у року од 5 дана од дана достављања уговора губи право на повраћај средстава уплаћених на име почетног износа за добијање локације за постављање објекта, односно уређаја и на име разлике до висине излицитиране цене закупа.

Рок за повраћај почетне цене за добијање локације за постављање објекта или уређаја учесницима који не добију на корићење јавну површину је 5  дана од дана  одржавања јавног надметања.

Услови за спровођење поступка јавног надметања испуњени су ако је најмање једно лице стекло статус учесника на јавном надметању и ако то лице или његов овлашћени заступник присуствују јавном надметању.

Уколико нема заинтересованих учесника за јавно надметање за одређену локацију, поступак се понавља у року од 30 дана.

Подносилац неуредне, непотпуне и неблаговремене пријаве, губи право учешћа у поступку јавног надметања и комисија за спровођење поступка такве пријаве одбацује.

За постављање  мањих монтажних објеката –  дрвених типских кућица Тип 1,  за продају сувенира у „Озрен башти“ прописују се следећи услови:

  • Монтажни објекти за продају сувенира – дрвене типске кућице, морају бити израђене у свему према опису из Плана и опису и изгледу који се  налази у Графичком прилогу број 1 уз План – Тип 1;
  • Локација  је комунално опремљена у делу прикључења на НН мрежу за осветљење и трошкови осветљења урачунати су у  цену добијене локације;
  • Почетни износ за лицитацију за постављање објеката, односно излицитирани износ се не враћа учеснику који излицитира локацију;

 Поступак јавног надметања спроводи Комисија образована решењем од стране Председника општине Сокобања, број 352-77/21 од 20.04.2021. године.

Пријаве се подносе најкасније до 1400 часова, дан пре заказаног јавног надметања преко писарнице Општинске управе општине Сокобања односно до 09.05.2022. године  са назнаком „ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ КОНКУРС – за издавање места у Озрен башти“ – Комисији за спровођење поступка.

Саставни део Јавног огласа је  Графички прилог са предложеним локацијама ОВДЕ који је прописан Планом а који се може преузети на сајту општине Сокобања: www.sokobanja.ls.gov.rs.

 и писарници Општинске управе општине Сокобања.

Јавни конкурс биће објављен на  огласној табли Општинске управе општине Сокобања и интернет страници општине Сокобања www.sokobanja.ls.gov.rs.

.

Број: 352-94/2022

У Сокобањи, 29.04.2022. године            

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                                       Миодраг Николић  с.р.