JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA NA NEODREĐENO VREME

Opština Sokobanja

Opštinska uprava

Opštine Sokobanja

III Broj:111- 5 /2022

Dana: 16.05.2022. godine

SOKOBANJA

Datum oglašavanja:16.05.2022 . godine

Datum isteka roka za prijavljivanje: 31.05.2022. godine

Na osnovu čl. 4. i 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 21/2016,113/2017,95/2018 i 113/2017 –dr. Zakon i 114/2021) i čl. 11. i 13. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br. 95/2016 i 12/2022), Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u opštinskoj upravi i opštinskom pravobranilaštvu („Službeni list opštine Sokobanja“, broj 21/2021, 22/2021,29/2021,43/2021 i 3/2022), i Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj: 112-1733/2022 od 28.02.2022. godine, zamenik načelnika opštinske uprave opštine Sokobanja oglašava

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA

NA NEODREĐENO VREME

I Organ u kome se radna mesta popunjavju:

Opštinska uprava opštine Sokobanja, ul. Svetog Save br.23.

II Radna mesta koja se popunjavaju:

1.Radno mesto: Računovodstveni poslovi mesnih zajednica, u zvanju  savetnik, u Odeljenju za finansije, naplatu javnih prihoda i inspekcijske poslove, pod rednim brojem 18. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Sokobanja i Opštinskom pravobranilaštvu.

Trajanje radnog odnosa: na neodređeno vreme

Opis poslova:

Obavlja sve knjigovodstveno računovodstvene poslove za potrebe MZ; obavlja poslove likvidature MZ; vodi pomoćne evidencije osnovnih sredstava za MZ; kontira i knjiži promene na izvodu mesnih zajednica na osnovu verodostojnih isprava po sistemu dvojnog knjigovodstva. Usklađuje poslovne knjige, dnevnik, glavnu knjigu i pomoćne knjige i bruto stanje po računima mesnih zajednica, vrši usaglašavanje obaveza i potraživanja, sastavlja određene preglede o utrošku sredstava mesnih zajednica, sastavlja bruto stanje i zaključne listove, zaključuje poslovne knjige na kraju godine sastavljanja završne račune za MZ, vrši prijem i proveru zahteva za prenos sredstava mesnim zajednicama, popunjava naloge za plaćanje sa računa mesnih zajednica i vrši tromesečno usklađivanje sa knjiženjem u glavnoj knjizi trezora. Neposredno je odgovoran za ispravnost i tačnost kontiranja dokumentacije prema propisima o knjigovodstvu, vrši izmenu i dopunu kontnog plana u skladu sa važećim propisima. Dostavlja računovodstvene podatke za izradu informacije o realizaciji finansijskih planova mesnih zajednica i odgovoran je za tačnost istih.  Obavlja i druge poslove po nalogu Rukovodioca Odeljenja.Za svoj rad neposredno je odgovoran rukovodiocu Odeljenja.

Uslovi za rad na radnom mestu:

Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti ekonomskih nauka na  osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit i poznavanje rada na računaru (MS Office paket i internet).

Brij izvršilaca: 1

Provera stručne osposobljenosti, znanja i veštine u izbornom postupku:

Stručne osposobljenosti vrednuju se tako što se proveravaju sposobnosti kandidata za uspešan rad na oglašenom radnom mestu, usmeno kroz razgovor sa kandidatom, odnosno postavljanje pitanja kandidatu i uvidom u podatke koje je naveo u svojoj prijavi.

-Znanje kandidata vrednuje se  proveravanjem poznavanja oblasti iz delokruga organa i stručno znanje iz oblasti rada na radnom mestu koje se popunjava i to poznavanje propisa –  Zakon o budžetskom sistemu (,,Sl. glasnik RS“, broj 54/09, 73/10, 101/11,93/12, 62/13,63/13 ispr.108/13,142/14,68/15-dr zakon,103/15,99/16,113/17,95/18,31/19,72/19,149/20 i 118/21) i Uredbe o budžetskom računovodstvu (,,Sl. glasnik RS“, broj 125/03,12/06 i 27/20) – pismeno.

-Veština komunikacije – usmeno, kroz razgovor sa kandidatom.

-Provera digitalne pismenosti kandidata izvršiće se rešavanjem zadataka praktičnim radom na računaru. Kandidati koji su priložili odgovarajući sertifikat, potvrdu ili drugi pismeni dokaz o posedovanju digitalne pismenosti ne proveravaju se i ocenjuju se ocenom zadovoljava ,,3“.

2. Radno mesto: Imovinsko-pravni poslovi i poslovi odbrane, u zvanju savetnik, u Odeljenju za imovinsko – pravne poslove, normative i poslove javnih nabavki, pod rednim brojem 29. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Sokobanja i Opštinskom pravobranilaštvu.

Trajanje radnog odnosa: na neodređeno vreme

Opis posla: Vodi postupak i odlučuje u postupku konverzije, eksproprijacije, deeksproprijacije, administrativnom prenosu nepokretnosti; utvrđivanja zemljišta za redovnu upotrebu objekta, u postupku utvrđivanja prava službenosti i postupku utvrđivanja prava korišćenja i prestanka prava korišćenja na građevinskom zemljištu i ostalim postpcima iz svoje nadležnosti; vodi postupak, priprema i učestvuje u  zaključivanju sporazuma o naknadi za eksproprisanu nepokretnost; sprovodi postuak uvođenja u posed,  priprema neophodnu dokumentaciju i pruža svu  administrtivno – tehničku i stručnu pomoć Komisiji koja  sprovodi postupak otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta javnim oglašavanjem; otuđenja građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom; u postupku pribavljanja neizgrađenog zemljišta u javnoj svojini i u svim ostalim postupcima za koje je nadležna Komisija; priprema dokumentaciju i učestvuje u postupku otkupa stanova u svojini opštine; vodi postupak po zahtevima stranaka za vraćanje seoskih utrina i pašnjaka; postupa po zamolnicama drugih organa; odlučuje po prigovorima stranaka; organizuje uviđaj na terenu u saradnji sa nadležnm službama, organima i stručnim licima; predlaže nadležnim organima donošenje odgovarajućih opštih i pojedinačnih akata potrebnih za efikasniji rad na ovim poslovima; pribavlja po službenoj dužnosti neophodnu dokumentaciju; dostavlja upravna akta pravobraniocu opštine; određuje veštačenja u okviru delokruga svog posla; podnosi zahteve službi računovodstva za obračun otkupne cene stana, obaveštava stranke o visini otkupne cene i rokovima otplate, priprema ugovor i aneksa ugovora o otkupu stana, priprema dokumentaciju neophodnu za overu kod notara ugovora i aneks ugovora o otkupu stanova, dostavlja ugovor pravobraniocu opštine Sokobanja; izdaje uverenja o isplati otkupne cene stana u celosti; izdaje overene prepise rešenja iz delokruga poslova koje obavlja; vodi evidencije o kretanju predmeta od podnošenja zahteva do arhiviranja; priprema nacrt odluka i ugovora o korišćenju i raspolaganju imovinom. Dostavlja potrebne podatke  i pruža pomoć Komisiji koja sprovodi Akcioni plan za upis i evidentiranje imovine. Po potrebi vrši upis prava svojine i obavlja druge poslove iz ove oblasti.

Po potrebi pruža stručnu pomoć komisiji i licu koje sprovodi postupak javne nabavke u pripremi nacrta akata u vezi javnih nabavki i nabavki na koje se zakon ne primenjuje, vrši ispitivanje tržišta u cilju određivanja procenjene vrednosti nabavke, obavlja  administrativno-tehničke i druge poslove u vezi nabavki i vrši druge poslove iz oblasti javnih nabavki koje odredi ovlašćeno lice, odnosno nadležni organ naručioca.

Po potrebi pruža stručnu pomoć i podršku javnim preduzećima, ustanovama i drugim korisnicima budžeta opštine Sokobanja u  oblasti javnih nabavki, kao i u oblasti normativno-pravnih poslova.

            Izrađuje, ažurira i usklađuje Plan odbrane opštine sa Planom odbrane Republike Srbije; izrađuje i ažurira dokumenta planiranja priprema za odbranu u skladu sa Uputstvom o jedinstvenoj metodologiji; učestvuje u izradi akata o organizaciji i funkcionisanju organa opštine i drugih subjekata odbrane u ratnom i vanrednom stanju; obavlja poslove iz oblasti radne i materijalne obaveze; koordinira poslove odbrane sa preduzećima, ustanovama i drugim pravnim licima po pitanju planiranja odbrane; izrađuje pojedinačne planove, akta, analize, izveštaje i druge materijale iz oblasti vanrednih situacija i civilne zaštite za potrebe organa opštine; vrši ostvarivanje odbrambenih interesa u uslovima ratnog i vanrednog stanja na teritoriji opštine; izrađuje plansku dokumentaciju u cilju organizacije i obezbeđenja zaštite od požara, elementarnih i drugih većih nepogoda koja obuhvata preventivne mere zaštite kojima se sprečavaju elementarne nepogode ili ublažava njihovo dejstvo, mere zaštite i spasavanja u slučaju neposredne opasnosti od elementarnih nepogoda, mere ublažavanja i otklanjanja neposrednih posledica; predlaže organizaciju civilne zaštite; učestvuje u formiranju jedinica civilne zaštite opšte namene; predlaže uslove za uspostavljanje integrisanog sistema zaštite i spasavanja u cilju objedinjavanja svih preventivnih i operativnih mera zaštite života i imovine građana i efikasnijeg angažovanja svih raspoloživih resursa u slučaju katastrofe izazvane prirodnom ili ljudskom delatnošću; organizuje, razvija i vodi ličnu i kolektivnu zaštitu; sarađuje sa teritorijalno nadležnom organizacionom jedinicom Sektora za vanredne situacije i Operativnim centrom za obaveštavanje; stara se o zakazivanju i realizaciji sednica Opštinskog štaba za vanredne situacije.

Vodi postupak po izjavljenim žalbama na prvostepena rešenja iz delokruga poslova koje obavlja i stavlja klauzulu pravosnažnosti na akte iz delokruga poslova koje obavlja Priprema nacrte ugovora po osnovu lokalnih izvornih prihoda ukoliko za izradu ugovora nije zadužena nadležna Komisija.Obavlja i druge poslove po nalogu Rukovodioca Odeljenja.

Uslovi za rad na radnom mestu:

Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravnih nauka na  osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu,najmanje tri godine radnog iskustva u struci,

položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računaru (MS Office paket i internet)

Brij izvršilaca: 1

Provera stručne osposobljenosti, znanja i veštine u izbornom postupku:

Stručne osposobljenosti vrednuju se tako što se proveravaju sposobnosti kandidata za uspešan rad na oglašenom radnom mestu, usmeno kroz razgovor sa kandidatom, odnosno postavljanje pitanja kandidatu i uvidom u podatke koje je naveo u svojoj prijavi.

-Znanje kandidata vrednuje se  proveravanjem poznavanja oblasti iz delokruga organa i stručno znanje iz oblasti rada na radnom mestu koje se popunjava i to poznavanje propisa –  Zakon o odbrani („Sl. glasnik RS“, broj 116/07, 88/09, 88/09 dr. zakon, 104/09- dr zakon, 10/15 i 36/18), Pravilnik o radu poverenika i zamenika poverenika civilne zaštite i kriterijumima za njihovo imenovanje (,,Sl. glasnik RS“, broj 102/20) i Zakon o javnoj svojini (,,Sl. glasni RS“, broj 72/11,88/13,105/14,104/16- dr. zakon, 108*16,113/17, 95/18 i 153/20) – pismeno.

-Veština komunikacije – usmeno, kroz razgovor sa kandidatom.

-Provera digitalne pismenosti kandidata izvršiće se rešavanjem zadataka praktičnim radom na računaru. Kandidati koji su priložili odgovarajući sertifikat, potvrdu ili drugi pismeni dokaz o posedovanju digitalne pismenosti ne proveravaju se i ocenjuju se ocenom zadovoljava ,,3“.

3. Radno mesto: Personalni poslovi, poslovi vođenja biračkih spiskova i poslovi  Skupštine i Opštinskog veća, u zvanju saradnik, u Odeljenju za imovinsko – pravne poslove, normative i poslove javnih nabavki, pod rednim brojem 32. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Sokobanja i Opštinskom pravobranilaštvu.

Trajanje radnog odnosa: na neodređeno vreme

Opis posla: prati i proučava propise koji se odnose na ostvarivanje prava iz radnog odnosa; vodi postupak i preduzima pojedine upravne radnje u oblasti ostvarivanja prava iz radnog odnosa ; vodi evidenciju o  korišćenju godišnjeg odmora i objedinjuje evidenciju o prisutnosti zaposlenih; vrši prijavu i odjavu osiguranja radnika; obavlja administrativne-tehničke poslove vezano za ostvarivanje prava iz radnog odnosa; vodi personalnu evidenciju, evidenciju o radnom stažu, plaćenom i neplaćenom radnom odsustvu; izrađuje potrebne statističke izveštaje iz nadležnosti Odeljenja; odgovoran je za tačnost i redovno ažuriranje objavljenih podataka o broju i strukturi zaposlenih;  učestvuje u pripremi nacrta pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta; učestvuje u planiranje i razvoj kadrova u organima opštine; učestvuje u pripremi nacrta Kadrovskog plana; učestvuje u postupku ocenjivanje rada službenika; vodi postupak i odlučuje u vezi upravnih stvari  u oblasti vođenja biračkog spiska birača za teritoriju opštine, posebnog biračkog spiska nacionalnih manjina i vrši redovno ažuriranje biračkog spiska po popisu akata; izrađuje izvode iz biračkog spiska; vrši promene u biračkom spisku u skladu sa podacima dostavljenim od nadležnih organa; vodi postupak po izjavljenim žalbama na prvostepena rešenja iz delokruga poslova koje obavlja i stavlja klauzulu pravosnažnosti na akte iz delokruga poslova koje obavlja; vodi zapisnike na sednicama Skupštine opštine, Opštinskog veća i sednicama radnih tela Skupštine. Obavlja i druge poslove po nalogu Rukovodioca Odeljenja.

Uslovi za rad na radnom mestu:

Stečeno visoko obrazovanje iz oblasti ekonomskih, pravnih ili   pedagoških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od 180 ESPB bodova, osnovnim strukovnim studijama, odnosno na studijama u trajanju do tri godine, položen državni stručni ispit, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računaru (MS Office paket i internet)

Brij izvršilaca: 1

Provera stručne osposobljenosti, znanja i veštine u izbornom postupku:

Stručne osposobljenosti vrednuju se tako što se proveravaju sposobnosti kandidata za uspešan rad na oglaš4enom radnom mestu, usmeno kroz razgovor sa kandidatom, odnosno postavljanje pitanja kandidatu i uvidom u podatke koje je naveo u svojoj prijavi.

-Znanje kandidata vrednuje se  proveravanjem poznavanja oblasti iz delokruga organa i stručno znanje iz oblasti rada na radnom mestu koje se popunjava i to poznavanje propisa – Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br. 21/2016, 113/2017 i 95/2018), Zakona o jedinstvenom biračkom spisku  („Službeni glasnik RS“ br.104/09 i 99/11) i Uputstvo o sprovođenju zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Službeni glasnik RS“ br.15/22, 88/18, 67/20,40/21 i 16/22)-pismeno.

-Veština komunikacije – usmeno, kroz razgovor sa kandidatom.

-Provera digitalne pismenosti kandidata izvršiće se rešavanjem zadataka praktičnim radom na računaru. Kandidati koji su priložili odgovarajući sertifikat, potvrdu ili drugi pismeni dokaz o posedovanju digitalne pismenosti ne proveravaju se i ocenjuju se ocenom zadovoljava ,,3“.

III Mesto rada:

Opštinska uprava opštine Sokobanja, Sokobanja ul. Svetog Save br. 23

IV Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je 15 dana i počinje da teče od  17.05.2022               godine i ističe 31.05.2022. godine.

V Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Dušica Dimitrijević, telefon: 064/8560728.

VI  Adresa na koju se podnose prijave za javni konkurs:

Opštinska uprava opštine Sokobanja- Konkursnoj komisiji, ul. Svetog Save br.23, sa naznakom: „za javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta službenika –   ,,Računovodstveni poslovi mesnih zajednica “ ili „za javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta službenika –  ,, Imovinsko-pravni poslovi i poslovi odbrane “ ili za javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta službenika –  ,, Personalni poslovi, poslovi vođenja biračkih spiskova i poslovi  Skupštine i Opštinskog veća“.

VII Datum oglašavanja: 16.05.2022. godine

VIII Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs:

– prijava sa radnom biografijom;

-očitana lična karta

– original ili fotokopija diplome o stečenoj stručnoj spremi

– uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci);

– izvod iz matične knjige rođenih;

-uverenje Policijske uprave da kanidat nije osuđivan za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šesg meseci ili za kažnjivo delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu;

– uverenje o stečenom radnom iskustvu u struci;

– dokaz o položenom državnom stručnom ispitu;

-dokaz o poznavanje rada na računaru (MS Office paket i internet)

Napomena: za kandidate koji do ranije nisu zasnivali radni odnos u organima autonomne pokrajine, jedinice lokale samouoprave, gradskoj opštini ili državnom organu, obavezan je probni rad u trajanju od 6 meseci.

IX Provera osposobljenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku:

sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune i uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenim radnim mestima, naznačene veštine i znanja biće proverena u prostorijama Opštinske uprave opštine Sokobanja, Sokobanja ul. Svetog Save br.23, o čemu će kandidati biti obavešteni telefonskim putem ili elektronskom poštom na brojeve ili adrese koje su naveli u prijavi.

Napomene: Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, biće odbačene.

Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao načelnik Opštinske uprave opštine Sokobanja.

Ovaj konkurs objavljuje se na internet prezentaciji opštine Sokobanja www.opstinasokobanja.com a obevaštenje o javnom konkursu i adresa internet prezentacije na kojoj je objavljen konkurs objavljuje se u dnevnom listu „ Politika“ koje se distribuiraju za teritoriju cele Republike Srbije.

                                                                                                        ZAMENIK NAČELNIKA

                                                                                                        OPŠTINSKE UPRAVE

                                                                                                 Milena Radenković – Gaćeša