Јавни конкурс за издавање места на Аква парку „Подина“  за постављање 12 конзерватора за сладолед на 6 продајних места

На основу члана 7. став 3. и члана 8. став 2., 3., 4. и  5. Одлуке о привременом постављању мањих монтажних објеката и уређаја на јавним површинама („Службени лист општине Сокобања“ број 4/20, 23/20 и 14/21), Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина („Службени лист општине Сокобања“ број 6/19),  Плана постављања мањих монтажних објеката и уређаја  на јавним површинама („Службени лист општине Сокобања“ број 15/21, 16/21, 27/21, 36/21, 10/22 и 13/22),  означених у Графичком прилогу број 13. локација број 7 – Аква парк „Подина“ , Председник општине Сокобања расписује:

– ЈАВНИ КОНКУРС –

за издавање места на Аква парку „Подина“  за постављање 12 конзерватора за сладолед на 6 продајних места предвиђених  Планом постављања мањих монтажних објеката и уређаја  на јавним површинама („Службени лист општине Сокобања“ број  15/21, 16/21, 27/21, 36/21, 10/22 и 13/22).

ЛОКАЦИЈА бр. 7Аква парк „Подина“ –  у Графичком прилогу број 13 – на коме је дозвољено постављање 12 конзерватора за сладолед на 6 продајних места по 2 конзерватора.

-Зона – трећа

– Укупна површина места је 24м2

Распоред постављања конзерватора за сладолед одредиће управа Аква парка „Подина“ у складу са техничким могућностима за прикључење на НН мрежу.

Конзерватор за сладолед је типски индустријски произведен покретни објекат за чување, излагање и продају сладоледа.

Сладоледи који се продају морају бити фабрички упаковани са истакнутом препознатљивом робном марком.

Локације су  комунално опремљене у делу прикључења на НН мрежу .

– Места за постављање  12 конзерватора за сладодел ће се издавати  на период од 2 године у складу са периодом рада Аква парка„Подина“ у Сокобањи (оквирно 3 месеца у току године).

– -Почетна цена за добијање локације за постављање 12 конзерватора за сладолед  износи 2.000.000,00 динара (двамилиона динара) за свих 6 локација и иста се уплаћује на жиро рачун број: 840-749804-49 са назнаком: Почетна цена за добијање локације (места), са позивом на број 10 094,  по моделу 97,корисник: буџет општине Сокобања

 Почетна цена за добијање локације може се исплатити одједном или у две календарске  године до краја јуна месеца сваке године, почев од године када је спроведена лицитација.

Учесник на лицитације дужан је да уплати минимум 1.000.000,00 динара, пре почека лицитације и да о томе достави доказ уз пријаву на конкурс. 

– Корак учешћа на надметању је 2.000,00  динара.

– Административна такса у износу од 1.797,00 динара за учешће у конкурсу за доделу локације за привремено постављање киоска и мањих монтажних објеката на јавним површинама (уплата на жиро-рачун: 840-742251843-73, Позив на број: 97  10-094; Сврха: Административне таксе, Прималац: буџет општина Сокобања.

-накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе утврђује се дневно сразмерно времену коришћења и то за свки цео или започет м2 простора који се користи у складу са Одлуком о накнадама за коришећење јавних површина („Службени лист општине Сокобања“ број 6/19)..

Јавно надметање  ће се одржати по истеку последењег дана објављивања Конкурса а Конкурс се објављује у трајању до 8 дана на огласној табли Општинске управе и сајту Општине Сокобања.

Јавно надметање ће се одржати у згради Општинске управе општине Сокобања дана 01.06.2022. године  са почетком у 13.00 часова.

Пријава за учешће на Конкурсу  садржи:

– име и презиме предузетника, јединствени матични број грађана и адресу становања;

– назив односно пословно име, седиште, ПИБ и матични број привредног субјекта;

– ознака локације-места за коју се подноси пријава.

Уз пријаву  се доставља:

– уредно овлашћење за заступање;

– решење о упису у Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре Србије, или Судски регистар или други одговарајући регистар;

– потврда о извршеној регистрацији пореског обвезника (решење Министарства финансија о ПИБ);

-доказ о уплаћеном износу, односно делу износа почетне цене за добијање локације за постављање објекта или уређаја – мимум 1.000.000,00 динара;

– доказ о уплати административне таке 1.797,00 динара;

– потврда о измиреним обавезама према општини Сокобања по основу свих локалних прихода – уврење из ЛПА).

Учесници, који су излицитирали локације-места за постављање објеката, односно уређаја, дужни су да у року од 5 дана од дана одржавања јавног надметања поднесу захтев, Општини Сокобања-Одељењу надлежном за урбанизам, за добијање одобрења за постављање уређаја

У року од 15 (петнаест) дана од дана подношења захтева, Општини Сокобања-Одељењу надлежном за урбанизам, за добијање одобрења за постављање уређаја, председник Општине са најповољнијим понуђачем закључује Уговор о коришћењу јавне површине (у даљем тексту: Уговор).

Учесник губи право на повраћај средстава уплаћених на име почетног износа за добијање локације за постављање објекта, односно уређаја у случају одустанка од своје пријаве.

Уколико најповољнији понуђач не закључи уговор у року од 5 дана од дана достављања уговора губи право на повраћај средстава уплаћених на име почетног износа за добијање локације за постављање објекта, односно уређаја и на име разлике до висине излицитиране цене.

Рок за повраћај почетне цене за добијање локације за постављање објекта или уређаја учесницима који не добију на корићење јавну површину је 5  дана од дана  одржавања јавног надметања

Услови за спровођење поступка јавног надметања испуњени су ако је најмање једно лице стекло статус учесника на јавном надметању и ако то лице или његов овлашћени заступник присуствују јавном надметању.

Уколико нема заинтересованих учесника за јавно надметање, поступак се понавља у року од 30 дана.

Подносилац неуредне, непотпуне и неблаговремене пријаве, губи право учешћа у поступку јавног надметања и комисија за спровођење поступка такве пријаве одбацује.

Поступак јавног надметања спроводи Комисија образована решењем од стране Председника општине Сокобања, број: 352-77/21 од 20.04.2021. године.

Пријаве се подносе најкасније до 1400 часова, дан пре заказаног јавног надметања преко писарнице Општинске управе општине Сокобања односно  до 31.05.2022.године  са назнаком „ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ КОНКУРС – за издавање локације за постављање конзерватора за сладолед на Аква парку „Подина“- Комисији за спровођење поступка.


Саставни део Јавног конкурса је  Графички прилог број 13 прописан Планом а који се може преузети на сајту општине Сокобања:  www.sokobanja.ls.gov.rs.

Јавни конкурс биће објављен  на огласној табли Општинске управе општине Сокобања и интернет страници општине Сокобања www.sokobanja.ls.gov.rs

Број: 352-164/2022
У Сокобањи 23.05.2022. године            

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

                                                                                                          Владимир Миловановић  с.р.