Javni konkurs za izdavanje mesta na Akva parku „Podina“  za postavljanje 12 konzervatora za sladoled na 6 prodajnih mesta

Na osnovu člana 7. stav 3. i člana 8. stav 2., 3., 4. i  5. Odluke o privremenom postavljanju manjih montažnih objekata i uređaja na javnim površinama („Službeni list opštine Sokobanja“ broj 4/20, 23/20 i 14/21), Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina („Službeni list opštine Sokobanja“ broj 6/19),  Plana postavljanja manjih montažnih objekata i uređaja  na javnim površinama („Službeni list opštine Sokobanja“ broj 15/21, 16/21, 27/21, 36/21, 10/22 i 13/22),  označenih u Grafičkom prilogu broj 13. lokacija broj 7 – Akva park „Podina“ , Predsednik opštine Sokobanja raspisuje:

– JAVNI KONKURS –

za izdavanje mesta na Akva parku „Podina“  za postavljanje 12 konzervatora za sladoled na 6 prodajnih mesta predviđenih  Planom postavljanja manjih montažnih objekata i uređaja  na javnim površinama („Službeni list opštine Sokobanja“ broj  15/21, 16/21, 27/21, 36/21, 10/22 i 13/22).

LOKACIJA br. 7Akva park „Podina“ –  u Grafičkom prilogu broj 13 – na kome je dozvoljeno postavljanje 12 konzervatora za sladoled na 6 prodajnih mesta po 2 konzervatora.

-Zona – treća

– Ukupna površina mesta je 24m2

Raspored postavljanja konzervatora za sladoled odrediće uprava Akva parka „Podina“ u skladu sa tehničkim mogućnostima za priključenje na NN mrežu.

Konzervator za sladoled je tipski industrijski proizveden pokretni objekat za čuvanje, izlaganje i prodaju sladoleda.

Sladoledi koji se prodaju moraju biti fabrički upakovani sa istaknutom prepoznatljivom robnom markom.

Lokacije su  komunalno opremljene u delu priključenja na NN mrežu .

– Mesta za postavljanje  12 konzervatora za sladodel će se izdavati  na period od 2 godine u skladu sa periodom rada Akva parka„Podina“ u Sokobanji (okvirno 3 meseca u toku godine).

– -Početna cena za dobijanje lokacije za postavljanje 12 konzervatora za sladoled  iznosi 2.000.000,00 dinara (dvamiliona dinara) za svih 6 lokacija i ista se uplaćuje na žiro račun broj: 840-749804-49 sa naznakom: Početna cena za dobijanje lokacije (mesta), sa pozivom na broj 10 094,  po modelu 97,korisnik: budžet opštine Sokobanja

 Početna cena za dobijanje lokacije može se isplatiti odjednom ili u dve kalendarske  godine do kraja juna meseca svake godine, počev od godine kada je sprovedena licitacija.

Učesnik na licitacije dužan je da uplati minimum 1.000.000,00 dinara, pre počeka licitacije i da o tome dostavi dokaz uz prijavu na konkurs. 

– Korak učešća na nadmetanju je 2.000,00  dinara.

– Administrativna taksa u iznosu od 1.797,00 dinara za učešće u konkursu za dodelu lokacije za privremeno postavljanje kioska i manjih montažnih objekata na javnim površinama (uplata na žiro-račun: 840-742251843-73, Poziv na broj: 97  10-094; Svrha: Administrativne takse, Primalac: budžet opština Sokobanja.

-naknada za korišćenje prostora na javnoj površini u poslovne i druge svrhe utvrđuje se dnevno srazmerno vremenu korišćenja i to za svki ceo ili započet m2 prostora koji se koristi u skladu sa Odlukom o naknadama za korišećenje javnih površina („Službeni list opštine Sokobanja“ broj 6/19)..

Javno nadmetanje  će se održati po isteku posledenjeg dana objavljivanja Konkursa a Konkurs se objavljuje u trajanju do 8 dana na oglasnoj tabli Opštinske uprave i sajtu Opštine Sokobanja.

Javno nadmetanje će se održati u zgradi Opštinske uprave opštine Sokobanja dana 01.06.2022. godine  sa početkom u 13.00 časova.

Prijava za učešće na Konkursu  sadrži:

– ime i prezime preduzetnika, jedinstveni matični broj građana i adresu stanovanja;

– naziv odnosno poslovno ime, sedište, PIB i matični broj privrednog subjekta;

– oznaka lokacije-mesta za koju se podnosi prijava.

Uz prijavu  se dostavlja:

– uredno ovlašćenje za zastupanje;

– rešenje o upisu u Registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre Srbije, ili Sudski registar ili drugi odgovarajući registar;

– potvrda o izvršenoj registraciji poreskog obveznika (rešenje Ministarstva finansija o PIB);

-dokaz o uplaćenom iznosu, odnosno delu iznosa početne cene za dobijanje lokacije za postavljanje objekta ili uređaja – mimum 1.000.000,00 dinara;

– dokaz o uplati administrativne take 1.797,00 dinara;

– potvrda o izmirenim obavezama prema opštini Sokobanja po osnovu svih lokalnih prihoda – uvrenje iz LPA).

Učesnici, koji su izlicitirali lokacije-mesta za postavljanje objekata, odnosno uređaja, dužni su da u roku od 5 dana od dana održavanja javnog nadmetanja podnesu zahtev, Opštini Sokobanja-Odeljenju nadležnom za urbanizam, za dobijanje odobrenja za postavljanje uređaja

U roku od 15 (petnaest) dana od dana podnošenja zahteva, Opštini Sokobanja-Odeljenju nadležnom za urbanizam, za dobijanje odobrenja za postavljanje uređaja, predsednik Opštine sa najpovoljnijim ponuđačem zaključuje Ugovor o korišćenju javne površine (u daljem tekstu: Ugovor).

Učesnik gubi pravo na povraćaj sredstava uplaćenih na ime početnog iznosa za dobijanje lokacije za postavljanje objekta, odnosno uređaja u slučaju odustanka od svoje prijave.

Ukoliko najpovoljniji ponuđač ne zaključi ugovor u roku od 5 dana od dana dostavljanja ugovora gubi pravo na povraćaj sredstava uplaćenih na ime početnog iznosa za dobijanje lokacije za postavljanje objekta, odnosno uređaja i na ime razlike do visine izlicitirane cene.

Rok za povraćaj početne cene za dobijanje lokacije za postavljanje objekta ili uređaja učesnicima koji ne dobiju na korićenje javnu površinu je 5  dana od dana  održavanja javnog nadmetanja

Uslovi za sprovođenje postupka javnog nadmetanja ispunjeni su ako je najmanje jedno lice steklo status učesnika na javnom nadmetanju i ako to lice ili njegov ovlašćeni zastupnik prisustvuju javnom nadmetanju.

Ukoliko nema zainteresovanih učesnika za javno nadmetanje, postupak se ponavlja u roku od 30 dana.

Podnosilac neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave, gubi pravo učešća u postupku javnog nadmetanja i komisija za sprovođenje postupka takve prijave odbacuje.

Postupak javnog nadmetanja sprovodi Komisija obrazovana rešenjem od strane Predsednika opštine Sokobanja, broj: 352-77/21 od 20.04.2021. godine.

Prijave se podnose najkasnije do 1400 časova, dan pre zakazanog javnog nadmetanja preko pisarnice Opštinske uprave opštine Sokobanja odnosno  do 31.05.2022.godine sa naznakom „PRIJAVA ZA JAVNI KONKURS – za izdavanje lokacije za postavljanje konzervatora za sladoled na Akva parku „Podina“- Komisiji za sprovođenje postupka.


Sastavni deo Javnog konkursa je  Grafički prilog broj 13 propisan Planom a koji se može preuzeti na sajtu opštine Sokobanja:  www.sokobanja.ls.gov.rs.

Javni konkurs biće objavljen  na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Sokobanja i internet stranici opštine Sokobanja www.sokobanja.ls.gov.rs

Broj: 352-164/2022
U Sokobanji 23.05.2022. godine            

ZAMENIK PREDSEDNIKA OPŠTINE

                                                                                                          Vladimir Milovanović  s.r.