JAVNI KONKURS – za davanja u zakup  poslovnog prostora u Kompleksu sportskih bazena „Podina“ u Sokobanji

24.05.2022. IZMENA  JAVNOG POZIVA za javno nadmetanje radi davanja u zakup  poslovnog prostora  u Kompleksu sportskih bazena „Podina“ u Sokobanji OVDE

Na osnovu člana 3. Odluke o davanju u zakup nepokretnosti u javnoj svojini opštine Sokobanja na Kompleksu otvorenih bazena „Podina“ u Sokobanji, I broj: 361-11/2022 od 18.05.2022. godine, predsednik opštine Sokobanja oglašava:

JAVNI POZIV

za javno nadmetanje radi davanja u zakup  poslovnog prostora

 u Kompleksu sportskih bazena „Podina“ u Sokobanji

Opština Sokobanja, ul.Svetog Save br.23, oglašava javni poziv za javno nadmetanje radi izdavanja u zakup poslovnog prostora  u Kompleksu sportskih bazena „Podina“ u Sokobanji (u daljem tekstu: nepokretnost) za sezonu 2022. godine.

Poslovni prostor predstavlja posebne objekte u kompleksu sportskih bazena „Podina“ i čine ga 2 objekta sa baštama i to Letnji šank sa baštom i kiosci sa baštom.

Bliži opis nepokretnosti koja se izdaje u zakup:

Objekat br. 1 – Letnji šank sa baštom na lokaciji pored bazena označen na grafičkom prilogu 1 sa LŠ 1.

Površina poslovnog prostora je  212,4 m2 i sastoji se od jednog prostora površine 42,40 m2 sa pripadajućom baštom od 170 m2. Objekat je priključen na vodovod, kanalizaciju i niskonaponsku mrežu i troškovi  su uračunati u cenu zakupa, izuzev troškova električne energije i zakupci će biti u obavezi da istu plaćaju mesečno, po ispostavljenim fakturama, a na osnovu zapisnika o očitavanju stanja na kontrolnim brojilima i to u procentualnim iznosima od ukupno utrošene električne energije po kv/h za jedinstveno brojilo, odnosno procentualno srazmerno potrošnji (broju kilovata), tj. potršnji koju ostvari svaki zakupac pojedinačno

Period izdavanja: Period izdavanja u zakup je od 17.06.2022. godine do 04.09.2022. godine. Nepokretnost koja se izdaje u zakup ne može se davati u podzakup.

Rokovi plaćanja: Zakupnina se plaća do 15-og u mesecu za prethodni mesec, a konačna cena zakupa će se  obračunavati prema broju dana rada Kompleksa otvorenih bazena „Podina“.

Početna cena: Početna cena zakupnine iznosi 523.990,85  dinara mesično.

Visina depozita: Depozitza učešće u postupku izdavanja u zakup predmetne nepokretnosti iznosi523.990,85  dinara. Uplata se vrši na uplatni račun 840-749804-49 sa naznakom „Depozit za izdavanje u zakup šanka“, poziv na broj 97 10-094, korisnik opština Sokobanja.

Korak za licitaciju iznosi 5.240,00 dinara.

Administarativna taksa u iznosu od 1.797,00 din. (za jednu lokaciju – mesto) za učešće u konkursu za dodelu lokacije za privremeno postavljanje kioska i manjih montažnih objekata na javnim površinama (uplata na žiro-račun: 840-742251843-73, Poziv na broj: 97  10-094; Svrha: Administrativne takse, Primalac: budžet opština Sokobanja.

Namena:  prodaja toplih i hladnih napitaka, a prodaja sladoleda na točenje nije dozvoljena.

Objekat br. 2 – Kiosci sa baštom označeni u grafičkom prilogu 2 sa KI 1

Ukupna površina poslovnog prostora je  190 m2 i sastoji se od 5 prostorija ukupne površine 24 m2 sa pripadajućom baštom od 166 m2 (128m2 letnje bašte i 38m2 iza objekta za pripremu hrane).

Objekat je priključen na vodovod, kanalizaciju i niskonaponsku mrežu i troškovi  su uračunati u cenu zakupa, izuzev troškova električne energije i zakupci će biti u obavezi da istu plaćaju mesečno, po ispostavljenim fakturama, a na osnovu zapisnika o očitavanju stanja na kontrolnim brojilima i to u procentualnim iznosima od ukupno utrošene električne energije po kv/h za jedinstveno brojilo, odnosno procentualno srazmerno potrošnji (broju kilovata), tj. potršnji koju ostvari svaki zakupac pojedinačno.

Period izdavanja: Period izdavanja u zakup je od 17.06.2022. godine do 04.09.2022. godine. Nepokretnost koja se izdaje u zakup ne može se davati u podzakup.

Rokovi plaćanja: Zakupnina se plaća do 15-og u mesecu za prethodni mesec, a konačna cena zakupa će se  obračunavati prema broju dana rada Kompleksa otvorenih bazena „Podina“.

Početna cena: Početna cena zakupnine iznosi 468.730,00  dinara mesično.

Visina depozita: Depozitza učešće u postupku izdavanja u zakup predmetne nepokretnosti iznosi468.730,00  dinara. Uplata se vrši na uplatni račun 840-749804-49 sa naznakom „Depozit za izdavanje u zakup šanka“, poziv na broj 97 10-094, korisnik opština Sokobanja.

Korak za licitaciju iznosi 4.687,00dinara.

Administarativna taksa u iznosu od 1.797,00 din. (za jednu lokaciju – mesto) za učešće u konkursu za dodelu lokacije za privremeno postavljanje kioska i manjih montažnih objekata na javnim površinama (uplata na žiro-račun: 840-742251843-73, Poziv na broj: 97  10-094; Svrha: Administrativne takse, Primalac: budžet opština Sokobanja.

-Namena: prodaja palačinki, pica, hot-doga, sendviča, roštilja i peciva, a prodaja sladoleda na točenje nije dozvoljena.

 Pravo učešća imaju sva pravna lica i preduzetnici koji (odnosi se na oba poslovna objekta u okviru Akva parka „Podina) :

-nemaju neizmirenne obaveze prema Opštini Sokobanja po osnovu svih javnih prihoda;

-u poslednjih 6 meseci nisu bili u blokadi dužoj od 15 dana,

– su u prethodne 3 godine ostvarili promet u iznosu od najmanje 20.000.000,00 dinara;

– imaju u stalnom radnom odnosu najmanje 5  zaposlena lica tokom poslednje 3 godine;

– imaju minimum 1 dostavno vozilo  u svom vlasništvu registrovano na firmu;

Prijava za učešće na Konkursu  sadrži (odnosi se na oba poslovna objekta u okviru Akva parka „Podina) :

– ime i prezime preduzetnika, jedinstveni matični broj građana i adresu stanovanja;

– naziv odnosno poslovno ime, sedište, PIB i matični broj privrednog subjekta;

– oznaka lokacije-mesta za koju se podnosi prijava (letnji šank sa baštom ili kasioci za baštom).

Uz prijavu  se dostavlja:

      punomoćje za lice koje zastupa podnosioca prijave (ukoliko ima punomoćnika);

  –  rešenje o upisu u Registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre Srbije, ili Sudski registar ili drugi odgovarajući registar;

 –  potvrda o izvršenoj registraciji poreskog obveznika (rešenje Ministarstva finansija o PIB);

 • dokaz o uplaćenom depozitu  – uplatnica ili izvod iz banke;
 • izjavu da će nepokretnost preuzeti u viđenom stanju;
 • potvrde da nemaju neizmirene obaveze prema Opštini Sokobanja po osnovu svih javnih prihoda (dokaz ne sme biti stariji od mesec dana od dana objavljivanja javnog poziva);
 • izjavu da će dostaviti sredstvo finansijskog obezbeđenja za redovno ispunjenje obaveza prilikom potpisivanja ugovora i to blanko solo menicu koja mora biti evidentirana u Registru menica.  Menica mora biti overena pečatom i potpisana od strane lica ovlašćenog za zastupanje, a uz istu mora biti dostavljeno popunjeno i overeno menično ovlašćenje – pismo u visini mesečne zakupnine, sa rokom važenja 15 dana duže od naznačenog perioda izdavanja nepokretnosti. Menično ovlašćenje treba da glasi na opštinu Sokobanja. Uz menicu mora biti dostavljena i kopija kartona deponovanih potpisa koji je izdat od strane poslovne banke koju ponuđač navodi u meničnom ovlašćenju i zahtev za registraciju menice;
 • dokaz o uplati administrativne takse;
 • za miimum 5 stalno zaposlena lica – ugovore o radu i M obrazac – prijava;
 • za ostvareni promet od najmanje 20.000.000,00 dinara – bilans useha za prethodne 3 kalendarekse godine;
 • za minimum 1 dostavno vozilo  u svom vlasništvu registrovano na firmu – fotokopija saobraćajne dozvole;

Pored navedenih uslova zakupac je u obavezi i da (odnosi se na oba poslovna objekta u okviru Akva parka „Podina) :

 • odredi lice koje će ovlastiti za komunikaciju sa upravom Akva parka „ Podina“ i za isto dostavi overeno ovlašćenje;
 • poštuje pravilnik o radu Akva parka „ Podina“;
 • nedostatke i kavrove koji su nastali njegovom krivicom za vreme trajanja ugovora  a sastavni su deo zakupljenog prostora, otkloni o svom trošku;
 • ukloni opremu iz poslovnog prostora nakon isteka ugovra  a najkasnije do 15.09.2022.godine;
 • robu za dalju prodaju istovara i unosi isključivo pre početka rada Akva parka odnosno najkasnije do 9,30h pre podne ili nakon završetka rada Akva parka;
 • tokom rada Akva parka „Podina“ vrši odvajanje ambalažnog otpada za koji otpad će JKP „Napredak“ Sokobanja, obezbediti posebne sudove.

Javno nadmetanje  će se održati po isteku posledenjeg dana objavljivanja Konkursa,  a Konkurs se objavljuje u trajanju od najmanje  8 dana na oglasnoj tabli Opštinske uprave i sajtu Opštine Sokobanja.

Javno nadmetanje će se održati u zgradi Opštinske uprave opštine Sokobanja dana 02.06.2022 godine sa početkom u 12.00 časova.

Podnosilac neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave, gubi pravo učešća u postupku javnog nadmetanja i komisija za sprovođenje postupka takve prijave odbacuje.

Učesniku čija prijava nije prihvaćena, depozit se vraća po konačnosti odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Učesnik, čija je prijava prihvaćena, gubi pravo na povraćaj depozita ako u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema poziva zakupodavca ne zaključi ugovor o zakupu poslovnog prostora.

Rok za povraćaj depozita je 5  dana od dana  održavanja javnog nadmetanja.

Uslovi za sprovođenje postupka javnog nadmetanja ispunjeni su ako je najmanje jedno lice steklo status učesnika na javnom nadmetanju i ako to lice ili njegov ovlašćeni zastupnik prisustvuju javnom nadmetanju.

Ukoliko nema zainteresovanih učesnika za javno nadmetanje, postupak se ponavlja u roku od 30 dana.

Postupak javnog nadmetanja sprovodi Komisija obrazovana rešenjem od strane Predsednika opštine Sokobanja, broj: 361-11-1/2022 od 18.05.2022. godine.

Prijave se podnose najkasnije do 1400 časova, dan pre zakazanog javnog nadmetanja preko pisarnice Opštinske uprave opštine Sokobanja odnosno do 01.06.2022. godine sa naznakom „PRIJAVA ZA JAVNI KONKURS – za davanja u zakup  poslovnog prostora u Kompleksu sportskih bazena „Podina“ u Sokobanji.

Sastavni deo Javnog konkursa je  Grafički prilog sa predloženim lokacijama a koji se može preuzeti na sajtu opštine Sokobanja: www.sokobanja.ls.gov.rs. OVDE, OVDE I OVDE.

Javni konkurs biće objavljen  na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Sokobanja, medijima  i internet stranici opštine Sokobanja w www.sokobanja.ls.gov.rs.

Dana 23.05.2022.godine

I Broj: 361-11-2/2022

                                                                                   ZAMENIK PREDSEDNIK  OPŠTINE

                                                                                                  Vladimir Milovanović s.r.