IZMENA  JAVNOG POZIVA za javno nadmetanje radi davanja u zakup  poslovnog prostora  u Kompleksu sportskih bazena „Podina“ u Sokobanji

Na osnovu člana 3. Odluke o davanju u zakup nepokretnosti u javnoj svojini opštine Sokobanja na Kompleksu otvorenih bazena „Podina“ u Sokobanji, I broj: 361-11/2022 od 18.05.2022. godine, predsednik opštine Sokobanja oglašava:

IZMENU  JAVNOG POZIVA

za javno nadmetanje radi davanja u zakup  poslovnog prostora

 u Kompleksu sportskih bazena „Podina“ u Sokobanji

Dana 23.05.2022.godine raspisan je Javni poziv za javno nadmetanje radi izdavanja u zakup poslovnog prostora  u Kompleksu sportskih bazena „Podina“ u Sokobanji (u daljem tekstu: nepokretnost) za sezonu 2022. godine.

Poslovni prostor predstavlja posebne objekte u kompleksu sportskih bazena „Podina“ i čine ga 2 objekta sa baštama i to Letnji šank sa baštom i kiosci sa baštom.

1.Vrši se izmena navedenom Javnoh poziva tako što se menja deo koji se odnosi na pravo učešća i sada glasi:

Pravo učešća imaju sva pravna lica i preduzetnici koji (odnosi se na oba poslovna objekta u okviru Akva parka „Podina) :

-nemaju neizmirenne obaveze prema Opštini Sokobanja po osnovu svih javnih prihoda;

-u poslednjih 6 meseci nisu bili u blokadi dužoj od 15 dana,

– su u prethodne 3 godine ostvarili promet u iznosu od najmanje 60.000.000,00 dinara odnosno 20.000.000,00 godišnje;

– imaju u stalnom radnom odnosu najmanje 5  zaposlena lica tokom poslednje 3 godine;

– imaju minimum 1 dostavno vozilo  u svom vlasništvu registrovano na firmu;

2.Vrši se izmena navedenom Javnoh poziva tako što se menja deo koji se odnosi na dokaze koji se prilažu  uz prijavu i sada glasi:

–  potvrda o izvršenoj registraciji poreskog obveznika (rešenje Ministarstva finansija o PIB);

  • dokaz o uplaćenom depozitu  – uplatnica ili izvod iz banke;
  • izjavu da će nepokretnost preuzeti u viđenom stanju;
  • potvrde da nemaju neizmirene obaveze prema Opštini Sokobanja po osnovu svih javnih prihoda (dokaz ne sme biti stariji od mesec dana od dana objavljivanja javnog poziva);
  • izjavu da će dostaviti sredstvo finansijskog obezbeđenja za redovno ispunjenje obaveza prilikom potpisivanja ugovora i to blanko solo menicu koja mora biti evidentirana u Registru menica.  Menica mora biti overena pečatom i potpisana od strane lica ovlašćenog za zastupanje, a uz istu mora biti dostavljeno popunjeno i overeno menično ovlašćenje – pismo u visini mesečne zakupnine, sa rokom važenja 15 dana duže od naznačenog perioda izdavanja nepokretnosti. Menično ovlašćenje treba da glasi na opštinu Sokobanja. Uz menicu mora biti dostavljena i kopija kartona deponovanih potpisa koji je izdat od strane poslovne banke koju ponuđač navodi u meničnom ovlašćenju i zahtev za registraciju menice;
  • dokaz o uplati administrativne takse;
  • za miimum 5 stalno zaposlena lica – ugovore o radu i M obrazac – prijava;
  • za ostvareni promet od najmanje 60.000.000,00 dinara, odnosno 20.000.000,00 godišnje – bilans useha za prethodne 3 kalendarekse godine;
  • za minimum 1 dostavno vozilo  u svom vlasništvu registrovano na firmu – fotokopija saobraćajne dozvole;
     

U svemu ostalom Javni poziv broj I Broj 361-11.-2/2022 od 23.05.2022.godine ostaje ne izmenjen.

U Sokobanji, 24.05.2022.godine                                                                             
I Broj 361-11-4/2022

Oglas se objavljuje u sredstvima javnog informisanja na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Sokobanja i sajtu opštine Sokobanja www.sokobanja.ls.gov.rs

                                                                           ZAMENIK PREDSEDNIK  OPŠTINE

                                                                                                  Vladimir Milovanović s.r.