Javni konkurs za učešće građana za dodelu bespovratnih sredstava za energetsku sanaciju porodičnih kuća putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe na teritoriji opštine Sokobanja.

Odluka o dodeli 27.06.2022.OVDE

KONAČNA RANG LISTA (SOLARNI PANELI): OVDE!

PRELIMINARNA RANG LISTA (SOLARNI PANELI): OVDE!

Na osnovu člana 15. Pravilnika o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe („Službeni list opštine Sokobanja, broj 45/2021) i člana 71.
Statuta opštine Sokobanja („Službeni list opštine Sokobanja“, broj 6/19), Opštinsko veće opštine Sokobanja, na sednici održanoj 30.05.2022.godine donelo je
O D L U K A
I
Raspisuje se Javni konkurs za učešće građana za dodelu bespovratnih sredstava za energetsku sanaciju porodičnih kuća putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe na teritoriji opštine Sokobanja.
Tekst Javnog konkursa za učešće građana u sprovođenju energetske sanacije u domaćinstvima na teritoriji opštine Sokobanja prilaže se uz ovu odluku i čini njen sastavni deo.
II
Javni konkurs za učešće građana za dodelu bespovratnih sredstava za energetsku sanaciju porodičnih kuća putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe na teritoriji opštine Sokobanja sprovodi Komisija za realizaciju mera energetske sanacije u skladu sa odredbama Pravilnika o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe („Službeni list opštine Sokobanja, broj 45/2021).
III
Ovu Odluku objaviti na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Sokobanja i zvaničnoj internet stranici opptine Sokobanja, a najavu Javnog konkursa u lokalnim medijima.

PREUZMI KONKURS OVDE

OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE SOKOBANJA

Broj: 410-449/22

U Sokobanji dana: 30.05.2022.godine

PREDSEDNIK
OPŠTINSKOG VEĆA
Miodrag Nikolić