ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА – ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

На основу члана 50, 95, 102. и 103. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“,  број („Сл. гласник РС“, број: 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017 – др. закон), члана 12. став 2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 95/16),  члана 46. став 1. тачка 7 и  члана 55. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/2014 – др. закон, 101/16- др. закон и 47/2018),  члана 88. став 3. Статута општине Сокобања  („Службени лист општине Сокобања“, бр. 6/19) и Одлуке о расписивању јавног конкурса за попуњавање положаја заменика начелника Општинске управе општине Сокобања, бр. 02-12/2021 од 01.02.2021. године, Општинско веће општине Сокобања, на седници одржаној дана 03.02.2021. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА – ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

             I Орган у коме се радно место попуњава

Општинска управа општине Сокобања, ул. Светог Саве бр. 23.

             IIПоложај који се попуњава

Заменик начелника Општинске управе општине Сокобања  – друга група положаја, број службеника на положају: 1.

             Опис послова: Замењује начелника Општинске управе у случају његове одсутности или спречености да обавља своју дужност, у складу са законом, Статутом општине, одлукама Скупштине општине, Општинског већа и Председника општине; Обавља и друге послове из надлежности Општинске управе, по овлашћењу начелника управе.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Стручна оспособљеност, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку:

Знање- Познавање Закона о локалној самоуправи, Закона о буџетском систему, Закона о општем управном поступку и Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе- писмено;

Вештине-  вештине комуникације, организационе способности, вештине руковођења и вештина рада на рачунару-  практична провера;

Стручна оспособљеност – усмени разговор;

Провера стручне оспособљености, знања и вештина кандидата утврђиваће Конкурсна комисија и евентуално стручна лица која ће се ангажовати за потребе комисије. О времену и месту одржавања провере сваки кандидат ће бити писмено обавештен, као и  путем маил адресе или телефонским позивом.

              III Место рада 

Сокобања, ул. Светог Саве  бр. 23.

              IV Услови за положај: да је пунолетан држављанин Републике Србије, да има стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци, да није правноснажно осуђивано на безусловну казну затвора од најмање шест месеци, да му раније није престао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа, да поседује стручну оспособљеност и знања из Закона о локалној самоуправи, Закона о буџетском систему, Закона о општем управном поступку и Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, вештине, комуникације, организационе способности и вештине руковођења,  да познаје рад на рачунару (MS Office пакет и интернет).

            V Трајање рада на положају

Рад на положају траје пет година.

            VI Рок за подношење пријава на конкурс и садржина пријаве

Рок за подношење пријава је 15 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије.

Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона, маил адресу,  податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс, одговорностима на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања. Пријава мора бити својеручно потписана.

VII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс

Уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (издат на обрасцу сходно Закону о матичним књигама објављеном у „Службеном гласнику РС“, бр. 20/09 и 145/14); диплома или уверење којим се потврђује стручна спрема; уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (лица са положеним правосудним испитом, уместо уверења о положеном државном стручном испиту, достављају уверење о положеном правосудном испиту); доказ о најмање пет година радног искуства у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима и са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство), уверење да кандидат није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци (извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе не старији од 6 месеци).

За учеснике конкурса који су били у радном односу у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, поред наведених доказа, потребно је доставити и доказ да им раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа.

Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао).  

Одредбом чл. 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) прописано је, поред осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.

Документ о чињеницама о којима се води службена евиденција је: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима и уверење о положеном правосудном испиту.

Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам.

Пример изјаве се налази на сајту општине Сокобања  www.opstinasokobanja.com   где се иста може преузети.

Изјава – Образац 1 / Прибављање података ОВДЕ , ПДФ

             VIII Адреса на коју се подносе пријаве

Општинска управа општине Сокобања, ул. Светог Саве  бр. 23, 18230 Сокобања или непосредно преко писарнице Општинске управе, са назнаком „ За конкурсну комисију-Пријава за јавни конкурс за постављење заменика начелника Општинске управе – “ не отварати.“

IX Лице које је задужено за обавештења о конкурсу у периоду од 7 – 15 часова je Душица Станковић, тел: 064/8-560-703, сваког радног дана од 7 до 15 часова.

X Напомене

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној од надлежног органа (јавног бележника, у општинској управи или суду), биће одбачене закључком.  

Овај оглас објављује се на интернет презентацији општине Сокобања. 

Обавештење о јавном конкурсу и адреси интернет презентације на којој је објављен оглас, објавиће се у једним дневним новинама које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Број: 112-3/2021

У Сокобањи, дана 03.02.2021.године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК

Миодраг Николић