ЈАВНИ КОНКУРС за издавање места у Сокобањи – Плато код „Старог завода“

На основу члана 7. став 3. и члана 8. став 2., 3., 4. и  5. Одлуке о привременом постављању мањих монтажних објеката и уређаја на јавним површинама („Службени лист општине Сокобања“ број 4/20, 23/20 и 14/21), Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина („Службени лист општине Сокобања“ број 6/19),  Плана постављања мањих монтажних објеката и уређаја  на јавним површинама („Службени лист општине Сокобања“ број (15/21, 16/21, 27/21, 36/21, 10/22 и 13/22),означених у Графичком прилогу број 2. локација број 2 – Плато код „Старог завода“, Председник општине Сокобања расписује:

 – ЈАВНИ КОНКУРС –

за издавање места у Сокобањи – Плато код „Старог завода“ за постављање монтажних објеката,  предвиђених Планом постављања мањих монтажних објеката и уређаја  на јавним површинама за 2021 годину („Службени лист општине Сокобања“ број  (15/21, 16/21, 27/21, 36/21, 10/22 и 13/22).

ЛОКАЦИЈА бр. 2:  Плато код „Старог Завода“-  у Графичком прилогу број 2.

1. Продају домаћих производа (слатка, џемови, сокови, мед), дрвена типска кућица тип 2

– место бр. 1 површине 2м2, улица Светог Саве на платоу код „Старог завода“ – означено у графичком прилогу са Дп 1.

Опис Кућица

Кућица тип 2 израђује се од дрвене конструкције обложене  дрветом у виду плочастог материјала, основе 1х2м, затворени део висине 1 метар, отворени део висине 1 метар, кров са две равни, кровни покривач тегола зелене боје.

Локација није комунално опремљена у делу прикључења на НН мрежу од страну закуподавца а постоји могућност прикључења у складу са условима ЕПС-а.

– Почетна цена за добијање локације (места) за постављање –  120.000,00 динара по месту.

Локација (место) добијено на лицитацији не може бити краће од 3 месеца ни дужи од 36 месеци;

– Почетна износ за добијање локације (места) износи  120.000,00 дин.(стодвадесетхиљада динара)  по локацији (месту) жиро рачун број: 840-749804-49 са назнаком: Почетна цена за добијање локације (места), са позивом на број 97 10-094, корисник: буџет општине Сокобања, и одређена је  Планом постављања мањих монтажних објеката и уређаја  на јавним површинама („Службени лист општине Сокобања“ број  (15/21,16/21, 27/21, 36/21, 10/22 и 13/22). Почетна цена за добијање локације може се исплатити одједном или у три календарске године до краја јуна месеца сваке године почев од године када је расписана лицитација. Учесник на лицитације дужан је да уплати минимум 40.000,00 динара, пре почека лицитације и да о томе достави доказ уз пријаву на конкурс. 

– Корак учешћа на надметању је 1.350,00  дин.

– Администаративна такса у износу од 1.797,00 дин. (за једну локацију – место) за учешће у конкурсу за доделу локације за привремено постављање киоска и мањих монтажних објеката на јавним површинама (уплата на жиро-рачун: 840-742251843-73, Позив на број: 97  10-094; Сврха: Административне таксе, Прималац: буџет општина Сокобања.

Накнада за коришћење простора на јавној површини за обављање пословне делатности (привремени објекти – киосци, други мањи монтажни објекти) утврђује се дневно сразмерно времену коришћења и то за свки цео или започет м2 простора који се користи, осим за продају књига и старих и уметничких заната.

Јавно надметање  ће се одржати по истеку последењег дана објављивања Конкурса а Конкурс се објављује у трајању до 8 дана на огласној табли Општинске управе и сајту Општине Сокобања.

Јавно надметање ће се одржати у згради Општинске управе општине Сокобања дана 09.06.2022. године са почетком у 11.00 часова.

Пријава за учешће на Конкурсу  садржи:

– име и презиме предузетника, јединствени матични број грађана и адресу становања;

– назив односно пословно име, седиште, ПИБ и матични број привредног субјекта;

– ознака локације-места за коју се подноси пријава.

Уз пријаву  се доставља:

– фотокопија личне карте;

– уредно овлашћење за заступање;

– решење о упису у Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре Србије, или Судски регистар или други одговарајући регистар;

– за пољопривредна газдинства потребно је доставити Потврду о актвном статусу пољопривредног газдинства;

– потврда о извршеној регистрацији пореског обвезника (решење Министарства финансија о ПИБ);

-доказ о уплаћеном износу, односно делу износа почетне цене за добијање локације за постављање објекта или уређаја;

-доказ о уплати административне таксе;

– потврда о измиреним обавезама према општини Сокобања по основу свих локалних прихода – уврење из ЛПА).

Учесник, који је излицитирао локацију-место за постављање објеката, односно уређаја, дужан је да у року од 5 дана од дана одржавања јавног надметања поднесу захтев, Општини Сокобања-Одељењу надлежном за урбанизам, за добијање одобрења за постављање објекта.

У року од 15 (петнаест) дана од дана подношења захтева, Општини Сокобања-Одељењу надлежном за урбанизам, за добијање одобрења за постављање објекта, председник Општине са најповољнијим понуђачем закључује Уговор о коришћењу јавне површине (у даљем тексту: Уговор)

Учесник губи право на повраћај средстава уплаћених на име почетног износа за добијање локације за постављање објекта, односно уређаја у случају одустанка од своје пријаве.

Уколико најповољнији понуђач не закључи уговор у року од 5 дана од дана достављања уговора губи право на повраћај средстава уплаћених на име почетног износа за добијање локације за постављање објекта, односно уређаја и на име разлике до висине излицитиране цене закупа.

Рок за повраћај почетне цене за добијање локације за постављање објекта или уређаја учесницима који не добију на корићење јавну површину је 5  дана од дана  одржавања јавног надметања

Услови за спровођење поступка јавног надметања испуњени су ако је најмање једно лице стекло статус учесника на јавном надметању и ако то лице или његов овлашћени заступник присуствују јавном надметању.

Уколико нема заинтересованих учесника за јавно надметање за одређену локацију, поступак се понавља у року од 30 дана.

Подносилац неуредне, непотпуне и неблаговремене пријаве, губи право учешћа у поступку јавног надметања и комисија за спровођење поступка такве пријаве одбацује.

Поступак јавног надметања спроводи Комисија образована решењем од стране Председника општине Сокобања, број: 352-77/21 од 20.04.2021. године.

Пријаве се подносе најкасније до 1400 часова, дан пре заказаног јавног надметања преко писарнице Општинске управе општине Сокобања односно до 08.06.2022 године са назнаком „ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ КОНКУРС – за издавање места на платоу код „Старог завода“ – Комисији за спровођење поступка.


Саставни део Јавног огласа је  Графички прилог са предложеним локацијама који је прописан Планом а који се може преузети на сајту општине Сокобања: :  www.sokobanja.ls.gov.rs. и писарници Општинске управе општине Сокобања.

Јавни конкурс биће објављен на  огласној табли Општинске управе општине Сокобања и интернет страници општине Сокобања :  www.sokobanja.ls.gov.rs.

Број:352-180/2022

У Сокобањи, 01.06.2022 године            

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                                       Миодраг Николић  с.р.