Javni konkurs za izdavanje mesta – platoa kod „Mini – pič“ terena, na kojoj je dozvoljeno postavljanje montažnog – demontažnog zabavnog – tematskog parka „Srednjovekovne tvrđave“

Na osnovu člana 7. stav 3. i člana 8. stav 2., 3., 4. i  5. Odluke o privremenom postavljanju manjih montažnih objekata i uređaja na javnim površinama („Službeni list opštine Sokobanja“ broj 4/20, 23/20 i 14/21), Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina („Službeni list opštine Sokobanja“ broj 46/19),  Plana postavljanja manjih montažnih objekata i uređaja  na javnim površinama („Službeni list opštine Sokobanja“ broj 1(5/21,16/21,27/21, 36/21, 10/22 i 13/22),  označenih u Grafičkom prilogu broj 17 lokacija broj 7, plato kod „Mini – pič“ terena za postavljanje montažnog – demontažnog zabavnog – tematskog parka „Srednjovekovne tvrđave“, Predsednik opštine Sokobanja raspisuje:

 – JAVNI KONKURS –

za izdavanje mesta – platoa kod „Mini – pič“ terena, na kojoj je dozvoljeno postavljanje montažnog – demontažnog zabavnog – tematskog parka „Srednjovekovne tvrđave“ predviđenih  Planom postavljanja manjih montažnih objekata i uređaja  na javnim površinama („Službeni list opštine Sokobanja“ broj  15/21,  16/21,  27/21, 36/21, 10/22 i 13/22).

LOKACIJA br.7:  plato kod „Mini – pič“ terena u Grafičkom prilogu broj 17

-Zona –treća

-Površina mesta: ukupno do 200m2. – dozvoljeno postavljanje 15 montažnih figura „ Srednjovekovnih tvrđava“

Lokacija nije komunalno opremljena u delu priključenja na NN mrežu od stranu zakupodavca a postoji mogućnost priključenja u skladu sa uslovima EPS-a.

-Vreme korišćenje prostora određuje se javnim oglasom i ne može biti kraće od 3 meseca ni duže od 12 meseci.

– Početna iznos za dobijanje lokacije (mesta) za postavljanje zabavnih sredstava za decu iznosi  20.000,00 dinara (dvadeset hiljada dinara), žiro račun broj: 840-749804-49 sa naznakom: Početna cena za dobijanje lokacije (mesta), sa pozivom na broj 97-10 094, korisnik: budžet opštine Sokobanja, i određena je  Planom postavljanja manjih montažnih objekata i uređaja  na javnim površinama („Službeni list opštine Sokobanja“ broj  )15/21,16/21, 27/21, 36/21, 10/22 i 13/22).

– Korak učešća na nadmetanju je 500,00  din.

– Administarativna taksa u iznosu od 1.797,00 din. (za jednu lokaciju – mesto) za učešće u konkursu za dodelu lokacije za privremeno postavljanje kioska i manjih montažnih objekata na javnim površinama (uplata na žiro-račun: 840-742251843-73, Poziv na broj: 97  10-094; Svrha: Administrativne takse, Primalac: budžet opština Sokobanja.

Naknada za korišćenje prostora na javnoj površini za obavljanje poslovne delatnosti (privremeni objekti – kiosci, drugi manji montažni objekti) utvrđuje se dnevno srazmerno vremenu korišćenja i to za svki ceo ili započet m2 prostora koji se koristi.

Javno nadmetanje  će se održati posledenjeg dana objavljivanja Konkursa na oglasnoj tabli Opštinske uprave i sajtu Opštine Sokobanja.

Javno nadmetanje će se održati u zgradi Opštinske uprave opštine Sokobanja dana 10.06.2022. godine  sa početkom u 13.00 časova.

Prijava za učešće na Konkursu  sadrži:

– ime i prezime preduzetnika, jedinstveni matični broj građana i adresu stanovanja;

– naziv odnosno poslovno ime, sedište, PIB i matični broj privrednog subjekta;

– oznaka lokacije-mesta za koju se podnosi prijava.

Uz prijavu  se dostavlja:

– fotokopija lične karte;

– uredno ovlašćenje za zastupanje;

– rešenje o upisu u Registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre Srbije, ili Sudski registar ili drugi odgovarajući registar;

– za poljoprivredna gazdinstva potrebno je dostaviti Potvrdu o aktvnom statusu poljoprivrednog gazdinstva;

– potvrda o izvršenoj registraciji poreskog obveznika (rešenje Ministarstva finansija o PIB);

-dokaz o uplaćenom iznosu, odnosno delu iznosa početne cene za dobijanje lokacije za postavljanje objekta ili uređaja;

– dokaz o uplati administrativne takse;

– potvrda o izmirenim obavezama prema opštini Sokobanja po osnovu svih lokalnih prihoda – uvrenje iz LPA).

Učesnici, koji su izlicitirali lokacije-mesta za postavljanje objekata, odnosno uređaja, dužni su da u roku od 5 dana od dana održavanja javnog nadmetanja podnesu zahtev, Opštini Sokobanja-Odeljenju nadležnom za urbanizam, za dobijanje odobrenja za postavljanje objekta.

U roku od 15 (petnaest) dana od dana podnošenja zahteva, Opštini Sokobanja-Odeljenju nadležnom za urbanizam, za dobijanje odobrenja za postavljanje objekta, predsednik Opštine sa najpovoljnijim ponuđačem zaključuje Ugovor o korišćenju javne površine (u daljem tekstu: Ugovor)

Učesnik gubi pravo na povraćaj sredstava uplaćenih na ime početnog iznosa za dobijanje lokacije za postavljanje objekta, odnosno uređaja u slučaju odustanka od svoje prijave.

Ukoliko najpovoljniji ponuđač ne zaključi ugovor u roku od 5 dana od dana dostavljanja ugovora gubi pravo na povraćaj sredstava uplaćenih na ime početnog iznosa za dobijanje lokacije za postavljanje objekta, odnosno uređaja i na ime razlike do visine izlicitirane cene zakupa.

Rok za povraćaj početne cene za dobijanje lokacije za postavljanje objekta ili uređaja učesnicima koji ne dobiju na korićenje javnu površinu je 5  dana od dana  održavanja javnog nadmetanja

Uslovi za sprovođenje postupka javnog nadmetanja ispunjeni su ako je najmanje jedno lice steklo status učesnika na javnom nadmetanju i ako to lice ili njegov ovlašćeni zastupnik prisustvuju javnom nadmetanju.

Ukoliko nema zainteresovanih učesnika za javno nadmetanje, postupak se ponavlja u roku od 30 dana.

Podnosilac neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave, gubi pravo učešća u postupku javnog nadmetanja i komisija za sprovođenje postupka takve prijave odbacuje.

Postupak javnog nadmetanja sprovodi Komisija obrazovana rešenjem od strane Predsednika opštine Sokobanja, broj: 352-77/2021 od 20.04.2021_ godine.

Prijave se podnose najkasnije do 1400 časova, dan pre zakazanog javnog nadmetanja preko pisarnice Opštinske uprave opštine Sokobanja odnosno do 09.06.2022 godine sa naznakom „PRIJAVA ZA JAVNI KONKURS – za izdavanje mesta platoa kod „Mini – pič“ terena – Komisiji za sprovođenje postupka.


Sastavni deo Javnog konkursa je  Grafički prilog sa predloženim lokacijama koji je propisan Planom a koji se može preuzeti na sajtu opštine Sokobanja: www.sokobanja.ls.gov.rs i pisarnici Opštinske uprave opštine Sokobanja.

Javni konkurs biće objavljen  na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Sokobanja i internet stranici opštine Sokobanja www.sokobanja.ls.gov.rs.

Broj: 352-182/2022
U Sokobanji, 01.06.2022. godine            

PREDSEDNIK OPŠTINE

                                                                                                                      Miodrag Nikolić s.r.