Javni konkurs za izdavanje mesta na Mermernom šetalištu u Sokobanji, za postavljanje montažnih objekata za prodaju knjiga

Na osnovu člana 7. stav 3. i člana 8. stav 2., 3., 4. i  5. Odluke o privremenom postavljanju manjih montažnih objekata i uređaja na javnim površinama („Službeni list opštine Sokobanja“ broj 4/20, 23/20 i 14/21), Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina („Službeni list opštine Sokobanja“ broj 6/19),  Plana postavljanja manjih montažnih objekata i uređaja  na javnim površinama („Službeni list opštine Sokobanja“ broj (15/21, 16/21, 27/21, 36/21, 10/22 i 13/22),   označenih u Grafičkom prilogu broj 6. lokacija broj 10 – Mermerno šetalište, Predsednik opštine Sokobanja raspisuje:

 – JAVNI KONKURS –

za izdavanje mesta na Mermernom šetalištu u Sokobanji, za postavljanje montažnih objekata za prodaju knjiga predviđenih  Planom postavljanja manjih montažnih objekata i uređaja  na javnim površinama („Službeni list opštine Sokobanja“ broj  (15/21, 16/21, 27/21, 36/21, 10/22 i 13/22).

LOKACIJA br. 1:  Mermerno šetalište –  u Grafičkom prilogu broj 6.

Prodaju knjiga, drvena tipska kućica tip 1

– mesto broj 10  površine 4 m2 ulica Svetog Save kod „Ozren bašte“ označeno u grafičkom broj prilogu broj 6 sa Knj1

Montažni objekata za prodaju – drvene tipske kućice, moraju biti izrađene u svemu prema opisu iz Plana i opisu i izgledu koji se nalazi u grafičkom prilogu broj 6. iz Plana. Lokacija nije komunalno opremljena u delu priključenja na NN mrežu od stranu zakupodavca a postoji mogućnost priključenja u skladu sa uslovima EPS-a

Opis kućica

Kućica tip 1izrađuje se od metalne konstrukcije obložene  drvetom u vidu pločastog materijala, osnove 1h2m, visine 2 metara, krov sa dve ravni, krovni pokrivač tegola zelene boje.

– Početna cena za dobijanje lokacije za postavljanje montažnih objekata za prodaju knjiga  iznosi 120.000,00 dinara.

Vreme korišćenje prostora određuje se javnim oglasom i ne može biti kraće od 3 meseca ni duže od 36 meseci.

– Početna iznos za dobijanje lokacije (mesta) za postavljanje i  prodaju knjiga iznosi  120.000,00 din. (stodvadesethiljada dinara)  po lokaciji (mestu) žiro račun broj: 840-749804-49 sa naznakom: Početna cena za dobijanje lokacije (mesta), sa pozivom na broj 97-10 094, korisnik: budžet opštine Sokobanja, i određena je  Planom postavljanja manjih montažnih objekata i uređaja  na javnim površinama („Službeni list opštine Sokobanja“ broj  (15/21, 16/21, 27/21, 36/21, 10/22 i 13/22). Početna cena za dobijanje lokacije može se isplatiti odjednom ili u tri kalendarske godine do kraja juna meseca svake godine. Učesnik na licitacije dužan je da uplati minimum 40.000,00 dinara, pre počeka licitacije i da o tome dostavi dokaz uz prijavu na konkurs. 

– Korak učešća na nadmetanju je 2.500,00  din.

– Administarativna taksa u iznosu od 1.797,00 din. (za jednu lokaciju – mesto) za učešće u konkursu za dodelu lokacije za privremeno postavljanje kioska i manjih montažnih objekata na javnim površinama (uplata na žiro-račun: 840-742251843-73, Poziv na broj: 97  10-094; Svrha: Administrativne takse, Primalac: budžet opština Sokobanja.

Naknada za korišćenje prostora na javnoj površini za obavljanje poslovne delatnosti (privremeni objekti – kiosci, drugi manji montažni objekti) utvrđuje se dnevno srazmerno vremenu korišćenja i to za svki ceo ili započet m2 prostora koji se koristi.

Javno nadmetanje  će se održati po isteku posledenjeg dana objavljivanja Konkursa a Konkurs se objavljuje u trajanju do 8 dana na oglasnoj tabli Opštinske uprave i sajtu Opštine Sokobanja.

Javno nadmetanje će se održati u zgradi Opštinske uprave opštine Sokobanja dana 10.06.2022. godine  sa početkom u 10.00 časova.

Prijava za učešće na Konkursu  sadrži:

– ime i prezime preduzetnika, jedinstveni matični broj građana i adresu stanovanja;

– naziv odnosno poslovno ime, sedište, PIB i matični broj privrednog subjekta;

– oznaka lokacije-mesta za koju se podnosi prijava.

Uz prijavu  se dostavlja:

– fotokopija lične karte;

– uredno ovlašćenje za zastupanje;

– rešenje o upisu u Registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre Srbije, ili Sudski registar ili drugi odgovarajući registar;

– za poljoprivredna gazdinstva potrebno je dostaviti Potvrdu o aktvnom statusu poljoprivrednog gazdinstva;

– potvrda o izvršenoj registraciji poreskog obveznika (rešenje Ministarstva finansija o PIB);

-dokaz o uplaćenom iznosu, odnosno delu iznosa početne cene za dobijanje lokacije za postavljanje objekta ili uređaja;

-dokaz o uplati administrativne takse;

– potvrda o izmirenim obavezama prema opštini Sokobanja po osnovu svih lokalnih prihoda – uvrenje iz LPA).

Učesnici, koji su izlicitirali lokacije-mesta za postavljanje objekata, odnosno uređaja, dužni su da u roku od 5 dana od dana održavanja javnog nadmetanja podnesu zahtev, Opštini Sokobanja-Odeljenju nadležnom za urbanizam, za dobijanje odobrenja za postavljanje objekta.

U roku od 15 (petnaest) dana od dana podnošenja zahteva, Opštini Sokobanja-Odeljenju nadležnom za urbanizam, za dobijanje odobrenja za postavljanje objekta, predsednik Opštine sa najpovoljnijim ponuđačem zaključuje Ugovor o korišćenju javne površine (u daljem tekstu: Ugovor)

Učesnik gubi pravo na povraćaj sredstava uplaćenih na ime početnog iznosa za dobijanje lokacije za postavljanje objekta, odnosno uređaja u slučaju odustanka od svoje prijave.

Ukoliko najpovoljniji ponuđač ne zaključi ugovor u roku od 5 dana od dana dostavljanja ugovora gubi pravo na povraćaj sredstava uplaćenih na ime početnog iznosa za dobijanje lokacije za postavljanje objekta, odnosno uređaja i na ime razlike do visine izlicitirane cene zakupa.

Rok za povraćaj početne cene za dobijanje lokacije za postavljanje objekta ili uređaja učesnicima koji ne dobiju na korićenje javnu površinu je 5  dana od dana  održavanja javnog nadmetanja

Uslovi za sprovođenje postupka javnog nadmetanja ispunjeni su ako je najmanje jedno lice steklo status učesnika na javnom nadmetanju i ako to lice ili njegov ovlašćeni zastupnik prisustvuju javnom nadmetanju.

Ukoliko nema zainteresovanih učesnika za javno nadmetanje, postupak se ponavlja u roku od 30 dana.

Podnosilac neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave, gubi pravo učešća u postupku javnog nadmetanja i komisija za sprovođenje postupka takve prijave odbacuje.

Postupak javnog nadmetanja sprovodi Komisija obrazovana rešenjem od strane Predsednika opštine Sokobanja, broj: 352-77/21 od 20.04.2021. godine.

Prijave se podnose najkasnije do 1400 časova, dan pre zakazanog javnog nadmetanja preko pisarnice Opštinske uprave opštine Sokobanja odnosno do 09.06.2022. godine sa naznakom „PRIJAVA ZA JAVNI KONKURS – za izdavanje mesta na Mermernom šetalištu“ – Komisiji za sprovođenje postupka.


Sastavni deo Javnog konkursa je  Grafički prilog sa predloženim lokacijama koji je propisan Planom a koji se može preuzeti na sajtu opštine Sokobanja: :  www.sokobanja.ls.gov.rs i pisarnici Opštinske uprave opštine Sokobanja.

Javni konkurs biće objavljen  na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Sokobanja i internet stranici opštine Sokobanja :  www.sokobanja.ls.gov.rs

Broj: 352-181/2022
U Sokobanji, 01.06.2022. godine            

PREDSEDNIK OPŠTINE                                                                                                                       Miodrag Nikolić s.r.