ОДЛУКA  O РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У РАДНОЈ ГРУПИ ЗА ИЗРАДУ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

На основу члана 3. Одлуке о приступању изради Локалног антикорупцијског плана општине Сокобања за период 2023-2027. године  („Службени лист општине Сокобања“, број 14/22), члана 71. став 1. тачка 19. Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 6/19) и члана 42. Пословника о раду Општинског већа општине Сокобања, Општинско веће општине Сокобања ( „Службени лист општине Сокобања“, број 4/08, 10/15, 20/18 и 14/19), Општинско Веће општине Сокобања, на седници одржаној дана 03.06.2022. године, донело је

ОДЛУКУ

 O РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У РАДНОЈ ГРУПИ ЗА ИЗРАДУ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

Члан 1.

Општинско веће општине Сокобања доноси Одлуку о  расписивању јавног  позива ради именовања радне групе, чији ће задатак бити израда Локалног антикорупцијског плана општине Сокобања за период од 2023-2027.

Члан. 2.

Јавни позив чини саставни део ове Одлуке.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Сокобања“. 

I Број: 011-9/2022

У Сокобањи, дана 03.06.2022. године      

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК

Миодраг Николић

Образложење

Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у Одлуци о приступању изради Локалног антикорупцијског плана општине Сокобања за период 2023-2027.године  („Службени лист општине Сокобања“, број 14/22).

Израда Локалног антикорупцијског плана је обавеза предвиђена Ревидираним акционом планом за Поглавље 23 у европским интеграцијама Србије који је Влада Србије усвојила 10. јула 2020, а којим се све локалне самоуправе у Србији обавезују да усвоје локалне антикорупцијске планове, у скаду са својим спрецифичностима и потребама.

 Општина Сокобања, упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ

1. Удружењима, да предложе своје представнике за кандидате, односно појединцима да се кандидују за чланство у радној групи за израду Локалног антикорупцијског плана.

Радну групу ће, у складу са Моделом локалног антикорупцијског плана  који је израдила Агенција за спречавање корупције у сарадњи са Сталном коференцијом градова и општина Србије ( СКГО), чинити представници локалне самоуправе који се баве областима које су наведене у Моделу.

Поред представника локалне самоуправе, Радна група ће имати два члана, представника грађана, односно организација цивилног друштва.

Та два члана који се бирају на основу овог јавног позива треба да испуне следеће услове:

– да удружење има седиште на теритирији општине Сокобања или да има реализоване пројекте на теритирији општине Сокобања у последње три године;

– да појединци имају пребивалиште или боравиште на теритирији општине Сокобања;

– да има реализован пројекат или активности ( иницијативе, истраживања, захтеви, објављени текстови, анализе и слично) из области борбе против корупције и са том темом сродним односима ( на пример надзором над јавним финансијама, праћењем и вредновањем рада јединица локалне самоуправе, доступношћу информација од јавног значаја, праћењем етичког кодекса ЈСЛ и другим сличним темама), или неке од 16 области из Модела (усвајање прописа у органима ЈЛС управљање сукобом интереса на локалном нивоу, заштита узбуњивача, однос ЈЛС и других јавних служби, јавних предузећа, и других организација које финансира ЈЛС, јавно-приватна партнерства   и концесије, управљање јавном својином ЈЛС, управљање донацијама које прима ЈЛС, регулација административних процедура и унапређење контроле процедура за остваривање права и регулисање обавеза корисника услуга ЈЛС, развој програма помоћи и солидарности за остваривање потреба особа са инвалидитетом и за заштиту осетљивих група, додела средстава из буџета ЈЛС, инспекцијски надзор просторно и урбанистичко планирање и изградња, формирање радних  тела на нивоу ЈЛС, јавне набавке, јачање интерних механизама контроле, јачање механизама грађанског надзора и контроле у процесу планирања и реализације буџета ЈЛС) у протекле три године.

У случају да се пријаве више од два кандидата одабир ће извршити Општинско веће општине Сокобања.

Предност ће добити кандидати који се дуже и континуитету баве горе наведеним питањима и који у свом раду покривају већи број наведених области.

Пријављивање се врши на адресу Општина Сокобања, ул. Светог Саве бр.23,  18230 Сокобања, сa назнаком “Јавни позив за учешће у изради ЛАП Сокобања“, или на електронску адресу transparentnost@opstinasokobanja.com, закључно са  10. јуном 2022.године.

Уз пријаву треба доставити доказе о испуњавању услова из позива (линкови са информацијама о спроведеним пројектима и активностима или копије одговарајаћих докумената).

2. За укључење у поступак израде ЛАП-а по појединим областима.

У складу са Моделом локалног антикорупцијског плана који је израдила Агенција за борбу против корупције у сарадњи са СКГО, нацрт ЛАП-а се израђује у партиципативном  поступку, који подразумева учешће представника организација цивилног друштва  у радној групи, али и учешће представника свих заинтересованих страна.

То подразумева да ће радна група на својим тематским седницама разматрати области из Модела, а појединци, који су стручни и заинтересовани за те области добиће прилику  да се укључе у рад и изнесу своје предлоге.

Општина Сокобања позива Вас да се пријавите и искажете интересовање за рад у појединим областима које су наведене у Моделу (усвајање прописа у органима ЈЛС управљање сукобом интереса на локалном нивоу, заштита узбуњивача, однос ЈЛС и других јавних служби, јавних предузећа, и других организација које финансира ЈЛС, јавно-приватна партнерства   и концесије, управљање јавном својином ЈЛС, управљање донацијама које прима ЈЛС, регулација административних процедура и унапређење контроле процедура за остваривање права и регулисање обавеза корисника услуга ЈЛС, развој програма помоћи и солидарности за остваривање потреба особа са инвалидитетом и за заштиту осетљивих група, додела средстава из буџета ЈЛС, инспекцијски надзор просторно и урбанистичко планирање и изградња, формирање радних  тела на нивоу ЈЛС, јавне набавке, јачање интерних механизама контроле, јачање механизама грађанског надзора и контроле у процесу планирања и реализације буџета ЈЛС).

Сви пријављени биће позивани на тематске седнице како би изнели своје предлоге у вези са усвајањем нацрта ЛАП-а. Пријаве, са назнаком за коју област из Модела, односно тематску седницу, сте заинтересовани могу се доставити на адресу Општина Сокобања, ул. Светог Саве бр.23,  18230 Сокобања, са назнаком „ Пријава за седнице радне групе“ или на електронску адресу transparentnost@opstinasokobanja.com.