ODLUKA  O RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA ZA UČESTVOVANJE U RADNOJ GRUPI ZA IZRADU LOKALNOG ANTIKORUPCIJSKOG PLANA OPŠTINE SOKOBANJA

Na osnovu člana 3. Odluke o pristupanju izradi Lokalnog antikorupcijskog plana opštine Sokobanja za period 2023-2027. godine  („Službeni list opštine Sokobanja“, broj 14/22), člana 71. stav 1. tačka 19. Statuta opštine Sokobanja („Službeni list opštine Sokobanja“, broj 6/19) i člana 42. Poslovnika o radu Opštinskog veća opštine Sokobanja, Opštinsko veće opštine Sokobanja ( „Službeni list opštine Sokobanja“, broj 4/08, 10/15, 20/18 i 14/19), Opštinsko Veće opštine Sokobanja, na sednici održanoj dana 03.06.2022. godine, donelo je

ODLUKU

 O RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA ZA UČESTVOVANJE U RADNOJ GRUPI ZA IZRADU LOKALNOG ANTIKORUPCIJSKOG PLANA OPŠTINE SOKOBANJA

Član 1.

Opštinsko veće opštine Sokobanja donosi Odluku o  raspisivanju javnog  poziva radi imenovanja radne grupe, čiji će zadatak biti izrada Lokalnog antikorupcijskog plana opštine Sokobanja za period od 2023-2027.

Član. 2.

Javni poziv čini sastavni deo ove Odluke.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu opštine Sokobanja“. 

I Broj: 011-9/2022

U Sokobanji, dana 03.06.2022. godine      

OPŠTINSKO VEĆE  OPŠTINE SOKOBANJA

PREDSEDNIK

Miodrag Nikolić

Obrazloženje

Pravni osnov za donošenje ove Odluke sadržan je u Odluci o pristupanju izradi Lokalnog antikorupcijskog plana opštine Sokobanja za period 2023-2027.godine  („Službeni list opštine Sokobanja“, broj 14/22).

Izrada Lokalnog antikorupcijskog plana je obaveza predviđena Revidiranim akcionom planom za Poglavlje 23 u evropskim integracijama Srbije koji je Vlada Srbije usvojila 10. jula 2020, a kojim se sve lokalne samouprave u Srbiji obavezuju da usvoje lokalne antikorupcijske planove, u skadu sa svojim sprecifičnostima i potrebama.

 Opština Sokobanja, upućuje

JAVNI POZIV

1. Udruženjima, da predlože svoje predstavnike za kandidate, odnosno pojedincima da se kandiduju za članstvo u radnoj grupi za izradu Lokalnog antikorupcijskog plana.

Radnu grupu će, u skladu sa Modelom lokalnog antikorupcijskog plana  koji je izradila Agencija za sprečavanje korupcije u saradnji sa Stalnom koferencijom gradova i opština Srbije ( SKGO), činiti predstavnici lokalne samouprave koji se bave oblastima koje su navedene u Modelu.

Pored predstavnika lokalne samouprave, Radna grupa će imati dva člana, predstavnika građana, odnosno organizacija civilnog društva.

Ta dva člana koji se biraju na osnovu ovog javnog poziva treba da ispune sledeće uslove:

– da udruženje ima sedište na teritiriji opštine Sokobanja ili da ima realizovane projekte na teritiriji opštine Sokobanja u poslednje tri godine;

– da pojedinci imaju prebivalište ili boravište na teritiriji opštine Sokobanja;

– da ima realizovan projekat ili aktivnosti ( inicijative, istraživanja, zahtevi, objavljeni tekstovi, analize i slično) iz oblasti borbe protiv korupcije i sa tom temom srodnim odnosima ( na primer nadzorom nad javnim finansijama, praćenjem i vrednovanjem rada jedinica lokalne samouprave, dostupnošću informacija od javnog značaja, praćenjem etičkog kodeksa JSL i drugim sličnim temama), ili neke od 16 oblasti iz Modela (usvajanje propisa u organima JLS upravljanje sukobom interesa na lokalnom nivou, zaštita uzbunjivača, odnos JLS i drugih javnih službi, javnih preduzeća, i drugih organizacija koje finansira JLS, javno-privatna partnerstva   i koncesije, upravljanje javnom svojinom JLS, upravljanje donacijama koje prima JLS, regulacija administrativnih procedura i unapređenje kontrole procedura za ostvarivanje prava i regulisanje obaveza korisnika usluga JLS, razvoj programa pomoći i solidarnosti za ostvarivanje potreba osoba sa invaliditetom i za zaštitu osetljivih grupa, dodela sredstava iz budžeta JLS, inspekcijski nadzor prostorno i urbanističko planiranje i izgradnja, formiranje radnih  tela na nivou JLS, javne nabavke, jačanje internih mehanizama kontrole, jačanje mehanizama građanskog nadzora i kontrole u procesu planiranja i realizacije budžeta JLS) u protekle tri godine.

U slučaju da se prijave više od dva kandidata odabir će izvršiti Opštinsko veće opštine Sokobanja.

Prednost će dobiti kandidati koji se duže i kontinuitetu bave gore navedenim pitanjima i koji u svom radu pokrivaju veći broj navedenih oblasti.

Prijavljivanje se vrši na adresu Opština Sokobanja, ul. Svetog Save br.23,  18230 Sokobanja, sa naznakom “Javni poziv za učešće u izradi LAP Sokobanja“, ili na elektronsku adresu transparentnost@opstinasokobanja.com, zaključno sa  10. junom 2022.godine.

Uz prijavu treba dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova iz poziva (linkovi sa informacijama o sprovedenim projektima i aktivnostima ili kopije odgovarajaćih dokumenata).

2. Za uključenje u postupak izrade LAP-a po pojedinim oblastima.

U skladu sa Modelom lokalnog antikorupcijskog plana koji je izradila Agencija za borbu protiv korupcije u saradnji sa SKGO, nacrt LAP-a se izrađuje u participativnom  postupku, koji podrazumeva učešće predstavnika organizacija civilnog društva  u radnoj grupi, ali i učešće predstavnika svih zainteresovanih strana.

To podrazumeva da će radna grupa na svojim tematskim sednicama razmatrati oblasti iz Modela, a pojedinci, koji su stručni i zainteresovani za te oblasti dobiće priliku  da se uključe u rad i iznesu svoje predloge.

Opština Sokobanja poziva Vas da se prijavite i iskažete interesovanje za rad u pojedinim oblastima koje su navedene u Modelu (usvajanje propisa u organima JLS upravljanje sukobom interesa na lokalnom nivou, zaštita uzbunjivača, odnos JLS i drugih javnih službi, javnih preduzeća, i drugih organizacija koje finansira JLS, javno-privatna partnerstva   i koncesije, upravljanje javnom svojinom JLS, upravljanje donacijama koje prima JLS, regulacija administrativnih procedura i unapređenje kontrole procedura za ostvarivanje prava i regulisanje obaveza korisnika usluga JLS, razvoj programa pomoći i solidarnosti za ostvarivanje potreba osoba sa invaliditetom i za zaštitu osetljivih grupa, dodela sredstava iz budžeta JLS, inspekcijski nadzor prostorno i urbanističko planiranje i izgradnja, formiranje radnih  tela na nivou JLS, javne nabavke, jačanje internih mehanizama kontrole, jačanje mehanizama građanskog nadzora i kontrole u procesu planiranja i realizacije budžeta JLS).

Svi prijavljeni biće pozivani na tematske sednice kako bi izneli svoje predloge u vezi sa usvajanjem nacrta LAP-a. Prijave, sa naznakom za koju oblast iz Modela, odnosno tematsku sednicu, ste zainteresovani mogu se dostaviti na adresu Opština Sokobanja, ul. Svetog Save br.23,  18230 Sokobanja, sa naznakom „ Prijava za sednice radne grupe“ ili na elektronsku adresu transparentnost@opstinasokobanja.com.