Javni konkurs za izdavanje mesta za postavljanje kioska i privremenih objekata u Sokobanji

Na osnovu člana 7. stav 3. i člana 8. stav 2., 3., 4. i  5. Odluke o privremenom postavljanju manjih montažnih objekata i uređaja na javnim površinama („Službeni list opštine Sokobanja“ broj 4/20, 23/20 i 14/21), Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina („Službeni list opštine Sokobanja“ broj 46/19),  Plana postavljanja manjih montažnih objekata i uređaja  na javnim površinama („Službeni list opštine Sokobanja“ broj 15/21, 16/21, 27/21, 36/21, 10/22 13/22), označenih u Grafičkom prilogu broj 12, Predsednik opštine Sokobanja raspisuje:

 – JAVNI KONKURS –

za izdavanje mesta za postavljanje kioska i privremenih objekata u Sokobanji, predviđenih  Planom postavljanja manjih montažnih objekata i uređaja  na javnim površinama („Službeni list opštine Sokobanja“ broj  15/21, 16/21, 27/21, 36/21, 10/22 i 13/22).

Lokacija za postavljanja  kioska i privremenih objekata

– Lokacija broj 7– Ulica Alekse Markišića („kod bioskopa“) na kojoj je dozvoljeno postavljanje montažnog objekta za prodaju razne mešovite robe, štampe, duvana i sl.

 -Zona – druga

-Površina mesta:

– mesto broj 1 u površini do 8,00m2  – označne u grafičkom prilogu sa Ki1

– Mesto za postavljanje   montažnog objekta za prodaju razne mešovite robe, štampe, duvana i sl će se izdavati  na period  od 5 godina.

– Početna iznos za dobijanje lokacije (mesta) za postavljanje i  prodaju iznosi  25.000,00 dinara(dvadesetpet hiljada dinara)  po lokaciji (mestu) žiro račun broj: 840-749804-49 sa naznakom: Početna cena za dobijanje lokacije (mesta), sa pozivom na broj 97 10-094, korisnik: budžet opštine Sokobanja, i određena je  Planom postavljanja manjih montažnih objekata i uređaja  na javnim površinama („Službeni list opštine Sokobanja“ broj  15/21, 16/21, 27/21, 36/21 i 10/22). Početna cena za dobijanje lokacije može se isplatiti odjednom ili u pet kalendarskih godina do kraja juna meseca svake godine počev od 2022. godine. Učesnik na licitacije dužan je da uplati minimum 5.000,00 pre počeka licitacije i da o tome dostavi dokaz uz prijavu na konkurs. 

– Korak učešća na nadmetanju je 250,00  dinara.

– Administarativna taksa u iznosu od 1.797,00 dinara (za jednu lokaciju – mesto) za učešće u konkursu za dodelu lokacije za privremeno postavljanje kioska i manjih montažnih objekata na javnim površinama (uplata na žiro-račun: 840-742251843-73, Poziv na broj: 97  10-094; Svrha: Administrativne takse, Primalac: budžet opština Sokobanja.

– Lokacija broj 10 – Ugao ulica Svetozara Markovića i Ljube Didića („kod Bajsa“), na kojoj je dozvoljeno postavljanje montažnog objekta za prodaju voća i povrća

-Zona – prava

-Površina mesta:

– mesto broj 1 u površini do 2m2- označne u grafičkom prilogu sa Te1

– mesto broj 2 u površini do 2m2 – označne u grafičkom prilogu sa Te1

– mesto broj 3 u površini do 2m2 – označne u grafičkom prilogu sa Te1

– Mesto za postavljanje   montažnog objekta za postavljanje montažnog objekta za prodaju voća i povrća će se izdavaće se na period od 1 godine   a vreme korišćenja prostora na javnoj površini za lokacije (mesta) dobijena na licitaciji ne može biti kraće od 3 meseca ni duži od 12 meseci

– Početna iznos za dobijanje lokacije (mesta) za postavljanje i  prodaju iznosi  5.000,00 dinara(pet hiljada dinara)  po lokaciji (mestu) žiro račun broj: 840-749804-49 sa naznakom: Početna cena za dobijanje lokacije (mesta), sa pozivom na broj 97 10-094, korisnik: budžet opštine Sokobanja, i određena je  Planom postavljanja manjih montažnih objekata i uređaja  na javnim površinama („Službeni list opštine Sokobanja“ broj  15/21, 16/21, 27/21, 36/21 i 10/22).

– Korak učešća na nadmetanju je 50,00  dinara.

– Administarativna taksa u iznosu od 1.797,00 dinara (za jednu lokaciju – mesto) za učešće u konkursu za dodelu lokacije za privremeno postavljanje kioska i manjih montažnih objekata na javnim površinama (uplata na žiro-račun: 840-742251843-73, Poziv na broj: 97  10-094; Svrha: Administrativne takse, Primalac: budžet opština Sokobanja

– Lokacija broj 13– Ulica Alekse Markišića („kod Pošte“) na kojoj je dozvoljeno postavljanje montažnog objekta za prodaju mešovite robe,  štampe, duvana i sl.

-Zona – prava

-Površina mesta:

– mesto broj 1 u površini do 6m2 + 2m2 za postavljanje frižidera ili sanduka za sladoled – označne u grafičkom prilogu sa Ki1

– Mesto za postavljanje   montažnog objekta za prodaju mešovite robe,  štampe, duvana i sl  će se izdavati  na period od 5 godina.

– Početna iznos za dobijanje lokacije (mesta) za postavljanje montažnog objekta je  25.000,00 dinara(dvadesetpet hiljada dinara)  po lokaciji (mestu) žiro račun broj: 840-749804-49 sa naznakom: Početna cena za dobijanje lokacije (mesta), sa pozivom na broj 97 10-094, korisnik: budžet opštine Sokobanja, i određena je  Planom postavljanja manjih montažnih objekata i uređaja  na javnim površinama („Službeni list opštine Sokobanja“ broj  15/21, 16/21, 27/21, 36/21 i 10/22). Početna cena za dobijanje lokacije može se isplatiti odjednom ili u pet kalendarskih godina do kraja juna meseca svake godine počev od 2022. godine. Učesnik na licitacije dužan je da uplati minimum 5.000,00 pre počeka licitacije i da o tome dostavi dokaz uz prijavu na konkurs. 

– Korak učešća na nadmetanju je 250,00  dinara.

– Administarativna taksa u iznosu od 1.797,00 dinara (za jednu lokaciju – mesto) za učešće u konkursu za dodelu lokacije za privremeno postavljanje kioska i manjih montažnih objekata na javnim površinama (uplata na žiro-račun: 840-742251843-73, Poziv na broj: 97  10-094; Svrha: Administrativne takse, Primalac: budžet opština Sokobanja.

– Lokacija broj 15– Ulica Miladina Živanovića („plato u centralnom gradskom parku“) na kojoj je dozvoljeno postavljanje i parkiranje prevoznih sredstava za iznajljivanje (bicikle, kvadovi i sl).

-Zona – prava

-Površina mesta:

– mesto broj 1 u površini do 6m2 – označne u grafičkom prilogu sa Pl

– Mesto za postavljanje   i parkiranje prevoznih sredstava za iznajljivanje (bicikle, kvadovi i sl).će se izdavati  na period od 3 godine a vreme korišćenja prostora na javnoj površini za lokacije (mesta) dobijena na licitaciji ne može biti kraće od 3 meseca ni duži od 36 meseci

– Početna iznos za dobijanje lokacije (mesta) iznosi  15.000,00 dinara(petnaest hiljada dinara)  po lokaciji (mestu) žiro račun broj: 840-749804-49 sa naznakom: Početna cena za dobijanje lokacije (mesta), sa pozivom na broj 97 10-094, korisnik: budžet opštine Sokobanja, i određena je  Planom postavljanja manjih montažnih objekata i uređaja  na javnim površinama („Službeni list opštine Sokobanja“ broj  15/21, 16/21, 27/21, 36/21 i 10/22). Početna cena za dobijanje lokacije može se isplatiti odjednom ili u trit kalendarske godine do kraja juna meseca svake godine počev od 2022. godine. Učesnik na licitacije dužan je da uplati minimum 5.000,00 pre počeka licitacije i da o tome dostavi dokaz uz prijavu na konkurs. 

– Korak učešća na nadmetanju je 150,00  dinara.

– Administarativna taksa u iznosu od 1.797,00 dinara (za jednu lokaciju – mesto) za učešće u konkursu za dodelu lokacije za privremeno postavljanje kioska i manjih montažnih objekata na javnim površinama (uplata na žiro-račun: 840-742251843-73, Poziv na broj: 97  10-094; Svrha: Administrativne takse, Primalac: budžet opština Sokobanja.

– Lokacija broj 16 – Borići, na kojoj je dozvoljeno postavljanje montažnog objekta za prodaju suvenira, domaće radinosti, meda, džemova i sl.

-Zona – treća

-Površina mesta:

– mesto broj 1 u površini do  4m2 – označne u grafičkom prilogu sa Te1

– Mesto za postavljanje   postavljanje montažnog objekta za prodaju suvenira, domaće radinosti, meda, džemova i sl. će se izdavati  na period od 3 godine a vreme korišćenja prostora na javnoj površini za lokacije (mesta) dobijena na licitaciji ne može biti kraće od 3 meseca ni duži od 36 meseci

– Početna iznos za dobijanje lokacije (mesta) za postavljanje i  prodaju iznosi  15.000,00 dinara(petnaest hiljada dinara)  po lokaciji (mestu) žiro račun broj: 840-749804-49 sa naznakom: Početna cena za dobijanje lokacije (mesta), sa pozivom na broj 97 10-094, korisnik: budžet opštine Sokobanja, i određena je  Planom postavljanja manjih montažnih objekata i uređaja  na javnim površinama („Službeni list opštine Sokobanja“ broj  15/21, 16/21, 27/21, 36/21 i 10/22). Početna cena za dobijanje lokacije može se isplatiti odjednom ili u tri kalendarske godine do kraja juna meseca svake godine počev od 2022. godine. Učesnik na licitacije dužan je da uplati minimum 5.000,00 pre počeka licitacije i da o tome dostavi dokaz uz prijavu na konkurs. 

– Korak učešća na nadmetanju je 150,00  dinara.

– Administarativna taksa u iznosu od 1.797,00 dinara (za jednu lokaciju – mesto) za učešće u konkursu za dodelu lokacije za privremeno postavljanje kioska i manjih montažnih objekata na javnim površinama (uplata na žiro-račun: 840-742251843-73, Poziv na broj: 97  10-094; Svrha: Administrativne takse, Primalac: budžet opština Sokobanja.

– Lokacija broj 17 –Ulica Dragovićeva („preko puta JKP Napredak“) na kojoj je dozvoljeno postavljanje montažnog objekta za prodaju voća i povrća.

-Zona – druga

-Površina mesta:

– mesto broj 1 u površini do 4m2 – označne u grafičkom prilogu sa Te1

– Mesto za postavljanje   montažnog objekta za postavljanje montažnog objekta za prodaju voća i povrća će se izdavaće se na period od 1 godine   a vreme korišćenja prostora na javnoj površini za lokacije (mesta) dobijena na licitaciji ne može biti kraće od 3 meseca ni duži od 12 meseci

– Početna iznos za dobijanje lokacije (mesta) za postavljanje iznosi  5.000,00 dinara(pet hiljada dinara)  po lokaciji (mestu) žiro račun broj: 840-749804-49 sa naznakom: Početna cena za dobijanje lokacije (mesta), sa pozivom na broj 97 10-094, korisnik: budžet opštine Sokobanja, i određena je  Planom postavljanja manjih montažnih objekata i uređaja  na javnim površinama („Službeni list opštine Sokobanja“ broj  15/21, 16/21, 27/21, 36/21 i 10/22).. 

– Korak učešća na nadmetanju je 50,00  dinara.

– Administarativna taksa u iznosu od 1.797,00 dinara (za jednu lokaciju – mesto) za učešće u konkursu za dodelu lokacije za privremeno postavljanje kioska i manjih montažnih objekata na javnim površinama (uplata na žiro-račun: 840-742251843-73, Poziv na broj: 97  10-094; Svrha: Administrativne takse, Primalac: budžet opština Sokobanja

– Lokacija broj 18 –Ulica Ive Andrića („kod trafo stanice“) na kojoj je dozvoljeno postavljanje montažnog objekta za prodaju voća i povrća.

-Zona – druga

-Površina mesta:

– mesto broj 1 u površini do 4m2 – označne u grafičkom prilogu sa Te1

– Mesto za postavljanje   montažnog objekta za postavljanje montažnog objekta za prodaju voća i povrća će se izdavaće se na period od 1 godine   a vreme korišćenja prostora na javnoj površini za lokacije (mesta) dobijena na licitaciji ne može biti kraće od 3 meseca ni duži od 12 meseci

– Početna iznos za dobijanje lokacije (mesta) za postavljanje iznosi 5.000,00 dinara(pet hiljada dinara)  po lokaciji (mestu) žiro račun broj: 840-749804-49 sa naznakom: Početna cena za dobijanje lokacije (mesta), sa pozivom na broj 97 10-094, korisnik: budžet opštine Sokobanja, i određena je  Planom postavljanja manjih montažnih objekata i uređaja  na javnim površinama („Službeni list opštine Sokobanja“ broj  15/21, 16/21, 27/21, 36/21 i 10/22).

– Korak učešća na nadmetanju je 50,00  dinara.

– Administarativna taksa u iznosu od 1.797,00 dinara (za jednu lokaciju – mesto) za učešće u konkursu za dodelu lokacije za privremeno postavljanje kioska i manjih montažnih objekata na javnim površinama (uplata na žiro-račun: 840-742251843-73, Poziv na broj: 97  10-094; Svrha: Administrativne takse, Primalac: budžet opština Sokobanja

Sve navedene lokacije nisu komunalno opremljene u delu priključenja na NN mrežu od stranu zakupodavca a postoji mogućnost priključenja u skladu sa uslovima EPS-a.

Naknada za korišćenje prostora na javnoj površini za obavljanje poslovne delatnosti (privremeni objekti – kiosci, drugi manji montažni objekti …) utvrđuje se dnevno srazmerno vremenu korišćenja i to za svki ceo ili započet m2 prostora koji se koristi.

Javno nadmetanje  će se održati po isteku posledenjeg dana objavljivanja Konkursa,  a Konkurs se objavljuje u trajanju do 10 dana na oglasnoj tabli Opštinske uprave i sajtu Opštine Sokobanja.

Javno nadmetanje će se održati u zgradi Opštinske uprave opštine Sokobanja dana 14.06.2022. godine sa početkom u 13.00 časova.

Prijava za učešće na Konkursu  sadrži:

– ime i prezime preduzetnika, jedinstveni matični broj građana i adresu stanovanja;

– naziv odnosno poslovno ime, sedište, PIB i matični broj privrednog subjekta;

– oznaka lokacije-mesta za koju se podnosi prijava.

Uz prijavu  se dostavlja:

– fotokopija lične karte;

– uredno ovlašćenje za zastupanje;

–  rešenje o upisu u Registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre Srbije, ili Sudski registar ili drugi odgovarajući registar;

– za poljoprivredna gazdinstva potrebno je dostaviti Potvrdu o aktvnom statusu poljoprivrednog gazdinstva;

– potvrda o izvršenoj registraciji poreskog obveznika (rešenje Ministarstva finansija o PIB);

– dokaz o uplaćenom iznosu, odnosno delu iznosa početne cene za dobijanje lokacije za postavljanje objekta ili uređaja;

-dokaz o uplati administartivne takse;

– potvrda o izmirenim obavezama prema opštini Sokobanja po osnovu svih lokalnih prihoda – uvrenje iz LPA).

Učesnici, koji su izlicitirali lokacije-mesta za postavljanje objekata, odnosno uređaja, dužni su da u roku od 5 dana od dana održavanja javnog nadmetanja podnesu zahtev, Opštini Sokobanja-Odeljenju nadležnom za urbanizam, za dobijanje odobrenja za postavljanje objekta.

U roku od 15 (petnaest) dana od dana podnošenja zahteva, Opštini Sokobanja-Odeljenju nadležnom za urbanizam, za dobijanje odobrenja za postavljanje objekta, predsednik Opštine sa najpovoljnijim ponuđačem zaključuje Ugovor o korišćenju javne površine (u daljem tekstu: Ugovor)

Učesnik gubi pravo na povraćaj sredstava uplaćenih na ime početnog iznosa za dobijanje lokacije za postavljanje objekta, odnosno uređaja u slučaju odustanka od svoje prijave.

Ukoliko najpovoljniji ponuđač ne zaključi ugovor u roku od 5 dana od dana dostavljanja ugovora gubi pravo na povraćaj sredstava uplaćenih na ime početnog iznosa za dobijanje lokacije za postavljanje objekta, odnosno uređaja i na ime razlike do visine izlicitirane cene zakupa.

Rok za povraćaj početne cene za dobijanje lokacije za postavljanje objekta ili uređaja učesnicima koji ne dobiju na korićenje javnu površinu je 5  dana od dana  održavanja javnog nadmetanja

Uslovi za sprovođenje postupka javnog nadmetanja ispunjeni su ako je najmanje jedno lice steklo status učesnika na javnom nadmetanju i ako to lice ili njegov ovlašćeni zastupnik prisustvuju javnom nadmetanju.

Ukoliko nema zainteresovanih učesnika za javno nadmetanje, postupak se ponavlja u roku od 30 dana.

Podnosilac neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave, gubi pravo učešća u postupku javnog nadmetanja i komisija za sprovođenje postupka takve prijave odbacuje.

Postupak javnog nadmetanja sprovodi Komisija obrazovana rešenjem od strane Predsednika opštine Sokobanja, broj: 352-77/2021 od 20.04.2021.godine.

Prijave se podnose najkasnije do 1400časova, dan pre zakazanog javnog nadmetanja preko pisarnice Opštinske uprave opštine Sokobanja odnosno do 13.06.2022. godine sa naznakom „PRIJAVA ZA JAVNI KONKURS – za izdavanje mesta za postavljanje koisoka i privremenih objekata u Sokobanji “ – Komisiji za sprovođenje postupka.


Sastavni deo Javnog konkursa je  Grafički prilog broj 12 sa predloženim lokacijama koji je propisan Planom a koji se može preuzeti na sajtu opštine Sokobanja: www.sokobanja.ls.gov.rs i pisarnici Opštinske uprave opštine Sokobanja.

Javni konkurs biće objavljen  na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Sokobanja i internet stranici opštine Sokobanja www.sokobanja.ls.gov.rs i lokalnim medijima.

Broj:352-191/2022
U Sokobanji 03.06.2022. godine            

PREDSEDNIK OPŠTINE                                                                                                                       Miodrag Nikolić s.r.