– ЈАВНИ КОНКУРС –

 За издавање места на мермерном шеталишту за постављање покретних привремених објеката  за оглашавање и рекламирање

На основу члана 7. став 3. и члана 8. став 2., 3., 4. и  5. Одлуке о привременом постављању мањих монтажних објеката и уређаја на јавним површинама („Службени лист општине Сокобања“ број 4/20, 23/20 и 14/21), Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина („Службени лист општине Сокобања“ број 46/19),  Плана постављања мањих монтажних објеката и уређаја  на јавним површинама („Службени лист општине Сокобања“ број 15/21 16/21, 27/21, 36/21, 10/22 и 13/22), означених у Графичком прилогу број 11.– Мермерно шеталиште,  Председник општине Сокобања расписује:

                                          – ЈАВНИ КОНКУРС –

 За издавање места на мермерном шеталишту за постављање покретних привремених објеката  за оглашавање и рекламирање предвиђених  Планом постављања мањих монтажних објеката и уређаја  на јавним површинама („Службени лист општине Сокобања“ број  15/21, 16/21, 27/21, 36/21, 10/22 и 13/22), назначених у графичком прилогу број 11., локација рекламне табле и панои и то за следећа места:

Рекламне табле:

-место број 2 површина до 1м2, озна чене у графичк ом прилогу са РК2

-место број 3 површина до 1м2, озна чене у графичк ом прилогу са РК3

-место број 4 површина до 1м2, озна чене у графичк ом прилогу са РК4

-место број 9 површина до 1м2, озна чене у графичк ом прилогу са РК9

За  постављање  покретних  –  привремених  објеката  за  оглашавање  и  рекламирање  –пано табли на мермерном шеталишту у Сокобањи    прописују се следећи услови:

Покретни – привремени објекати за оглашавање и рекламирање морају бити самостојећи, а могу бити једнострани или двострани метални или дрвени.  За постављање покретних-привремених објектата за оглашавање и рекламирање није дозвољено користити друге објекте, дрвеће, цветне и зелене површине.   Максималне димензије површине за рекламирање или оглашавање износе (60×90)cm по једној страни објекта.

Правна  и  физичка  лица  која  обављају  делатност  у  пословном  простору  могу  за постављање покретних-привремених  објектата за оглашавање  и  рекламирање  користити  простор  испред сопственог  пословног  простора.  Правна  и  физичка    лица  који  желе  да  по  овом  основу користе  простор  мермерног  шеталишта  испред  сопственог  пословног  простора  дужни  су  да пре  постављања  покретног-привременог  објекта  за

оглашавање  и  рекламирање  поднесу захтев  за  постављање  покретних-привремених 

објекта  Општинској  управи  општине Сокобања и закључе Уговор о закупу. Правна  и  физичка    лица  који  обављају  делатност  у  пословним  објектима  на мермерном  шеталишту,  а  који  већ  користе  простор  мермерног  шеталишта  испред сопственог пословног  простора  за  летње  баште, могу  постављати  покретне  –  привремене    објекте  за оглашавање  и  рекламирање  и  то  у  виду  табле  за  мени  у  летњој  башти  без  подношења посебног захтева.

Испред  сопственог  пословног  простора,  али  не  и  ван  летње  баште  уколико  је формирана)  дозвољено  је  постављање  једног  мањег  покретног  –  привременог  објекта  за оглашавање и рекламирање.

Учесници  лицитације  који  излицитирају  локације  дужни  су  да  се  придржавају облика и димензија покретних  – привремених објеката на  којима се може вршити оглашавање и  рекламирање.  Сагласност  на  димензије,  спољни  изглед  и  материјале  израде  ових покретних-привремених објеката даје Општинска управа  општине Сокобања;

Покретни  –  привремени  објекти  за  огалашавање  и  рекламирање  не  могу  користити електричну енергију.

На  јавним  површинама  изван  простора  мермерног  шеталишта  (прва,  друга  и  трећа зона)  дозвољено  је  постављање  покретних  –  привремених  објеката  за  оглашавање  и рекламирање,  уз  претходно  прибављену  саг ласност  Одељења  за    надлежног  за  послове урбанизма и грађевинарства Општинске управе општине Сокобања.

Положај,  број  и  детаљи  локација    и  места  одређених  за  постављање    дати  су  у графичком прилогу  број 11 из Плана.

Локације  за  постављање    рекламних    табли  доделиће  се  путем  лицитације. Накнада  за  коришћење  простора  на  јавним    површинама  за  оглашавање,  утврђује  се посебним  решењем,  накнадно, у  зависности  од  времена  коришћења  простора  на  јавним површинама.

 Почетна цена за добијање локације за постављање износи 30.000,00 динара, по месту.

Време  коришћење  простора  на  јавним    површинама  за  оглашавање  je  3 године а време коришћења простора на јавној површини за локације (места) не може бити краће од 3 месеца ни дужи од 36 месеци;

– Почетна износ за добијање локације (места) за постављање износи  30.000,00 дин. (тридесесетхиљада динара)  по локацији (месту) жиро рачун број: 840-749804-49 са назнаком: Почетна цена за добијање локације (места), са позивом на број 97 10-094, корисник: буџет општине Сокобања, и одређена је  Планом постављања мањих монтажних објеката и уређаја  на јавним површинама („Службени лист општине Сокобања“ број  15/21 16/21, 27/21, 36/21 и 10/22). Почетна цена за добијање локације може се исплатити одједном или у три календарске године до краја јуна месеца сваке године почев од 2022. године. Учесник на лицитације дужан је да уплати минимум 10.000,00 пре почека лицитације и да о томе достави доказ уз пријаву на конкурс. 

– Корак учешћа на надметању је500,00  динара.

– Администаративна такса у износу од 1.797,00 дин. (за једну локацију – место) за учешће у конкурсу за доделу локације за привремено постављање рекламих  табли, паноа,  на јавним површинама (уплата на жиро-рачун: 840-742251843-73, Позив на број: 97 10-094; Сврха: Административне таксе, Прималац: буџет општина Сокобања.

Накнада за коришћење простора на јавној површини за обављање пословне делатности (привремени објекти – киосци, други мањи монтажни објекти, др…) утврђује се дневно сразмерно времену коришћења и то за свки цео или започет м2 простора који се користи.

Јавно надметање  ће се одржати по истеку последењег дана објављивања Конкурса,  а Конкурс се објављује у трајању до 8 дана на огласној табли Општинске управе и сајту Општине Сокобања.

Јавно надметање ће се одржати у згради Општинске управе општине Сокобања дана 27.06.2022. године са почетком у 12.00 часова.

Пријава за учешће на Конкурсу  садржи:

– име и презиме предузетника, јединствени матични број грађана и адресу становања;

– назив односно пословно име, седиште, ПИБ и матични број привредног субјекта;

– ознака локације-места за коју се подноси пријава.

Уз пријаву  се доставља:

– фотокопија личне карте;

– уредно овлашћење за заступање;

–  решење о упису у Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре Србије, или Судски регистар или други одговарајући регистар;

– за пољопривредна газдинства потребно је доставити Потврду о актвном статусу пољопривредног газдинства;

– потврда о извршеној регистрацији пореског обвезника (решење Министарства финансија о ПИБ);

– доказ о уплаћеном износу почетне цене за добијање локације за постављање објекта или уређаја;

-доказ о уплати административне таксе,

– потврда о измиреним обавезама према општини Сокобања по основу свих локалних прихода – уврење из ЛПА)

Учесници, који су излицитирали локације-места за постављање објеката, односно уређаја, дужни су да у року од 5 дана од дана одржавања јавног надметања поднесу захтев, Општини Сокобања-Одељењу надлежном за урбанизам, за добијање одобрења за постављање објекта.

У року од 15 (петнаест) дана од дана подношења захтева, Општини Сокобања-Одељењу надлежном за урбанизам, за добијање одобрења за постављање објекта, председник Општине са најповољнијим понуђачем закључује Уговор о коришћењу јавне површине (у даљем тексту: Уговор)

Учесник губи право на повраћај средстава уплаћених на име почетног износа за добијање локације за постављање објекта, односно уређаја у случају одустанка од своје пријаве.

Уколико најповољнији понуђач не закључи уговор у року од 5 дана од дана достављања уговора губи право на повраћај средстава уплаћених на име почетног износа за добијање локације за постављање објекта, односно уређаја и на име разлике до висине излицитиране цене закупа.

Рок за повраћај почетне цене за добијање локације за постављање објекта или уређаја учесницима који не добију на корићење јавну површину је 5  дана од дана  одржавања јавног надметања

Услови за спровођење поступка јавног надметања испуњени су ако је најмање једно лице стекло статус учесника на јавном надметању и ако то лице или његов овлашћени заступник присуствују јавном надметању.

Уколико нема заинтересованих учесника за јавно надметање, поступак се понавља у року од 30 дана.

Подносилац неуредне, непотпуне и неблаговремене пријаве, губи право учешћа у поступку јавног надметања и комисија за спровођење поступка такве пријаве одбацује.

Поступак јавног надметања спроводи Комисија образована решењем од стране Председника општине Сокобања, број: 352-77/2021 од 20.04.2021.године.

Пријаве се подносе најкасније до 1400 часова, дан пре заказаног јавног надметања преко писарнице Општинске управе општине Сокобања односно до  24.06.2022.године са назнаком „ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ КОНКУРС – за издавање места на мермерном шеталишту рекламне табле,панои – Комисији за спровођење поступка.


Саставни део Јавног конкурса је  Графички прилог (КОЈИ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ КЛИКОМ НА ЛИНК: ОВДЕ)
са предложеним локацијама који је прописан Планом а који се може преузети на сајту општине Сокобања: www.sokobanja.ls.gov.rs.и писарници Општинске управе општине Сокобања.

Јавни конкурс биће објављен  на огласној табли Општинске управе општине Сокобања и интернет страници општине Сокобања www.sokobanja.ls.gov.rs..

Број:352-219/2022
У Сокобањи,17.06.2022. године            

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                                  Миодраг Николић с.р.