Јавни увид, презентација и јавна расправа о Студији о процени утицаја на животну средину

На основу чл. 20. став 1 и чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 115. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016) Општинска управа општине Сокобања, Одељење за урбанизам, локални економски развој и заштиту животне средине, даје следеће

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

         Обавештава се јавност да носилац пројекта Општина Сокобања улица Светог Саве 23, поднела захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА реконструкције и нове изградње постројења за пречишћавање отпадних вода општине Сокобања на к.п.бр. 1821/1 у КО Сокобања,  на територији општине Сокобања.

            У складу са чланом 3. став 1. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 69/2005) заинтересовани органи и организације и заинтересована јавност могу остварити увид у садржину студије у малој сали  општине Сокобања, ул. Светог Саве бр. 23, радним даном од 11:00 до 14:00 часова до 19.10.2002.године, као и на службеном сајту општине Сокобања. Мишљења и примедбе на Студију могу доставити надлежном органу у писаном облику најкасније  до 19.10.2022.године.

Јавна презентација и јавна расправа одржаће се у четвртак 20.10.2022.године са почетком у 12:00 часова у великој сали општине Сокобања, улица Светог Саве број 23.