ПОЗИВ за прикупљање понуда за  набавку  геодетских услуга

На основу члана 5. и 27. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 91/2019),  лице за јн Општинске управе општине Сокобања, овим путем упућује

П О З И В

За прикупљање понуда за  набавку  геодетских услуга

Овај позив упућује се непосредно потенцијалним понуђачима и објављује се на интернет страници наручиоца.

Предмет набавкa састоји се из:

Израде  КТП-а  за  део парцеле 5603/1 који належе на улицу Озренску и парцела 5777 и 5416 у КО Сокобања

Након спроведеног истраживања тржишта овлашћено лице Наручиоца ће издати наруџбеницу за извршење предметних услуга.

Понуђач је дужан да попуни образац понуде као и да наведе остале податке рок извршења услуге и податке о понуђачу.

Рок извршења услуге за израду КТП је ______календарских дана  (најдуже 8 календарских дана) од дана издавања наруџбенице, a почетак рока се рачуна од преузимања података из СКН, под условом да се захтев код СКН поднесе у року од 1 радног дана од дана пријема Наруџбенице.

У понуђену цену понуђач је дужан да урачуна све трошкове, укључујући као и трошкове подношења захтева код СКН.

У понуди се исказује јединична цена без ПДВ-а, укупна цена без и са  ПДВ-ом у  динарима.

Наручилац ће вредновати цену исказану без ПДВ-а.

У случају исте понуђене цене као најповољнија биће изабрана понуда онај понуђач који је понудио краћи рок извршења услуге.

Уговорена цена је  фиксна и не може се мењати.

Плаћање извршене услуге  извршиће се уплатом на рачун понуђача у року од максимално 45 дана од дана пријема исправног рачуна, испостављеног по извршеној услузи на рачун извршиоца услуге.

Изабрани понуђач је дужан да наручиоцу уз рачун достави потписану потврду о изради и  предаји КТП-а. Пријем КТП-а извршиће лице задужено за праћење набавке.

Понуђачи  достављају понуде до 07.10.2022. године до 11,00 часова на mail: fabijan@opstinasokobanja.com или на писарници наручиоца улица Светог Саве 23, Сокобања у писаној форми, са назнаком  „Понуда за набавку геодетских услуга“.

Понуда која стигне по истеку рока за подношење понуда је неблаговремена и неће бити разматрана.

Понуда мора бити у целини припремљена у складу са овим позивом и садржати све тражене податке.

Понуђач може да поднесе само једну понуду у писаном облику и она мора бити попуњена и оверена потписом овлашћеног лица понуђача.

Контакт особа: Александар Фабијан,  fabijan@opstinasokobanja.com

У Сокобањи, 03.10.2022.године                                                                                                                     

IV Брoј: 404-81-3/2022

Лице за ЈН

                                                                                               Александар Фабијан с.р.