ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

ОПШТИНА СОКОБАЊА

ОПШТИНСКА УПРАВА

Број: 111-12/2022

Дана: 21.11.2022. године

СОКОБАЊА

Датум оглашавања: 22.11.2022 . године

Датум истека рока за пријављивање: 07.12.2022. године

На основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/2016,113/2017,95/2018 и 113/2017 – др. Закон и 114/2021) и чл. 11. и 13. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 95/2016 и 12/2022), Правилника о организацији и систематизацији радних места у општинској управи и Правобранилаштву општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 36/2022), и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-7644/2022 од 30.09.2022. године, заменик начелника општинске управе општине Сокобања оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

I Орган у коме се радно место попуњава: Општинска управа општине Сокобања, Сокобања, ул. Светог Саве бр. 23.

II Радна места која се попуњавају:

ОДЕЉЕЊE ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ, НОРМАТИВЕ И ПОСЛОВЕ ЈАВНИХ НАБАВКИ

1. Радно место под редним бројем 34. Административно-технички послови и послови протокола – у звању  виши референт, 1 извршилац.

Опис послова: Обавља административно техничке послове за потребе председника општине, начелника Општинске управе, заменика председника и др; води евиденцију о повереној пошти председнику општине и осталим руководиоцима; организује састанке, врши послове протокола Скупштине општине и Општинског већа. Води евиденцију о коришћењу возила и издаје налоге за коришћење истих. Организује пријем и боравак делегација у званичној посети општини Сокобања. Обавља протоколарне послове везане за званичне посете представника општине у земљи и иностранствум организује церемонијал приликом свечаног обележавања јубилеја и празника у општини. Врши писану преписку и одговара на поједине захтеве и предлоге; припрема и пише текстове свих врста телеграма, писама и сл. за потребе функционера. Oбавља и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника општинске управе.

Услови: Стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, правног или економског, техничког смера или гимназија, положен државни стручни испит, и најмање 5 године радног искуства у струци, потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Сокобања, ул Светог Саве број 23.

2. Радно место под редним бројем 35. Координатор за младе и послове пружања бесплатне правне помоћи – у звању  саветник, 1 извршилац.

Опис послова: Припрема Локални акциони план за младе и пружа техничку и другу`реализацију Локалног акционог плана за младе; врши активно укључивање младих у процес израде и имплементације Локалног акционог плана за младе; подстиче активизам младих, остварује комуникацију и сарадњу са младима, удружењима младих и за младе у циљу подстицања активизма младих и ствара услове за учешће младих у процесима доношења одлука. Припрема и реализује пројекте и учешће општине у програмима и пројектима за младе;  спроводи истраживања о потребама и проблемима младих у локалној заједници са посебним освртом на рањиве групе младих и степену и квалитету њиховог укључивања.  Води базу података о активним удружењима младих и за младе, као и неформалним групама у локалној заједници. Учествује у креирању културног и друштвеног живота младих, ради на обезбеђивању једнаког положаја младих у друштву и подстиче и вреднује достигнућа младих у различитим областима; активно се бави питањима унапређивања могућности за квалитетно организовање слободног времена младих, бављење спортом, неговање здравих и безбедних стилова живота и унапређење безбедности младих. Обавља послове пружања бесплатне правне помоћи, заступа кориснике пред судом и другим органима, сачињава писмена и пружа савете корисницима. Oбавља и друге послове по налогу руководиоца одељења и начелника општинске управе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних  наука  на  основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три година радног искуства у струци, и положен правосудни испит, потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Сокобања, ул Светог Саве број 23.

III Фазе изборног поступка и учешће кандидата:

Изборни поступак се спроводи из више обавезних фаза и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција и провера посебних функционалних компетенција.

У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред одређено мерило за проверу одређених компетенција у једној фази изборног поступка може да учествује у провери следећих компетенција у истој или наредној фази изборног поступка.

 1. Провера општих функционалних компетенција:
 2. Организација и рад органа аутономне покрајине/локалне самоуправе у Републици Србији, провераваће се писменим путем;
 3. Дигитална писменост, провераваће се решавањем задатака практичним радом на рачунару;
 4. Пословна комуникација, провераваће се писменим путем.

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост“, уколико поседујете важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о познавању рада на рачунару на траженом нивоу ( који подразумева поседовање знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста и табела, табеларне калкулације) и желите да на основу њега будете ослобођени тестирања компетенције „Дигитална писменост“, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), доставите и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Конкурсна комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који сте приложили уместо редовне провере, односно Конкурсна комисија може одлучити да се кандидату ипак изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

 • Провера посебних функционалних компетенција:

Након пријема извештаја о резултатима општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:

За радно место под редним бројем 1:

 1. Посебна функционална компетенција у одређеној области рада: Административно – технички послови (Канцеларијско пословање, методе и технике прикупљања података ради даље обраде, технике евидентирања и ажурирања података у релевантним базама података, технике припреме материјала ради даљег приказивања и употребе, методе вођења интерних и доставних књига), провераваће се писменим путем.
 2. Посебна функционална компетенција за одређено место радаПланска документа, прописи и акта из надлежности и организације органа  (Статут општине Сокобања), провераваће се писменим путем.

За радно место под редним бројем 2:

 1. Посебна функционална компетенција у одређеној области рада: Стручно – оперативни послови (методе и технике опсервације, прикупљања и евидентирања података, технике обраде и израде прегледа података, методе и технике израде извештаја на основу одређених евиденција, технике израде општих, појединачних и других правних и осталих аката, облигационе односе, имовинско-правне односе), провераваће се писменим путем.
 2. Посебна функционална компетенција у одређеној области рада: Послови правне помоћи грађанима (систем пружања правне помоћи грађанима, руковање електронском базом прописа, бесплатна правна помоћ, основе процесних закона, заштита права пацијената, вештина комуникације и конструкзивног решавања конфликата), провераваће се писменим путем.
 3. Посебна функционална компетенција за одређено радно место: Планска документа, прописи и акта из надлежности и организације органа (Статут општине Сокобања), провераваће се писменим путем.
 4. Посебна функционална компетенција за одређено радно место: Прописи из делокруга радног места (Закон о младима, Закон о локалној самоуправи, Закон о облигационим односима, Закон о наслеђивању, Породични закон, Закон о парничном поступку и др), провераваће се писменим путем.

III Место рада:

Општинска управа општине Сокобања, Сокобања ул. Светог Саве бр. 23

IV Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана и почиње да тече од  23.11.2022               године и истиче 07.12.2022. године.

V Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Гордана Ђокић Јевтић, телефон: 064/8560749.

VI  Aдреса на коју се подносе пријаве за јавни конкурс:

Општинска управа општине Сокобања – Конкурсној комисији, ул. Светог Саве бр. 23, са назнаком: „за јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места службеника –   ,,Административно-технички послови и послови протокола“ или „за јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места службеника –  ,,Координатор за младе и послове пружања бесплатне правне помоћи“.

VII Датум оглашавања: 22.11.2022. године

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

– пријава са радном биографијом;

-очитана лична карта

– оригинал или фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми

– уверење о држављанству (не старије од 6 месеци);

– извод из матичне књиге рођених;

-уверење Полицијске управе да канидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шесг месеци или за кажњиво дело које гa чини неподобним за обављање послова у државном органу;

– уверење о стеченом радном искуству у струци;

– доказ о положеном државном стручном испиту;

-доказ о познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет)

Напомена: за кандидате који до раније нису заснивали радни однос у органима аутономне покрајине, јединице локале самоуоправе, градској општини или државном органу, обавезан је пробни рад у трајању од 6 месеци.

IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:

са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним местима, назначене вештине и знања биће проверена у просторијама Општинске управе општине Сокобања, Сокобања ул. Светог Саве бр. 23, о чему ће кандидати бити обавештени телефонским путем или електронском поштом на бројеве или адресе које су навели у пријави.

Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао заменик начелника Општинске управе општине Сокобања.

Овај конкурс објављује се на интернет презентацији општине Сокобања www.opstinasokobanja.com, а обеваштење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације на којој је објављен конкурс објављује се у дневном листу „Политика“ које се дистрибуирају за територију целе Републике Србије.

                                                                                                        ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА

                                                                                                        ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

                                                                                                 Милена Раденковић – Гаћеша с.р.