ОБАВЕШТЕЊЕ КОЈИМ СЕ ПОЗИВАЈУ УГОСТИТЕЉИ ДА СЕ ПРИЈАВЕ РАДИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ШЕМЕ ДОДЕЛЕ ВАУЧЕРА

На основу Закона о буџету Републике Србије за 2023. годину („Службени гласник РС”, бр. ​138/2022), а у вези са Уредбом о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање унапређења туристичког промета домаћих туриста на територији Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 139/2022), Министарство туризма и омладине објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

КОЈИМ СЕ ПОЗИВАЈУ УГОСТИТЕЉИ ДА СЕ ПРИЈАВЕ РАДИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ШЕМЕ ДОДЕЛЕ ВАУЧЕРА

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

У оквиру доделе и коришћења средстава за подстицање развоја домаћег туризма интензивирањем коришћења туристичке понуде у Републици Србији, Министарство туризма и омладине (у даљем тексту: Министарство), објављује Обавештење којим се позивају привредна друштва, друга правна лица, предузетници, здравствене установе које организују боравак и пружају услуге превенције, лечења и рехабилитације, а пружају услуге смештаја и исхране трећим лицима у складу са прописима којим се уређује област угоститељства као и физичка лица која пружају угоститељске услуге у категорисаним објектима домаће радиности и сеоског туристичког домаћинства, а у којима се угоститељска делатност обавља у складу са прописима којим се уређује област угоститељства (у даљем тексту: угоститељ) да се пријаве ради реализације шеме доделе ваучера за субвенционисано коришћење угоститељских услуга смештаја у угоститељским објектима (у даљем тексту: ваучер).

Подстицање развоја домаћег туризма спроводи се кроз доделу ваучера за субвенционисано коришћење угоститељских услуга смештаја у угоститељским објектима у трајању од најмање пет ноћења изван града, општине, односно места пребивалишта, као и места студирања корисника ваучера.

Ваучером се не може вршити плаћање услуга исхране и пића, пружање здравствених или других услуга, боравишне таксе, односно других дажбина.

На овај позив могу да се пријаве угоститељи са територије Републике Србије.

Вредност ваучера износи 5.000 динара и наведени износ представља максимални износ средстава који се по ваучеру може рефундирати угоститељу.

Крајњи рок за коришћење ваучера је  20. новембар 2023. године.

II УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Пријаву за учешће у реализацији шеме доделе ваучера корисницима, Министарству, са свог главног корисничког налога, подносе Угоститељи aплицирањем кроз централни информациони систем у области угоститељства и туризма (Е-туриста).

Попуњену и одштампану пријаву за учешће Угоститељ потписује и преко ЦИС-а прилаже као скениран документ.

Угоститељ који није евидентиран у ЦИС-у не може остварити право по основу ове уредбе.

За сваки објекат, који угоститељ ставља у функцију реализације шеме доделе ваучера подноси се посебна пријава. Напомињемо, да се засебним објектом сматра кућа, апартман и соба, као и сеоско туристичко домаћинство. Изузетно, уколико се објекти врсте соба и апартман налазе на истој адреси, у оквиру истог грађевинског објекта подноси се једна, обједињена пријава, са заједничким називом за те објекте.

Угоститељ је у обавези да писаним путем информише Министарство о свим статусним и другим променама у току периода трајања шеме доделе ваучера, о чему прилаже одговарајуће доказе.

У случају повећања смештајних капацитета угоститељ је дужан да пре њиховог стављања у функцију писаним путем информише Министарство.

Уколико у току периода трајања шеме доделе ваучера угоститељ престане да испуњава услове прописане законом и овом уредбом, у обавези је да, од дана престанка испуњења услова обустави реализацију доделе ваучера.  

ВАУЧЕРИ РЕАЛИЗОВАНИ НАКОН ПРЕСТАНКА ИСПУЊЕЊА УСЛОВА

НЕЋЕ СЕ РЕФУНДИРАТИ

III НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ШЕМЕ ДОДЕЛЕ ВАУЧЕРА

Листа угоститеља који учествују у реализацији шеме доделе ваучера биће објављена на сајту Министарства туризма и омладине. Наведену листу Министарство ће ажурирати седмично и објављивати је на званичној интернет презентацији Министарства.

Угоститељ угоститељске услуге може пружати од наредног дана од дана објављивања на листи Угоститеља.

Потенцијални корисник ваучера врши резервацију смештаја код угоститеља са објављене листе, на основу чега угоститељ издаје потврду о резервацији, која се генерише из ЦИС-а. Лице које је извршило резервацију у случају њеног отказа у резервисаном термину не сноси последице у вези са нереализованим коришћењем услуга смештаја.

УГОСТИТЕЉ ЈЕ ДУЖАН ДА УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ  ПРУЖИ ИМАОЦИМА ВАУЧЕРА ЛИЧНО, У УГОСТИТЕЉСКОМ ОБЈЕКТУ ЗА КОЈИ ЈЕ ИЗДАТА ПОТВРДА О РЕЗЕРВАЦИЈИ, КОЈА ЈЕ ГЕНЕРИСАНА ИЗ ЦИС-А. НА ВАУЧЕРУ ЋЕ БИТИ ОДШТАМПАН НАЗИВ УГОСТИТЕЉСКОГ ОБЈЕКТА У КОЈЕМ СЕ ЈЕДИНО МОЖЕ ИСКОРИСТИТИ ВАУЧЕР.

По завршетку коришћења угоститељских услуга, корисник ваучера, односно његов законски заступник (родитељ, односно старатељ уз доказ о законском заступању), потписује ваучер, а угоститељ попуњава ваучер са потребним подацима и потписује га.

У случају да корисник ваучера користи угоститељске услуге у већем износу од износа ваучера, Угоститељу се рефундира износ у вредности ваучера.

У случају да је вредност ваучера већа од вредности пружених угоститељских услуга, рефундира се износ средстава у вредности пружених услуга смештаја.

Такође, по завршетку коришћења угоститељских услуга угоститељ је у обавези да кориснику изда фискални рачун за пружену услугу смештаја.

Здравствене установе дужне су да у фискалном рачуну јасно и недвосмислено искажу износ за пружене угоститељске услуге смештаја.

Фискални рачун мора да садржи све елементе прописане законом којим се уређује фискализација, односно Законом о фискализацији, као и износ боравишне таксе, њеног ослобађања од плаћања или умањења (позив на одредбе прописа којима се уређује област угоститељства).

Ваучери уз које здравствене установе приложе фискалне рачуне без јасно и недвосмислено исказане угоститељске услуге смештаја неће бити рефундирани.

Ваучери уз које Угоститељи приложе фискалне рачуне који садрже све елементе прописане законом којим се уређује фискализација, односно Законом о фискализацији, а не искажу износ боравишне таксе неће бити рефундирани.

Физичко лице које услуге смештаја пружа непосредно, по завршетку коришћења услуге смештаја у обавези је да кориснику изда посебан рачун. Физичко лице угоститељ посебан рачун својеручно потписује и исти садржи све прописане елементе из члана 34. став 2. Закона о угоститељству. (Образац посебног рачуна може се преузети са сајта Министарства).

У случају да физичко лице, као угоститељ, угоститељске услуге пружа преко посредника, посредник је у обавези да по завршетку коришћења услуге смештаја кориснику изда  фискални рачун, који мора да садржи све елементе прописане Законом о фискализацији.

Посебан рачун који издаје физичко лице угоститељ, као и фискални рачун који издаје посредник, у случају да физичко лице пружа услуге смештаја преко посредника, не садржи податке о боравишној такси.

УГОСТИТЕЉ КОЈИ НИЈЕ ЕВИДЕНТИРАН У ЦЕНТРАЛНОМ ИНФОРМАЦИОНОМ СИСТЕМУ (Е-ТУРИСТА) НЕ МОЖЕ ОСТВАРИТИ ПРАВО ПО ОСНОВУ ОВЕ УРЕДБЕ.

ВАУЧЕРИ РЕАЛИЗОВАНИ ПРЕКО КАПАЦИТЕТА ИНДИВИДУАЛНИХ ЛЕЖАЈА ЕВИДЕНТИРАНИХ У ЦИС-У,  НЕЋЕ СЕ РЕФУНДИРАТИ.

УГОСТИТЕЉ ЈЕ У ОБАВЕЗИ ДА ЕВИДЕНТИРА КОРИСНИКЕ УСЛУГЕ СМЕШТАЈА У ЦИС-У И ДА У ОКВИРУ СЕКЦИЈЕ „НАЧИН ДОЛАСКА“ ОДАБЕРЕ ОПЦИЈУ: „ДОЛАЗАК КАО КОРИСНИК ВАУЧЕРА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАНО КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГЕ СМЕШТАЈА“. УГОСТИТЕЉ КОЈИ КОРИСНИКЕ ВАУЧЕРА НИЈЕ УНЕО НА ПРОПИСАН НАЧИН, ЗА ТА ЛИЦА НЕ МОЖЕ ОСТВАРИТИ ПРАВО НА РЕФУНДАЦИЈУ ВАУЧЕРА.

Угоститељ физичко лице не може дати овлашћење другом физичком лицу да у његово име и за његов рачун обавља послове у вези са реализацијом шеме доделе ваучера (ПОТПИСИВАЊЕ ВАУЧЕРА, ПРИЈАВА УГОСТИТЕЉА ЗА УЧЕШЋЕ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ШЕМЕ ДОДЕЛЕ ВАУЧЕРА У УГОСТИТЕЉСКИМ ОБЈЕКТИМА, ЗАХТЕВА ЗА РЕФУНДАЦИЈУ, ПОСЕБНИХ РАЧУНА И ДРУГО).

Угоститељ једном месечно, попуњава, подноси преко ЦИС-а, и доставља Министарству захтев за рефундацију средстава за ваучере реализоване у претходном периоду са пратећом документацијом.

Захтев који није поднет преко ЦИС-а неће бити рефундиран.

Крајњи рок за доставу захтева за рефундацију средстава за ваучере, са пратећом документацијом је 25. новембар 2023. године.

Пратећу документацију чини:

            – потписан списак реализованих ваучера;

            – уредно попуњене и потписане ваучере;

            – фискални рачун за пружене услуге;

            – посебан рачун.

На основу комплетне и уредно достављене документације врши се рефундација средстава у року од 45 дана од дана пријема документације.

Захтеви достављени после 25. новембра 2023. године неће бити рефундирани.

Ваучери који су коришћени у месту пребивалишту корисника, као и у месту студирања корисника, који су непотписани или садрже оштећења и корекције,  као и друге недостатке неће бити рефундирани.

IV  ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Све додатне информације заинтересовани могу добити на интернет адреси Министарства туризма и омладине: www.mto.gov.rs , као и на бројеве телефона: 011/2606576 и 011/2606521.