Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичног стамбеног објекта на к.п.бр. 3349/4 у КО Сокобања у улици Спортска

Идејно решење/Урбанистички пројекат ОВДЕ