ЈАВНИ ПОЗИВ за давања у закуп пословног простора – објекта бивше школе у селу Раденковац општина Сокобања

10.02. 2023. ОДЛУКА  О  ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ОВДЕ

На основу  тачке II  Решења о формирању комисије за спровођење поступка давања у закуп пословног простора – објекта бивше школе у селу Раденковац општина Сокобања,  I Број: 361-3-1/2023 од 16.01.2023 године, Комисија за спровођење поступка давања у закуп пословног простора, упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за давања у закуп пословног простора – објекта бивше школе у селу Раденковац општина Сокобања

Даје се у закуп пословни простор објект бивше школе у селу Раденковац општина Сокобања ул. Озренска бр.12 која се налази на кп.бр. 3046/2, по  поступку јавног надметања.Површина пословног простора је 296м2.

Накнада за комуналне услуге  не улазе у цену закупа.

Почетна цени за давање у закуп је 0,5 evra по м2 пословног простора месечно, oдносно 148,00 еуро месечно за целу површину (на дан доношења одлуке цена у динарима износи 17.371,88 динара). Почетна цена за утврђивање закупнине за давање у закуп производног, складишног и осталог простора утврђује се у месечном износу, у динарској противвредности еура на дан плаћања, по средњем курсу НБС.

Пословни простор  се налази у трећој  зони.

Пословни простор даје се у закуп на 5 година, а намена је еколошки, истраживачки, визиторски или едукативни центар.

Висина лицитационог корака износи 1.740,00 динара.

Висина депозита износи 17.371,88 динара.

Право учешћа имају физичка лица. правна лица, предузетници или удружења грађана који немају дуг према локалној самоуправи по основу свих изворних јавних прихода.

– Критеријум за давање у закуп је највиша понуђена цена.

Пријава за јавно надметање мора да садржи:

  • назив, седиште, ПИБ и матични (копија решења из АПР-а);
  • пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве;
  • доказ о измиреним дуговањима према општини Сокобања – Уверење о измиреним обавезама из ЛПА – оригинал или оверена копија;
  • доказ о уплати депозита (уплатница или извод), уплата се врши на жиро рачун број: 840-749804-49 са назнаком депозит за учешће на надметању  по моделу  97 са позивом на број 10-094, корисник буџет општине Сокобања;
  • изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању,;
  • изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза приликом потписивања уговора и то бланко соло меницу која мора бити евидентирана у Регистру меница.  Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо у висини месечне закупнине, са роком важења 15 дана дуже од назначеног периода издавања непокретности. Менично овлашћење треба да гласи на општину Сокобања. Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу и захтев за регистрацију менице;
  •  доказ о уплати административне таксе у износу од 1.797.00 динара. Уплата се врши на уплатни рачун 840-742251843-73 , позив на број 97 10-094, прималац општина Сокобања

.
 

Јавно надметање ће се одржати дана 26.01.2023. године у великој сали Скупштине општине Сокобања са почетком у 13,00 часова.

Пријаве се подносе најкасније до 1300 часова, најкасније до 25.01.2023. године са назнаком „ПРИЈАВА ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ- за давање у закуп пословног простора – објекта бивше школе у селу Раденковац општина Сокобања – Комисији за спровођење поступка.

 – Уколико пријава не садржи све потребне податке комисија исту неће прихватити;

–  Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве не могу учествовати у поступку јавног надметања, а непотпуне или неблаговремене пријаве се одбацују;

– Учесник, чија је пријава прихваћена, губи право на повраћај депозита ако у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема позива закуподавца не закључи уговор о закупу пословног простора.;


– Уколико не испоштују дати рок сматраће се да су одустали од лицитираног пословног простора и расписује се нова лицитација за пословни простор;


-Учесник који добије пословни простор на јавном надметању у случају одустајања губи право на повраћај гарантованог износа депозита;

– Учеснику чија пријава није прихваћена, депозит се враћа по коначности одлуке о избору најповољнијег понуђача

– Поступак јавног надметања сматра се успелим и у случају достављања једне исправне пријаве за учешће којом се подносиац пријаве региструје и присуствује јавном надметању, ако прихвати почетну висину закупнине.

У Сокобањи, 19.01.2023.године                                                                             
I Број : 361-3-2/2023

Оглас се објављује у средствима јавног информисања на огласној табли Општинске управе општине Сокобања и сајту општине Сокобања www.sokobanja.ls.gov.rs

                                                                                         ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

                                                                                               Марија Јовановиć с.р.