УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за изградњу вишепородичног стамбеног објекта на КП бр. 1711/1 у КО Сокобања, у улици Кнеза Милоша

Идејно решење/Урбанистички пројекат ОВДЕ