ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ДОГРАДЊУ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА СА ПРОМЕНОМ НАМЕНЕ У ВИШЕПОРОДИЧНИ СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ НА КП.БР. 4925/1 КО СОКОБАЊА

Преузми Урбанистички пројекат ОВДЕ