ОБАВЕШТЕЊЕ О СТИЦАЊУ СТАТУСА ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОГ КУПЦА

Енергетски угрожени купац електричне енергије или природног гаса је купац из категорије „домаћинство“ (самачко или вишечлано), које живи у једној стамбеној јединици са једним мерним местом на коме се мери потрошња електричне енергије или природног гаса, које троши максималну количину електричне енергије или гаса у складу са одредбама Уредбе о енергетски угроженом купцу од 17. децембра 2023. године („Сл. Гласник РС“, бр. 137/2022), под условима прописаним законом којим се уређује енергетика, у складу са законом. Текст Уредбе се налази ОВДЕ.

 • КРИТЕРИЈУМИ ЗА СТИЦАЊЕ СТАТУСА ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОГ КУПЦА СУ:
 1. Материјални положај;
 2. Остварено право на социјалну помоћ, дечији додатак или увећани додатак за помоћ и негу другог лица;
 3. Здравствено стање члана домаћинства.
 4. МАТЕРИЈАЛНИ ПОЛОЖАЈ:

1.а  Укупан месечни приход домаћинства;

1.б  Број чланова домаћинства;

1.в  Имовно стање.

1.а Укупан месечни приход домаћинства

За одређивање укупног месечног прихода домаћинства узимају се у обзир сва примања и приходи појединца и породице који су утврђени у складу са прописом којим се уређују примања и приходи који су од утицаја на остваривање права на новчану социјалну помоћ.

1.б Број чланова домаћинства:

У односу на број чланова домаћинства, укупан месечни приход домаћинства одређен према подацима министарства надлежног за послове трговине о вредности минималне потрошачке корпе за трочлано домаћинство, може бити највише:

 1. За домаћинства са једним чланом до 21.074,68 динара;
 2. За домаћинства са два члана до 33.402,13 динара;
 3. За домаћинства са три члана до 45.729,58 динара;
 4. За домаћинства са четири члана до 58.057,03 динара;
 5. За домаћинства са пет чланова до 70.384,48 динара;
 6. За домаћинства са шест чланова до 82.711,93  динара;
 7. За домаћинства са више од шест чланова за сваког додатног члана додаје се: 12.327,45  динара;

1.в Имовно стање:

Имовно стање подразумева да домаћинство не поседује другу стамбену јединицуосим стамбене јединице максималне површине која одговара броју чланова домаћинства.

УКУПНА површина стамбене јединице је:

 1. За једночлано домаћинство – до 40 m2;
 2. За двочлано домаћинство – до 58 m2;
 3. За трочлано домаћинство – до 66 m2;
 4. За четворочлано домаћинство – до 74 m2;
 5. За петочлано домаћинство – до 87 m2;
 6. За шесточлано и веће домаћинство – до 96 m2.

Сеоско домаћинство може имати у својини једну стамбену јединицу и стиче статус енергетски угроженог купца без обзира на површину те стамбене јединице.

Уз захтев се прилаже:

 • Доказ о укупним месечним примањима и приходима подносиоца захтева и чланова домаћинства у месецу који претходи месецу подношења зхтева;
 • Фотокопија личне карте;
 • Последњи рачун за електричну енергију/природни гас/топлотну енергију;
 • Доказ о правном основу коришћења непокретности доказ уколико рачун не гласи на подносиоца захтева (купопродајни уговор, уговор о закупу стана, оставинско решење).

ЛИЦА КОЈА СУ ОСТВАРИЛА ПРАВО НА СОЦИЈАЛНУ ПОМОЋ, ДЕЧИЈИ ДОДАТАК ИЛИ УВЕЋАНИ ДОДАТАК ЗА ПОМОЋ И НЕГУ ДРУГОГ ЛИЦЕ:

Домаћинство чији су чланови остварили право на новчану социјалну помоћ, дечији додатак или увећани додатак за помоћ и негу другог лица стиче статус енергетски угроженог купца по основу акта надлежног органа о стеченом праву.

Уз захтев се прилаже:

 • Фотокопија решења о оствареном праву на новчану социјалну помоћ, дечији додатак или увећани додатак за помоћ и негу другог лица;
 • Фотокопија личне карте;
 • Последњи рачун за електричну енергију/природни гас/топлотну енергију;
 • Доказ о правном основу коришћења непокретности доказ уколико рачун не гласи на подносиоца захтева (купопродајни уговор, уговор о закупу стана, оставинско решење).

ЗДРАВСТВЕНО СТАЊЕ ЧЛАНА ДОМАЋИНСТВА:

Статус енергетски угроженог купца може се стећи због здравственог стања члана домаћинства у складу са законом.

Домаћинство на основу здравственог стања стиче статус енергетски угроженог купца, ако члан домаћинства користи медицинске апарате или уређаје неопходне за одржавање здравља, за чији рад је потребно напајање из електродистрибутивне мреже и коме обуставом испоруке електричне енергије може бити угрожен живот или угрожено здравље.

Уз захтев се подноси:

 • Извештај лекара о коришћењу медицинских апарата или уређаја неопходних за одржавање здравља за чији рад је неопходно напајање из електродистрибутивне мреже,
 • Уговор о снабдевању, односно последњи рачун за испоручену електричну енергију,
 •  Доказ о правном основу коришћења непокретности, доказ уколико рачун не гласи на подносиоца захтева (купопродајни уговор, уговор о закупу стана, оставинско решење).

– Захтеви за стицање статуса енергетски угроженог купца преузимају се на ПИСАРНИЦИ Општинске управе општине Сокобања, ул. Светог Саве 23, као и на званичној интернет страници Општине Сокобања https://sokobanja.ls.gov.rs/ или кликом ОВДЕ.

– Захтеви са одговарајућом документацијом подносе се Општинској управи општине Сокобања директно путем ПИСАРНИЦЕ или на адресу: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА, ул. Светог Саве бр. 23, 18230 Сокобања са напоменом: За Одељење за општу управу и друштвене делатности.

– Контакт особа: Лела Младенов, шефица Одељења за општу управу и друштвене делатности

018/830-173

lelamladenov@opstinasokobanja.com