ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

На основу чл. 4, 95, и 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017 – др. Закон 95/2018 – др закон, 86/2019-др закон, 157/2020 – др закон,  114/2021 и 123/2021- др закон) и члан 11. став 3, 12. став 2, 12а, 13, 14. и 15.  Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 95/2016 и 12/2022), Правилника о организацији и систематизацији радних места у општинској управи Општина Сокобања и Правобранилаштву општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 36/2022 и 7/2023), и Одлуке о расписивању јавног конкурса за попуњавање положаја начелника Општнске управе општине Сокобања број: 112-8/23 од 06.03.2023. године, Општинско веће општине Сокобања  на седници одржаној дана 21.03.2023. године оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

I Орган у коме се радно место попуњава: Општинска управа општине Сокобања, Сокобања, ул. Светог Саве бр. 23.


II Положај који се попуњава:

Начелник Општинске управе општине Сокобања – прва група положаја, број службеника на положају: 1.

Опис послова:  Руководи и координира радом Општинске управе; Планира, усмерава и надзире рад Општинске управе; Усклађује рад организационих јединица Општинске управе и обезбеђује њено функционисање као јединственог органа; Остварује сарадњу организационих јединица у оквиру Општинске управе; Подноси извештај о раду Скупштини општине; Обавља и друге послове у складу са законом, Статутом општине, одлукама Скупштине општине, Општинског већа и Председника општине.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање пет година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Сокобања, ул Светог Саве број 23.

III Фазе изборног поступка и учешће кандидата:

Изборни поступак за избор кандидата за попуњавање положаја начелника Општинске управе општине Сокобања се спроводи из више обавезних фаза у којима се проверавају стручне оспособљености, знања и вештине утврђене у оквиру општих функционалних компетенција и посебних функционалних компетенција и фазе у којој се обавља завршни разговор са Комисијом.

У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред одређено мерило за проверу одређене компетенције у једној фази изборног поступка може да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредној фази изборног поступка.

У изборном поступку за избор кандидата за попуњавање положаја начелника Општинске управе општине Сокобања, проверавају се:

1. Опште функционалне компетенције:

-Организација и рад органа локалне самоуправе у Републици Србији, провераваће се писменим путем-тест знања;

-Дигитална писменост, провераваће се решавањем задатака практичним радом на рачунару;

-Пословна комуникација, провераваће се писменим путем-тест знања.

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост“, уколико поседујете важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о познавању рада на рачунару на траженом нивоу ( који подразумева поседовање знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста и табела, табеларне калкулације) и желите да на основу њега будете ослобођени тестирања компетенције „Дигитална писменост“, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), доставите и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Конкурсна комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати доказ који сте приложили уместо редовне провере, односно Конкурсна комисија може одлучити да се кандидату ипак изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове вештине на нивоу који је неопходан за обављање послова на радном месту.

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs

Провера посебних функционалних компетенција:

Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:

1. Посебне функционалне компетенције у одређеној области рада:

– Послови руковођења (1) општи, стратегијски и финансијски менаџмент; 2) управљање људским ресурсима; 3) организационо понашање; 4) управљање променама; 5) управљање пројектима; 6) стратегије и канали комуникације; 7) управљање јавним политикама), провераваће се путем писане симулације.

– Студијско-аналитички послови (1) методе и технике анализирања планских докумената и прописа и израде извештаја о стању у области; 2) технике и методе спровођења ex-ante и ex-poste анализе ефеката јавних политика/прописа и консултативног процеса и израде одговарајућих извештаја; 3)  идентификовање ресурса неопходних за управљање јавним политикама – costing; 4) методологију припреме докумената јавних политика и формалну процедуру за њихово усвајање; 5) методологију праћења,спровођења, вредновања и извештавања о ефектима јавних политика),  провераваће се путем писане симулације.

– Управно-правни послови (1) општи управни поступак; 2) правила извршења решења донетих у управним поступцима; 3) посебни управни поступци) провераваће се путем писане симулације.

2. Посебне функционалне компетенције за одређено радно место:

Планска документа, прописи и акта из надлежности и организације органа (Статут општине Сокобања, Одлука о организацији општинске управе општине Сокобања), провераваће се писаном провером знања/одговарањем на унапред припремљена питања.

– Прописи из делокруга радног места (Закон о локалној самоуправи, Закон о финансирању локалне самоуправе, Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе,Закон о буџетском систему, Закон о јавним службама, Закон о јавним предузећима, Закон о јавној својини, Закон о планирању и изградњи, Закон о комуналним делатностима, Закон о заштити животне средине, Закон о порезу и пореској администрацији, Закон о комуналној милицији и др.), провераваће се писаном провером знања/одговарањем на унапред припремљена питања.

3. Завршни разговор са кандидатом у циљу процене његове мотивације за рад на положају, могућих доприноса на раду на положају и прихватања вредности органа – усмено.

IV Место рада:

Општинска управа општине Сокобања, Сокобања ул. Светог Саве бр. 23

V Услови за рад на положају:

 • да је пунолетан држављанин Републике Србије,
 • да има стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету,
 • положен државни стручни испит,
 • најмање пет година радног искуства у струци,
 • да није правноснажно осуђивано на безусловну казну затвора од најмање шест месеци,
 • да му раније није престао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа,
 • да поседује стручну оспособљеност и знања из Закона о локалној самоуправи, Закона о буџетском систему, Закона о општем управном поступку и Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, вештине; комуникације, организационе способности и вештине руковођења.

VI Трајање рада на положају: пет година.

VII Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана и почиње да тече од дана објављивања јавног конкурса у дневном листу „Политика“ и истиче 06.04.2023. године.

VIII Садржина пријаве и докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

Пријава на конкурс садржи име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона, маил адресу,  податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс, одговорностима на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања. Пријава мора бити својеручно потписана.

Докази:

 • извод из матичне књиге рођених (издат на обрасцу сходно Закону о матичним књигама);
 • уверење о држављанству (не старије од 6 месеци);
 • диплома којим се потврђује стручна спрема;
 • уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (лица са положеним правосудним испитом, уместо уверења о положеном државном стручном испиту, достављају уверење о положеном правосудном испиту);
 • доказ о најмање пет година радног искуства у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима и са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);
 • уверење да кандидат није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци (извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе издат након објављивања конкурса);
 • доказ да им раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа и
 • лична и радна биографија.

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао). 

Одредбом чл. 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016, 95/2018 – аутентично тумачење и 2/2023 – одлука УС) прописано је, поред осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.

Документ о чињеницама о којима се води службена евиденција је: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених.

Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам.

Пример изјаве се налази на сајту општине Сокобања:  https://sokobanja.ls.gov.rs/

IX Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:

са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, назначене вештине и знања биће проверена у просторијама Општинске управе општине Сокобања, Сокобања ул. Светог Саве бр. 23, о чему ће кандидати бити обавештени телефонским путем и електронском поштом на бројеве и адресе које су навели у пријави.

Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији, овереној пред органом надлежним за оверу преписа, односно фотокопије документа, биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовало Општинско веће општине Сокобања.

Овај конкурс објављује се на интернет презентацији општине Сокобања https://sokobanja.ls.gov.rs/, а обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације на којој је објављен конкурс објављује се у дневном листу „Политика“ које се дистрибуирају за територију целе Републике Србије.

X Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Гордана Ђокић Јевтић, телефон: 064/8560749.

XI Aдреса на коју се подносе пријаве за јавни конкурс:

Општинска управа општине Сокобања – Конкурсној комисији за спровођење јавног конкурса за попуњавање положаја начелника Општинске управе општине Сокобања, ул. Светог Саве бр. 23, Сокобања, са назнаком: „За јавни конкурс за попуњавање положаја начелника Општинске управе општине Сокобања“.

            ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

Број: 112-13/23

У Сокобањи, дана, 21.03.2023. године

ПРЕДСЕДНИК

Миодраг Николић