ЈАВНИ ПОЗИВ за јавно надметање ради давања у закуп  пословног простора  у Комплексу спортских базена „Подина“ у Сокобањи

05.05. 2023 ОДЛУКA  О  ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ОВДЕ

На основу члана 3. Одлуке о давању у закуп непокретности у јавној својини општине Сокобања на Комплексу отворених базена „Подина“ у Сокобањи, I број: 361-9/2023 од 19.04.2023. године, председник општине Сокобања оглашава:

ЈАВНИ ПОЗИВ

за јавно надметање ради давања у закуп  пословног простора

 у Комплексу спортских базена „Подина“ у Сокобањи

Општина Сокобања, ул.Светог Саве бр.23, оглашава јавни позив за јавно надметање ради издавања у закуп пословног простора  у Комплексу спортских базена „Подина“ у Сокобањи (у даљем тексту: непокретност) за сезону 2023. године.

Пословни простор представља посебне објекте у комплексу спортских базена „Подина“ и чине га 2 објекта са баштама и то Летњи шанк са баштом и киосци са баштом.

Ближи опис непокретности која се издаје у закуп:

Објекат бр. 1 – Летњи шанк са баштом на локацији поред базена означен на графичком прилогу 1 са ЛШ 1.

Површина пословног простора је  212,4 м2 и састоји се од једног простора површине 42,40 м2 са припадајућом баштом од 170 м2. Објекат је прикључен на водовод, канализацију и нисконапонску мрежу и трошкови  су урачунати у цену закупа, изузев трошкова електричне енергије и закупци ће бити у обавези да исту плаћају месечно, по испостављеним фактурама, а на основу записника о очитавању стања на контролним бројилима и то у процентуалним износима од укупно утрошене електричне енергије по kv/h за јединствено бројило, односно процентуално сразмерно потрошњи (броју киловата), тј. потршњи коју оствари сваки закупац појединачно

Период издавања: Период издавања у закуп је од 16.06.2023. године до 03.09.2023. године. Непокретност која се издаје у закуп не може се давати у подзакуп.

Рокови плаћања: Закупнина се плаћа до 15-ог у месецу за претходни месец, а коначна цена закупа ће се  обрачунавати према броју дана рада Комплекса отворених базена „Подина“.

Почетна цена: Почетна цена закупнине износи 523.147,57  динара месично.

Висина депозита: Депозитза учешће у поступку издавања у закуп предметне непокретности износи523.147,57  динара. Уплата се врши на уплатни рачун 840-749804-49 са назнаком „Депозит за издавање у закуп шанка“, позив на број 97 10-094, корисник општина Сокобања.

Корак за лицитацију износи 5.240,00 динара.

Администаративна такса у износу од 1.797,00 дин. (за једну локацију – место) за учешће у конкурсу за доделу локације за привремено постављање киоска и мањих монтажних објеката на јавним површинама (уплата на жиро-рачун: 840-742251843-73, Позив на број: 97  10-094; Сврха: Административне таксе, Прималац: буџет општина Сокобања.

Намена:  продаја топлих и хладних напитака, а продаја сладоледа на точење није дозвољена.

Објекат бр. 2 – Киосци са баштом означени у графичком прилогу 2 са КИ 1

Укупна површина пословног простора је  190 м2 и састоји се од 5 просторија укупне површине 24 м2 са припадајућом баштом од 166 м2 (128м2 летње баште и 38м2 иза објекта за припрему хране).

Објекат је прикључен на водовод, канализацију и нисконапонску мрежу и трошкови  су урачунати у цену закупа, изузев трошкова електричне енергије и закупци ће бити у обавези да исту плаћају месечно, по испостављеним фактурама, а на основу записника о очитавању стања на контролним бројилима и то у процентуалним износима од укупно утрошене електричне енергије по kv/h за јединствено бројило, односно процентуално сразмерно потрошњи (броју киловата), тј. потршњи коју оствари сваки закупац појединачно.

Период издавања: Период издавања у закуп је од 16.06.2023. године до 03.09.2023. године. Непокретност која се издаје у закуп не може се давати у подзакуп.

Рокови плаћања: Закупнина се плаћа до 15-ог у месецу за претходни месец, а коначна цена закупа ће се  обрачунавати према броју дана рада Комплекса отворених базена „Подина“.

Почетна цена: Почетна цена закупнине износи 467.975,70  динара месично.

Висина депозита: Депозит за учешће у поступку издавања у закуп предметне непокретности износи 467.975,70 динара. Уплата се врши на уплатни рачун 840-749804-49 са назнаком „Депозит за издавање у закуп шанка“, позив на број 97 10-094, корисник општина Сокобања.

Корак за лицитацију износи 4.680,00 динара.

Администаративна такса у износу од 1.797,00 дин. (за једну локацију – место) за учешће у конкурсу за доделу локације за привремено постављање киоска и мањих монтажних објеката на јавним површинама (уплата на жиро-рачун: 840-742251843-73, Позив на број: 97  10-094; Сврха: Административне таксе, Прималац: буџет општина Сокобања.

-Намена: продаја палачинки, пица, хот-дога, сендвича, роштиља и пецива, а продаја сладоледа на точење није дозвољена.

 Право учешћа имају сва правна лица и предузетници који (односи се на оба пословна објекта у оквиру Аква парка „Подина) :

-немају неизмиренне обавезе према Општини Сокобања по основу свих јавних прихода;

-у последње 3 године нису били у блокади дужој од 15 дана,

– су у претходне 3 године остварили промет у износу од најмање 60.000.000,00 динара односно 20.000.000,00 динара годишње;

– имају у сталном радном односу најмање 5  запослена лица током последње 3 године;

– имају минимум 1 доставно возило  у свом власништву регистровано на фирму;

– да је регистрован за обављање угоститељске делатности

Пријава за учешће на Конкурсу  садржи (односи се на оба пословна објекта у оквиру Аква парка „Подина) :

– име и презиме предузетника, јединствени матични број грађана и адресу становања;

– назив односно пословно име, седиште, ПИБ и матични број привредног субјекта;

– ознака локације-места за коју се подноси пријава (летњи шанк са баштом или касиоци за баштом).

Уз пријаву  се доставља:

   пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве (уколико има пуномоћника);

  –  решење о упису у Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре Србије, или Судски регистар из кога се види да је регистрован за обављање угоститељске делатности;

 • доказ о уплаћеном депозиту  – уплатница или извод из банке;
 • изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању;
 • потврде да немају неизмирене обавезе према Општини Сокобања по основу свих јавних прихода (доказ не сме бити старији од месец дана од дана објављивања јавног позива);
 • изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза приликом потписивања уговора и то бланко соло меницу која мора бити евидентирана у Регистру меница.  Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо у висини месечне закупнине, са роком важења 15 дана дуже од назначеног периода издавања непокретности. Менично овлашћење треба да гласи на општину Сокобања. Уз меницу мора бити достављена и копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу и захтев за регистрацију менице;
 • доказ о уплати административне таксе;
 • за миимум 5 стално запослена лица за последње 3 године (2020., 2021. и 2022) – уговоре о раду и М образац – пријава, из којих се види да су наведени радници били у радном односу код понуђача у последње 3 године;
 • за остварени промет од најмање 60.000.000,00 динара, односно 20.000.000,00 годишње – биланс успеха за претходне 3 календарексе године;
 • за минимум 1 доставно возило  у свом власништву регистровано на фирму – фотокопија саобраћајне дозволе;
 • као доказ да није у последњe 3 године  били у блокади дужој од 15 дана – доставља се потврда Нардоне банке  Србије;

Поред наведених услова закупац је у обавези и да (односи се на оба пословна објекта у оквиру Аква парка „Подина) :

 • одреди лице које ће овластити за комуникацију са управом Аква парка „ Подина“ и за исто достави оверено овлашћење;
 • поштује правилник о раду Аква парка „ Подина“;
 • недостатке и кварове који су настали његовом кривицом за време трајања уговора  а саставни су део закупљеног простора, отклони о свом трошку;
 • уклони опрему из пословног простора након истека уговра  а најкасније до 15.09.2023.године;
 • робу за даљу продају истовара и уноси искључиво пре почетка рада Аква парка односно најкасније до 9,30х пре подне или након завршетка рада Аква парка;
 • током рада Аква парка „Подина“ врши одвајање амбалажног отпада за који отпад ће ЈКП „Напредак“ Сокобања, обезбедити посебне судове.

Јавно надметање  ће се одржати по истеку последењег дана објављивања Конкурса,  а Конкурс се објављује у трајању од најмање  8 дана на огласној табли Општинске управе и сајту Општине Сокобања.

Јавно надметање ће се одржати у згради Општинске управе општине Сокобања дана 28.04.2023 године са почетком у 10.00 часова.

Подносилац неуредне, непотпуне и неблаговремене пријаве, губи право учешћа у поступку јавног надметања и комисија за спровођење поступка такве пријаве одбацује.

Учеснику чија пријава није прихваћена, депозит се враћа по коначности одлуке о избору најповољнијег понуђача.

Учесник, чија је пријава прихваћена, губи право на повраћај депозита ако у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема позива закуподавца не закључи уговор о закупу пословног простора.

Рок за повраћај депозита је 5  дана од дана  одржавања јавног надметања.

Услови за спровођење поступка јавног надметања испуњени су ако је најмање једно лице стекло статус учесника на јавном надметању и ако то лице или његов овлашћени заступник присуствују јавном надметању.

Уколико нема заинтересованих учесника за јавно надметање, поступак се понавља у року од 30 дана.

Поступак јавног надметања спроводи Комисија образована решењем од стране Председника општине Сокобања, број: 361-9-1/2023 од 19.04.2023. године.

Пријаве се подносе најкасније до 1500 часова, дан пре заказаног јавног надметања преко писарнице Општинске управе општине Сокобања односно до 27.04.2023. године са назнаком „ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ КОНКУРС – за давања у закуп  пословног простора у Комплексу спортских базена „Подина“ у Сокобањи.

Саставни део Јавног конкурса је  Графички прилог са предложеним локацијама а који се може преузети на сајту општине Сокобања: www.sokobanja.ls.gov.rs. ОВДЕ и ОВДЕ

Јавни конкурс биће објављен  на огласној табли Општинске управе општине Сокобања, медијима  и интернет страници општине Сокобања www.sokobanja.ls.gov.rs.

Дана 19.04.2023.године

I Број: 361-9-2/2023

                                                                                              ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ

                                                                                                         Миодраг Николић с.р.