ЈАВНИ КОНКУРС за издавање места на Мермерном шеталишту за постављање забавних фиксних средстава за клацкање и Централном градском парку у Сокобањи, за постављање аутића на електрични погон

На основу члана 7. став 3. и члана 8. став 2., 3., 4. и  5. Одлуке о привременом постављању мањих монтажних објеката и уређаја на јавним површинама („Службени лист општине Сокобања“ број 4/20, 23/20 и 14/21), Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина („Службени лист општине Сокобања“ број 46/19 и 18/22),  Плана постављања мањих монтажних објеката и уређаја  на јавним површинама („Службени лист општине Сокобања“ број 15/21, 16/21, 27/21, 36/21, 10/22, 13/22, 33/22 и 17/23),  означених у Графичком прилогу број 9. и 9а локација број 1 и локација број 2– Mермерно шеталиште и Централни градски парк, Председник општине Сокобања расписује:

– ЈАВНИ КОНКУРС –

за издавање места на Мермерном шеталишту за постављање  забавних фиксних средстава за клацкање и Централном градском парку у Сокобањи, за постављање аутића на електрични погон предвиђених  Планом постављања мањих монтажних објеката и уређаја  на јавним површинама („Службени лист општине Сокобања“ број  15/21, 16/21, 27/21, 36/21, 10/22, 13/22, 33/22 и 17/23).

Локација за постављања  монтажних објеката за постављање  забавних фиксних средстава за клацкање и постављање аутића на електрични погон

ЛОКАЦИЈА бр. 1:  Мермерно шеталиште –  у Графичком прилогу број 9.

Локација број 1 – улица Светог Саве – почетак мермерно шеталиште испред хотелу „Турист“ за постављање забавних фиксних средстава за клацкање

– место број 1 површине до 2м2- означено у графичком прилогу са Зс1.

– место број 2 површине до 2м2- означено у графичком прилогу са Зс2.

– место број 3 површине до 2м2- означено у графичком прилогу са Зс3.

– место број 4 површине до 2м2- означено у графичком прилогу са Зс4.

– место број 5 површине до 2м2- означено у графичком прилогу са Зс5.

– место број 6 површине до 2м2- означено у графичком прилогу са Зс6.

– место број 7 површине до 2м2- означено у графичком прилогу са Зс7.

– место број 8 површине до 2м2- означено у графичком прилогу са Зс8.

– Намена: постављање  забавних фиксних средстава за клацкање.

– Почетна цена за добијање локације за постављање забавних фиксних средстава за клацкање износи 21.000,00 динара по средству.

За места  за постављање забавних фиксних средстава за клацкање није обезбеђен прикључак на НН мрежу.

– Места за постављање   забавних фиксних средстава за клацкање   издаваће се на период од 3 године   а време коришћења простора на јавној површини за локације (места) добијена на лицитацији не може бити краће од 3 месеца ни дужи од 36 месеци.

– Почетна износ за добијање локације (места) за постављање забавних фиксних средстава за клацкање износи  21.000,00 динара (двадесетједнахиљада динара)  по средству жиро рачун број: 840-749804-49 са назнаком: Почетна цена за добијање (места), са позивом на број 97 10-094, корисник: буџет општине Сокобања, и одређена је  Планом постављања мањих монтажних објеката и уређаја  на јавним површинама („Службени лист општине Сокобања“ број  15/21, 16/21, 27/21, 36/21, 10/22, 13/22, 33/22 и 17/23). Почетна цена за добијање места може се исплатити одједном или у три календарске године до краја јуна месеца сваке године.  Учесник на лицитације дужан је да уплати минимум 7.000,00 динара по средству, пре почека лицитације и да о томе достави доказ уз пријаву на конкурс. 

– Администаративна такса у износу од 1.797,00 дин. (за једну локацију – место) за учешће у конкурсу за доделу локације за постављање забавних фиксних средстава за клацкање/ постављање аутића на електрични погон (уплата на жиро-рачун: 840-742251843-73, Позив на број: 97  10-094; Сврха: Административне таксе, Прималац: буџет општина Сокобања.

Учесник на лицитацији подноси само једну пријаву са свим траженим доказима и у пријави наводи за која места жели да лицитира. Почета цена за добијање локације уплаћује се за онолико места за колико се подноси пријава. Уколико за једно место (од 1 до 8) има више заинтересованих лицитираће се за свако место појединачно.

– Корак учешћа на надметању је 210,00  дин.

ЛОКАЦИЈА бр. 2 -Централни градски парк –  у Графичком прилогу број 9а.

Централни градски парк на стази између централне фонтане и дечјег игралишта  за аутиће на електрични погон максимално 10 аутића – Максимална површина средства 1м2 по аутићу.

– место број 1 површине до 1м2.

– место број 2 површине до 1м2

– место број 3 површине до 1м2

– место број 4 површине до 1м2

– место број 5 површине до 1м2

– место број 6 површине до 1м2

– место број 7 површине до 1м2

– место број 8 површине до 1м2

– место број 9 површине до 1м2

– место број 10 површине до 1м2

– Почетна цена за добијање локације за постављање за аутића на електрични погон износи 6.000,00 динара по средству.

Локација није комунално опремљена у делу прикључења на НН мрежу.

– Места за постављање   аутића на електрични погон)  ће се издаваће се на период од 3 године   а време коришћења простора на јавној површини за локације (места) добијена на лицитацији не може бити краће од 3 месеца ни дужи од 36 месеци

– Почетна износ за добијање места, износи 6.000,00 дин. (шестхиљада динара)  по средству жиро рачун број: 840-749804-49 са назнаком: Почетна цена за добијање места, са позивом на број 97 10-094, корисник: буџет општине Сокобања, и одређена је  Планом постављања мањих монтажних објеката и уређаја  на јавним површинама („Службени лист општине Сокобања“ број  15/21, 16/21, 27/21, 36/21, 10/22, 13/22, 33/22 и 17/23). Почетна цена за добијање места може се исплатити одједном или у три календарске године до краја јуна месеца сваке године почев од 2023. године. Учесник на лицитације дужан је да уплати минимум 2.000,00 динара по средству, пре почека лицитације и да о томе достави доказ уз пријаву на конкурс. 

Учесник на лицитацији подноси само једну пријаву са свим траженим доказима и у пријави наводи за која места жели да лицитира. Почета цена за добијање локације уплаћује се за онолико места за колико се подноси пријава. Уколико за једно место (од 1 до 10) има више заинтересованих лицитираће се за свако место појединачно.

– Корак учешћа на надметању је 60,00  дин.

– Администаративна такса у износу од 1.797,00 дин. (за једну локацију – место) за учешће у конкурсу за доделу локације за постављање забавних фиксних средстава за клацкање/ постављање аутића на електрични погон (уплата на жиро-рачун: 840-742251843-73, Позив на број: 97  10-094; Сврха: Административне таксе, Прималац: буџет општина Сокобања.

Накнада за коришћење простора на јавној површини утврђује се дневно сразмерно времену коришћења и то за свки цео или започет м2 простора који се користи.

Јавно надметање  ће се одржати по истеку последењег дана објављивања Конкурса а Конкурс се објављује у трајању до 8 дана на огласној табли Општинске управе и сајту Општине Сокобања.

Јавно надметање ће се одржати у згради Општинске управе општине Сокобања дана 19.05.2023. године  са почетком у 10.00 часова.

Пријава за учешће на Конкурсу  садржи:

– име и презиме предузетника, јединствени матични број грађана и адресу становања;

– назив односно пословно име, седиште, ПИБ и матични број привредног субјекта;

– ознака локације-места за коју се подноси пријава.

Уз пријаву  се доставља:

– фотокопија личне карте;

– уредно овлашћење за заступање;

– решење о упису у Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре Србије, или Судски регистар или други одговарајући регистар;

– за пољопривредна газдинства потребно је да се са сајта е-аграр одштампају подаци о пољопривредном газдинству из којих се види да је статус пољопривредног газдинства активан (наведене податке могуће је одштампати у просторијама ОУ Сокобања канцеларија бр.21);

-доказ о уплаћеном износу, односно делу износа почетне цене за добијање локације за постављање;

-доказ о уплати администартивне таксе;

– потврда о измиреним обавезама према општини Сокобања по основу свих локалних прихода – уврење из ЛПА).

Учесници, који су излицитирали локације-места за постављање објеката, односно уређаја, дужни су да у року од 5 дана од дана одржавања јавног надметања поднесу захтев, Општини Сокобања-Одељењу надлежном за урбанизам, за добијање одобрења за постављање објекта.

У року од 15 (петнаест) дана од дана подношења захтева, Општини Сокобања-Одељењу надлежном за урбанизам, за добијање одобрења за постављање објекта, председник Општине са најповољнијим понуђачем закључује Уговор о коришћењу јавне површине (у даљем тексту: Уговор)

Учесник губи право на повраћај средстава уплаћених на име почетног износа за добијање локације за постављање објекта, односно уређаја у случају одустанка од своје пријаве.

Уколико најповољнији понуђач не закључи уговор у року од 5 дана од дана достављања уговора губи право на повраћај средстава уплаћених на име почетног износа за добијање локације за постављање објекта, односно уређаја и на име разлике до висине излицитиране цене закупа.

Рок за повраћај почетне цене за добијање локације за постављање објекта или уређаја учесницима који не добију на корићење јавну површину је 5  дана од дана  одржавања јавног надметања

Услови за спровођење поступка јавног надметања испуњени су ако је најмање једно лице стекло статус учесника на јавном надметању и ако то лице или његов овлашћени заступник присуствују јавном надметању.

Уколико нема заинтересованих учесника за јавно надметање, поступак се понавља у року од 30 дана.

Подносилац неуредне, непотпуне и неблаговремене пријаве, губи право учешћа у поступку јавног надметања и комисија за спровођење поступка такве пријаве одбацује.

Поступак јавног надметања спроводи Комисија образована решењем од стране Председника општине Сокобања, број: 352-77/21 од 20.04.2021. године.

Пријаве се подносе најкасније до 1400 часова, дан пре заказаног јавног надметања преко писарнице Општинске управе општине Сокобања односно до 18.05.2023. године са назнаком „ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ КОНКУРС – за издавање места за постављање  забавних фиксних средстава за клацкање и постављање аутића на електрични погон – Комисији за спровођење поступка.


Саставни део Јавног конкурса је  Графички прилог 9 и 9а (Преузми ОВДЕ) са предложеним локацијама који је прописан Планом а који се може преузети на сајту општине Сокобања: www.sokobanja.ls.gov.rs и писарници Општинске управе општине Сокобања.

Јавни конкурс биће објављен  на огласној табли Општинске управе општине Сокобања и интернет страници општине Сокобања www.sokobanja.ls.gov.rs.

Број: 352-154/2023
У Сокобањи 10.05.2023. године            

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                                      Миодраг Николић с.р.