П О З И В за прикупљање понуда за  набавку услуга – Израда концесионог акта за градски и приградски превоз путник

На основу члана 5.  и 27. став 1. тачка (1) Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС број 91/19) и Одлуке о покретању поступка IV Брoј: 404-38-1/2023 од 05.05.2023. године, Комисија  за набавку Општинске управе општине Сокобања, овим путем упућује

                                                                       П О З И В

за прикупљање понуда за  набавку услуга – Израда концесионог акта за градски и приградски превоз путника

Овај позив упућује се непосредно потенцијалним понуђачимa и објављује на интернет страни наручиоца sokobanja.ls.gov.rs.

Предмет набавке је пружање конуслтантских услуга у Изради предлога концесионог акта за градски и приградски превоз путника, у складу са Законом о Јавно приватном партнерству и концесијама (“Сл. Гласник РС” бр. 88/11, 15/16, 104/16) Законом о комуналним делатностима (“Сл. гласник РС“, бр. 88/2011 104/2016 и 95/2018) и Одлуком о градском и приградском превозу путника (“Службени лист општине Сокобања“ број 8/23) и пружање стручну помоћи у поступку прибављања позитивног мишљења Комисије за јавно-приватно партнерство и концесије.

Након спроведеног истраживања тржишта овлашћено лице Наручиоца ће закључити уговор о пружању услуга.

Понуђач је дужан да попуни образац структуре цене и образац подаци о понуђачу, као и да достави следеће доказе:

Потврде наручиоца да је привредни субјекат учествовао као консултант у изради најмање три пројекта ЈПП везаних за саобраћај у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда. Наручилац може прихватити и дужи период.

Рок за пружање конултантских услуга је  90 дана од дана добијања свих података од Стручног тима за спровођење ЈПП.

Плаћање уговорене цене се врши у року до 45 дана од дана достављања Предлога концесионог акта за градски и приградски превоз путника и испостављања регистроване фактуре.

У понуђену цену понуђач је дужан да урачуна све трошкове које има у вези извршења услуге.

У понуди се исказује цена  без и са  ПДВ-ом у  динарима.

Наручилац ће вредновати   исказану цену без ПДВ-а.

Понуђачи  достављају понуде до 15.05.2023. године до 9,00 часова  на mail: dusicastankovic@opstinasokobanja.com или на писарници наручиоца улица Светог Саве 23, Сокобања, канцеларија бр. 7, у писаној форми, са назнаком  Понуда за израду концесионог акта за градски и приградски превоз путника.

Понуда која стигне по истеку рока за подношење понуда је неблаговремена и неће бити разматрана.

Понуда мора бити у целини припремљена у складу са овим позивом и садржати све тражене податке.

Понуђач може да поднесе само једну понуду у писаном облику и она мора бити попуњена и оверена  потписом овлашћеног лица понуђача.

Праћење  реализације вршиће  Стручног тима за спровођење ЈПП.

Саставни део овог позива је образац структуре цене и подаци о понуђачу

Контакт особа: Душица Станковић,  dusicastankovic@opstinasokobanja.com

У Сокобањи, 08.05.2023.године                            

IV Брoј: 404-38-2/2023                                                                 Комисија за набавку

Душица Станковић с.р. Александар Фабијан с.р.

Бојана Ћирић с.р.