Конкурс за директора Културног центра „Сокобања“ Сокобања – Рок за пријаву 06.06.2023. године

На основу члана 12.Одлуке о оснивању Културног  центра „Сокобања“ Сокобања („Службени лист општине Сокобања број 47/22) и члана 17. Статута Културног центра „Сокобања“ Сокобања од 07.12.2022.године, управни одбор  Културног центра „Сокобања“ Сокобања, на седници одржаној дана 15.05.2023. године, расписује:

Конкурс за директора Културног центра „Сокобања“ Сокобања

I Подаци о установи :

Културни центар „Сокобања“ Сокобања, ул. Војислава Илића бр.2, 18230 Сокобања.

II Подаци о радном месту:

Директор  Културног центра „Сокобања“ Сокобања

III Услови:

Кандидат мора да испуњава следеће  услове :

1) да има стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године, на основним студијама у трајању од 10 најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године у оквиру поља друштвено-хуманистичких наука и поља уметности;

2) да има најмање пет година радног искуства у области културе;

 3) да поседује активно знање једног светског језика;

4) да има држављанство Републике Србије;

5) да поседује општу здравствену способност;

6) да није осуђиван нити да је против њега покренут кривични поступак за кривично дело које  га чини недостојним за обављање дужности директора;

Приликом избора кандидата за директора Културног центра посебно ће се ценити следећи услови:

– да познаје делатност, односно пословање којим се Културни центар бави,

– да поседује организаторске способности.

IV Место рада

Културни центар „Сокобања“ Сокобања, ул. Војислава Илића бр.2, 18230 Сокобања

V Изборни поступак:

Изборни поступак спровешће се увидом података из пријаве, увидом у документа и разговором са учесницима јавног конкурса.

Управни одбор је дужан да прегледа све приспеле пријаве на конкурс и оцењује да ли кандидати испуњавају услове предвиђене конкурсом, и ако испуњавају дужан је да утврди време разговора са учесницима јавног конкурса.

 Управни одбор разматра и оцењује само благовремене и потпуне пријаве

VI Рок за подношење пријавa

Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 (петнаест) дана, од дана објављивања конкурса на сајту Националне службе за запошљавање и у најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије, као и на интернет страници Општине Сокобања www.sokobanja.ls.gov.rs.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Управни одбор одбацује закључком против кога се може изјавити посебна жалба Оснивачу, у року од три дана од дана достављања закључка. Жалба не задржава извршење закључка

Јавни конкурс спроводи Управни одбор Културног центра „Сокобања“ Сокобања.

VII Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу

Све додатне информације од значаја за спровођење конкурса могу се добити путем телефона: 069/1091972 или путем мејла: makimilivojevic@gmail.com (особа за контакт Марко Миливојевић).

VIII  Aдреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс:

Пријаве слати на адресу: Општина Сокобања ул. Светог Саве бр.23 18230 Сокобања,  у затвореној коверти, са назнаком „Не отварати – пријава по конкурсу за именовање директора Културног центра „Сокобања“ Сокобања“.

IХ Докази који се прилажу уз пријаву на јавнии конкурс:

Уз пријаву кандидат треба да приложи следећу документацију:

1) предлог програма рада и развоја Културног центра за период од четири године;

 2) оверену копију дипломе о стеченој стручној спреми;

3) доказ о радном искуству (уговори о раду, потврде и други докази из којих се може утврдити радно искуство у култури);

4) биографију која садржи податке о досадашњем раду и оствареним резултатима;

5) уверење да  против њега није покренут кривични поступак за дело које га чини недостојним за обављање дужности директора – оригинал;

6) уверење да није  правноснажном судском одлуком осуђен за кривично дело које га чини недостојним за обављање дужности директора установе – оригинал;

 7) оригинал или оверену фотокопију уверења о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);

8) оригинал или оверену фотокопију из матичне књиге рођених;

9) доказ о познавању једног страног језика;

Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, адресу становања, као и све доказе тражене јавним огласом.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Милош Милојковић