ЈАВНИ ПОЗИВ за давања у закуп пословног простора у ул. Светог Саве  бб на кп.бр. 5351/1 у КО Сокобања, путем јавног надметања

На основу  тачке II  Решења о формирању комисије за спровођење поступка давања у закуп пословног простора у ул. Светог Саве бб  у Сокобањи – у приземљу хотела „Парк“ I  Број: 361-11-1/2023 од 15.05.2023. године, Комисија за спровођење поступка давања у закуп пословног простора у ул. Светог Саве бб у Сокобањи, упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ за давања у закуп пословног простора у ул. Светог Саве  бб на кп.бр. 5351/1 у КО Сокобања, путем јавног надметања

Даје се у закуп пословни простор  у  ул. Светог Саве  бб  Сокобања – у приземљу хотела „Парк“ на кп.бр. 5351/1 у КО Сокобања  у површини од 42м2, по  поступку јавног надметања.

Почетна цена за давање у закуп за површину од 42м2 је 56.646,82 динара месечно, односно 1.348,73 динара  по м2 месечно (рачунајући 11,50 еура по м2 односно 483,00 евра месечно) у складу са почетном ценом за зону одређену Одлукoм  о  прибављању, коришћењу, управљању и  располагању  стварима  у својини општине Сокобања.

Излицитирана цена закупа биће претворена у евре на дан лицитације, а закупац ће закуп плаћати у динарској противвредности,  по средњем курсу Народне банке Србије, на дан уплате закупа.

У трошкове закупа нису урачунати трошкови електричне енергије и комуналних услуга, који закупац плаћа сам, на основу рачуна.

Пословни простор  се налази у екстра зони.

Пословни простор даје се на период од 3 године, а намена је трговинска или друга услужна делатност.

Висина лицитационог корака износи 5.000,00 динара.

Висина депозита износи 56.646,82  динара.

Цена закупа усклађиваће се по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате закупа.

Право учешћа имају сва правна лица и предузетници, који немају дуг према локалној самоуправи по основу свих изворних јавних прихода.

Пријава за јавно надметање мора да садржи:

● име, презиме, назив, седиште, ПИБ и матични број за предузетнике и копија  решења из АПР;

● назив, седиште, ПИБ и матични број за за правна лица и копија  решења из АПР;
● доказ о измиреним дуговањима према општини Сокобања – уверење о измиреним обавезама из ЛПА;
● доказ о уплати депозита-  уплатница;
● доказ о уплати таксе за учешћа на јавном надметању- уплатница.

Јавна лицитација ће се одржати дана 30.05.2023. године у сали Скупштине општине Сокобања са почетком у 15.00 часова;
– Пријаве се подносе најкасније до 10,00 часова,  на дан  заказаног јавног надметања преко писарнице Општинске управе општине Сокобања;

– Уколико пријава не садржи све потребне податке комисија исту неће прихватити;
– Учесник који излицитара пословни простор дужан је да у року од 5 дана од дана одржавања јавног надметања поднесе захтев за закључење уговора о закупу;
– Уколико не испоштује дати рок сматраће се да је одустао од лицитираног пословног простора и расписује се нова лицитација за пословни простор;
-Учесник који добије пословни простор на јавном надметању у случају одустајања губи право на повраћај гарантованог износа депозита;

– Рок за повраћај депозита учесницима који нису успели на јавном надметању је 5 дана од дана завршетка лицитације уз обавезу навођења број рачуна на који ће се извршити повраћај

депозита;

-Уплата се врши на жиро рачун број: 840-749804-49 са назнаком депозит за учешће на надметању  по моделу  97 са позивом на број 10-094, корисник буџет општине Сокобања.

-Администаративна такса у износу од 1.916,00 динара за учешће на јавном надметању за давање у закуп пословног простора  (уплата на жиро-рачун: 840-742251843-73, Позив на број: 97 10-094; Сврха: Административне таксе, Прималац: буџет општина Сокобања.

Разгледање пословног простора који се даје у закуп је дана 29.05.2023. године од 10,00 до 12,00 часова.

Оглас се објављује у средствима јавног информисања на огласној табли Општинске управе општине Сокобања и сајту општине Сокобања www.opstinasokobanja.com

I Број: 361-11/2023                                                                           ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

У Сокобањи, 23.05.2023. године Јасмина Миленовић с.р.