ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА КОЈА ДЕЛУЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ

01.01.2022. Завршни извештај удружења грађана ОВДЕ

15.04.2021 ЛИСТA ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОЈЕКАТА И ПРОГРАМА ОВДЕ

30.03.2021. Решење о именовању Стручне комисије за оцену пројеката у области информисања за 2021. годину ОВДЕ

Комисија за расподелу буџетских средстава за дотације удружењима грађана Општине Сокобања, на основу члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“ број 51/2009 и 99/2011-др.закони, 44/2018), Одлуке о буџету општине Сокобања за 2021. годину („Сл. лист општине Сокобања“ бр. 68/20)  и Правилника о начину и критеријумима за избор програма и пројеката која реализују удружења грађана и финансирају се из буџета општине Сокобања („Сл. лист општине Сокобања“ бр. 40/18), расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА КОЈА ДЕЛУЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ

I

Расписује се конкурс за доделу буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења која делују на територији општине Сокобања за 2021. годину.

На основу овог конкурса расподелиће се 6.500.000,00 динара, планираних за ове намене у буџету за 2021. годину.

Средстава ће бити расподељена за удружења грађана, која делују у области:

–     Социохуманитарног рада (укључујући и удружења пензионера, ловаца, риболоваца, кинолога, противпожарне заштите и заштите животне средине), у укупном износу од 2.000.000,00 динара

–     Вере(цркве и верске заједнице), у укупном износу од 2.000.000,00 динара и

–     Културе, у укупном износу од 2.500.000,00 динара

Износ одобрених средстава може бити мањи од износа тражених средстава. Општина Сокобања нема обавезу да потроши сва расположива средства за ову намену, а финансираће само пројекте који испуњавају дефинисане критеријуме.

II

Право учешћа на овом конкурсу за доделу буџетских средстава имају удружења која испуњавају следеће услове:

•       да је удружење регистровано у складу са Законом удружењима („Службени гласник РС“ број 51/2009 и 99/2011-др.закони, 44/2018);

•       да је седиште удружења на територији општине Сокобања или да програме и пројекте од јавног интереса реализује на територији општине Сокобања;

•       да је директно одговорно за припрему и извођење пројекта;

•       да је удружење поднело извештај о реализацији програма/пројекта и оправдало средства додељена у прошлогодишњем конкурсу;

•       да деловање удружења није политичке природе;

•       да у последње 2 године правоснажном одлуком није кажњено за прекршај или привредни преступ везан за делатност удружења;

•       да није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности;

•       да нема блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања.

•       да је обезбедило сопствено учешће за реализацију програма/пројекта у износу од најмање 20%

Право на подношење пријаве за финансирање или суфинансирање програма и пројеката имају и регионална удружења, под условом да реализују активности од јавног интереса за потребе грађана општине Сокобања.

Највиши износ средстава по Програму/Пројекту не може бити виши од 20% од средстава предвиђених буџетом општине Сокобања за одређену област, осим за Програме/Пројекте из области вере које подносе цркве и верске заједнице.

III

Приоритет за доделу средстава ће имати удружења која:

•       располажу капацитетима за реализацију програма или пројеката;

•       своје програме рада усмеравају ка већем броју корисника;

•       имају висок степен успешности у реализовању програма и пројеката;

•  своје програмске и пројектне активности базирају на усвојеним стратешким документима на локалном и националном нивоу.

                                                                                    IV

Обавезна конкурсна документација подносиоца пријаве на јавни конкурс је следећа:

1.  попуњен пријавни образац на конкурс (Прилог број 2);

2. попуњен образац предлога програма/пројекта (Прилог број 3);

3. попуњен образац буџета програма/пројекта (Прилог број 4);

4. попуњен образац наративног буџета програма/пројекта (Прилог број 5);

5. оснивачки акт удружења (оверена фотокопија или фотокопија са увидом у оригинал );

6. извод из регистра или решење надлежног органа (Агенција за привредне регистре) о упису у одговарајући регистар (фотокопија);

7.  извод из статута удружења у коме је утврђено да се циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује (оверена фотокопија или фотокопија са увидом у оригинал статута) ;

8.  доказ о ликвидности удружења односно извештај о завршном рачуну за претходну годину за удружења основана пре почетка текуће године;

9.   изјаву овлашћеног лица удружења (оригинал), дату под материјалном и кривичном одговорношћу, да деловање удружења није политичке природе; да у последње 2 године правоснажном одлуком није кажњено за прекршај или привредни преступ везан за делатност удружења; да није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности; да нема блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања, да средства добијена од општине неће користити за стицање добити чланова удружења и да је обезбедило сопствено учешће за реализацију програма/пројекта у износу од најмaње 20% (Прилог број 6);

10.  изјава партнера на пројекту.

Неопходни обрасци могу се преузети са интернет странице www.opstinasokobanja.com тј. ОВДЕ (Обрасци за пријаву, .doc) и ОВДЕ (Образац буџета .xls)

Јавни конкурс је отворен од 24.02.2021. до 11.03.2021. године.

V

        Подносиоци предлога морају све захтеване обрасце да адекватно попуне, електронски, на српском језику. Недовољно информација односно неиспуњавање обавезних поља у приложеним обрасцима дисквалификоваће предлог из процеса обраде и предлог ће бити одбијен.

Конкурсна документација мора бити поднета у штампаном примерку сваког документа за пријаву. Комплетна документација се доставља у затвореној коверти на чијој полеђини се наводе основни подаци о подносиоцу пријаве.

Пријаве се предају на писарници Општинске управе Сокобања, или препорученом пошиљком са обавезним навођењем адресе: „Општинска управа СокобањаКомисији за расподелу буџетских средстава за дотације удружењима, ул. Светог Саве 23, 18230 Сокобања„.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Утврђивањем испуњености формалних услова конкурса, конкурсна комисија разматра пријаве у складу са условима конкурса и оцењује програме, односно пројекте, на основу следећих критеријума:

1. квалитет пројекта и усклађеност са јавним позивом;

2. допринос у развоју локалне заједнице;

3. подстицање економског развоја на територији општине Сокобања;

4. допринос очувању животне средине и одрживог развоја.

Подносилац пројекта се обавезује да од укупног буџета пројекта, средства распореди на следећи начин:

–   до 20% за људске ресурсе одн. лица ангажована на пројекту (изузев у случају када је програмом и пројектом предвиђена надокнада за обављање неке активности од изузетног значаја за ширу заједницу)

–  до 10% за путне трошкове (укључујући трошкове превоза и дневнице)

– преко 60% за директне пројектне активности и набавку одговарајуће опреме/добара.

На интернет страници www.opstinasokobanja.com налази се Листа критеријума за рангирање предлога пројеката/програма (Прилог број 7).

На основу оцене програма, односно пројеката, Комисија сачињава Листу вредновања и рангирања пријављених пројеката и програма са навођењем износа новчаних средстава који би био додељен одређеном удружењу и објављује је на званичној интернет страници www.opstinasokobanja.com и огласним таблама ОУ Сокобања.

Подносиоци пријава на јавни конкурс имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању предлога Листе вредновања и рангирања пријављених пројеката и програма. На листу, подносиоци пријава имају право приговора у року од 3 дана од дана њеног објављивања.

Одлуку о приговору, конкурсна комисија доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема.

На основу предлога одлуке Комисије, у року од 3 дана од достављања предлога Председник општине доноси Одлуку о финансирању/суфинансирању програма од јавног интереса које реализују удружења и који се финансирају из буџета општине Сокобања са приоритетима у додели опредељених средстава, а према предложеним пројектима и програмима удружења и која ће бити објављена на званичној интернет страници www.opstinasokobanja.com, огласним таблама ОУ Сокобања и у локалним медијима.

На основу Одлуке, Председник општине Сокобања закључује појединачне уговоре о финансирању/суфинансирању програма од јавног интереса које реализују удружења и који се финансирају из буџета општине Сокобања.

На основу Одлуке, након достављања коригованих буџета одобрених пројеката  и отварања посебног наменског рачуна код Управе за трезор, Председник општине Сокобања закључује појединачне уговоре о финансирању/суфинансирању програма од јавног интереса које реализују удружења грађана и који се финансирају из буџета општине Сокобања.

Уговором се утврђују права, обавезе и одговорности уговорних страна, начин и рок за пренос одобрених средстава, рок за реализацију програма, односно пројеката, начин извештавања о реализацији програма односно пројеката, као и друга права и обавезе уговорних страна.

КОНКУРС ЈЕ ОТВОРЕН ДО 11.03. 2021. године.

За све ближе информације погледајте јавни конкурс на интернет страници www.opstinasokobanja.com или се обратите Одељењу за урбанизам, локални економски развој и заштиту животне средине, канцеларија бр. 16 сваког радног дана од 08-15 часова.

У Сокобањи 24.02.2021. године

I Број: 401-190/2021

Комисија за расподелу буџетских средстава за дотације удружењима грађана на територији општине Сокобања с.р.

Пратећа документације

Јавни позив

Образац пријаве

Образац буџета