ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење захтева за доделу помоћи за куповину огревног дрвета са превозом за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица са боравиштем на територији општине Сокобања

28.09.2023. КОНАЧНА ЛИСТА корисника за доделу помоћи за огрев социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица ОВДЕ

На основу члана 8. Правилника о условима и критеријумима за доделу помоћи  избеглим и интерно расељеним лицима, Комисија за избор корисника помоћи за куповину огревног дрвета са превозом за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица са боравиштем на територији општине Сокобања , расписује

Ј А В Н И   П О З И В

За  подношење захтева за доделу помоћи за куповину огревног дрвета са превозом за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица са боравиштем на територији општине Сокобања

I

Право на Помоћ могу да остваре породице избеглица и породице интерно расељених лица са боравиштем у општини Сокобања.

Помоћ се одобрава једнократно кроз куповину и доделу огревног дрвета са превозом, у укупном износу до 35.000,00 динара по породици.

Намена доделе Помоћи је, обезбеђење основних потреба у виду огрева за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица.

Потребно је да подносилац захтева и чланови његовог породичног домаћинства испуњавају неке од следећих услова, и то :

  1. да имају избеглички статус, односно да су евидентирани као интерно расељена лица, са пребивалиштем односно бовавиштем у општини  Сокобања,

2.  породице без редовних месечних прихода или са недовољним месечним приходима тј. да су укупни приходи породице мањи или до 50% просечне нето плате на нивоу Републике Србије по члану породичног домаћинства, према последњем објављеном податку Републичког завода за статистику;

3.  једнородитељска домаћинства са дететом/децом до навршених 18 година живота или студентом/студентима до навршених 26 година живота на редовном школовању;                                                                 

  • трочлано и вишечлано породично домаћинство са дететом/децом до навршених 18 година живота;,
  • и то: малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструкција обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, церебрално васкуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивно нервно мишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомелитиси, ХИВ инфекције и друга тешка обољења,  деца са инвалидитетом или сметњама у  развоју итд.;
  • породице са више генерација, са једним или више чланова преко 60 година;
  • домаћинство старијих лица (жене преко 60 и мушкарци преко 65 година  живота);
  •  једночлана породична домаћинства са лицем преко 60 година живота и
  •  породице са жртвом сексуалног/породичног насиља.

Услов за доделу помоћи из става 1. овог члана (осим за породична домаћинства наведена под тачком 6. овог члана) је да породично домаћинство подносиоца има примања по члану домаћинства, у висини мањој од 50% просечне нето плате на нивоу Републике Србије, а према последњем објављеном податку Републичког завода за статистику.

II

Помоћ се одобрава једнократно кроз куповину и доделу огревног дрвета са превозом, у укупном износу до 35.000,00 динара по породици, у складу са Уговором

III

Помоћ, у виду доделе огревног дрвета са превозом, имају у складу са одобреним и расположивим средствима сви подносиоци захтева, под једнаким условима, а према условима и критеријумима и реду првенства утврђених Правилником.

IV

Поступак за доделу Помоћи спроводи Комисија, на основу поднетог захтева и приложене документације. Проверу захтева и приложене документације спроводи Комисија.

Уколико се, до окончања поступка избора корисника, појаве нови и важни елементи за одлучивање, Комисија задржава право на поновно разматрање захтева.

V

Уз пријаву за доделу Помоћи, која се подноси у општини Сокобања, подносилац пријаве уз захтев доставља и следеће доказе:

– фотокопије важећих избегличких/расељеничких легитимација (обавезно за подносиоца пријаве);

 – фотокопије личних карата Републике Србије (очитане уколико су у питању биометријске карте са чипом) за сва лица старија од 16 и више година (не односи се на лица која имају важеће избегличке легитимације);

– важећа пријава боравишта на територији Општине Сокобања (обавезно за подносица пријаве који је евидентиран као интерно расељено лице);

– доказ о приходима за све пунолетне чланове домаћинства и то: потврда послодавца о висини нето зараде за месец који претходи месецу објављивања јавног позива, уверење из Националне службе за запошљавање да се лице налази на евиденцији незапослених лица, чек од пензије за месец који претходи месецу објављивања јавног позива, потврда ПИО ФОНДА да лице остварује/не остварује право на пензију, оверена лична изјава код надлежног органа да лице остварује или не остварује приходе;

– медицинска документација не старија од годину дана;

– решење надлежног органа о смањеном или потпуном губитку радне способности/телесном оштећењу/сметњама у развоју

– жртве сексуалног/породичног насиља прилажу пресуду надлежног суда или извештај Центра за социјални рад и

– једнородитељске породице: потврда о смрти брачног друга; решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло; извод из матичне књиге рођених деце без утврђеног очинства; пресуда о разводу брака/доказ о поверавању малолетне деце/детета (уколико у пресуди о разводу брака није одлучено о поверавању детета или уколико се ради о ванбрачним партнерима чија је заједница престала да траје), а уз оба доказа потребно је приложити изјаву Подносиоца пријаве оверену код Јавног бележника да се Подносилац пријаве непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, а да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да, у међувремену, Подносилац пријаве није засновао брачну или ванбрачну заједницу.

           Докази из става 1. алинеје 1. до 8. овог члана подносе се у фотокопији, а Комисија има право да од подносиоца захтева тражи на увид оригинална документа.

Комисија ће изводе из књиге рођених за малолетну децу прибавити службеним путем.

VI

Ред првенства за доделу Помоћи утврђује се на основу броја бодова које Подносилац пријаве на Јавни позив оствари, а према следећим мерилима:

1. једнородитељска домаћинства са дететом/децом до навршених 18 година живота или студентом/студентима до навршених 26 година живота на редовном школовању – 30 бодова;

2. жртве сексуалног/породичног насиља – 30 бодова;

3. трочлано и вишечлано породично домаћинство са децом до навршених 18 година живота – 20 бодова;

4. домаћинства са лицем којем је утврђен инвалидитет (80% и више процената нвалидитета)/ домаћинства са чланом породице са тешким обољењем – 20 бодова;

            5. једночлана домаћинства са лицем преко 60 година живота – 20 бодова;

6. породице без редовних месечних прихода или са недовољним месечним приходима тј. да су укупни приходи породице мањи или до 50% просечне нето плате на нивоу Републике Србије по члану породичног домаћинства, према последњем објављеном податку Републичког завода за статистику – 20 бодова;

7. породице са више генерација, са једним или више чланова преко 60 година – 10 бодова;

              8. домаћинство старијих лица (жене преко 60 и мушкарци преко 65 година  живота) – 10 бодова.

Уколико два или више Подносиоца пријаве имају исти број бодова, предност има Подносилац пријаве који:

1) има већи број малолетне деце;

2) има већи број чланова породичног домаћинства;

3) има трудну жену у породичном домаћинству;

4) дуже борави на подручју Општине  у оквиру које конкурише за Помоћ и

5) има мање приходе по члану породичног домаћинства.

VII

Комисија утврђује предлог листе Корисника  за доделу Помоћи која се објављује на огласној табли Општине Сокобања

На Предлог листе Подносилац пријаве може уложити приговор Комисији, у року од 8 дана од дана објављивања предлога листе.

Након провере навода из приговора и утврђивања чињеничног стања, односно након истека рока за одговор на приговор, Комисија утврђује коначну листу Корисника за доделу Помоћи ( у даљем тексту: Коначна листа ).

Коначну листу Комисија објављује одмах по утврђивању на огласној табли Општине Сокобања

На одлуку о коначној листи подносилац захтева има право жалбе Општинском већу  преко комисије , у року од 8 дана од дана достављања одлуке.

На основу одлуке  Комисије и  коначне листе, општина Сокобања додељује кориснику помоћ у виду помоћи за доделу огревног дрвета са превозом.

VIII

Рок за подношење захтева је 8 дана од дана објављивања Огласа.

Пријаве  за јавни позив са потребном документацијом предају се на Писарници општине Сокобања радним даном од 7,00 до 15,00 часова или поштом на адреси:

Општина Сокобања

Општинска управа општине Сокобања

Комисији за доделу  помоћи за набавку огрева социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица

Ул. Светог саве бр.23

18230 Сокобања

Број: 02-52/2023-1

Дана 12.09.2023.године

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Лела Младенов с.р.