ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ – Техничар инвестиционог и техничког одржавања и одржавања уређаја и опреме

Културни центар „Сокобања“ Сокобања

Број: I-83-2/2023

Дана: 29.09.2023. године

СОКОБАЊА

На основу члана 3.Правилника о ближем уређењу поступка и начина заснивања радног односа у установи Културни центар „Сокобања“ Сокобања и Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Културном  центру „Сокобања“ Сокобања

Културни центар „Сокобања“ Сокобања

оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА

НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

I Установа у којој се радно место попуњава:

Културни центар „Сокобања“ Сокобања

Ул. Војислава Илића број 2

Сокобања

II Радно место које се попуњава:

1.Радно место под редним бројем 11 из Правилника – Техничар инвестиционог и техничког одржавања и одржавања уређаја и опреме

 Опис послова:  

       -снима и израђује скице постојећих стања и инсталација у објектима;

– пружа подршку у изради предмера радова и уградње опреме;

– прикупља потребне дозвола и сагласности;

– даје податке за формирање техничке документације и води евиденцију о истој;

– води евиденцију техничке документације;

– припрема инвестициону – техничку документацију, предмер и предрачун радова за извођење потребних радова на објектима;

– прати реализацију радова;

– обавља стручне послове одржавања;

– анализира параметре рада и обавља дијагнозу узрока комплексних кварова објеката, опреме и инсталација за које је задужен;

– предлаже процедуре за превентивно и редовно одржавање, као и за отклањање комплексних кварова;

– обавља стручне и техничке послове одржавања;

– врши механичарске послове на превентивном одржавању, демонтажи, поправкама, ремонтима, монтажама;

– дорађује поједине елементе, делове и склопове при монтажи;

– врши контролу и оверу грађевинских дневника, књига и рачуна изведених радова;

– врши дефектаже и потребна мерења функционалних елемената, делова и склопова са демонтажом, поправкама и монтажом;

– контролише исправност и функционалност техничких система и инсталација на објектима и уређајима;

– котролише рад спољних сарадника и евидентира послове и утрошак материјала;

– врши надзор над извођењем радова;

– обавља послове руковања парним котловима и одговоран је за њихово одржавање;

– припрема потребну документацију за поступак набавки;

обавља и друге послове по налогу руководиоца и директора

1.Услови:

  • III/IV степен стручне спреме електротехничког или машинског усмерења;
  • радно искуство на пословима техничког одржавања и реализације програма;
  • сертификат за руковаоце парних постројења или мајсторско звање из машинске струке;;

2. Радно искуство: Три године радног искуства.


Број извршилаца: 1 (jeдан)

У изборном поступку проверавају се:

– Знање – познавање Закона о култури – писмено;

– Стручна оспособљеност – усмени разговор;

– Вештине-– практична провера познавања опреме.

III Место рада:

Установа Културни центар  „Сокобања “ Сокобања, Ул. Војислава Илића број 2, Сокобања и други објекти којим газдује Културни центар.

IV Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је 10 дана oд дана објављивања на огласној табли општине Сокобања, на сајту  општине Сокобања и на сајту Националне службе за запошљавање.

V Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Марија Тодоровић,       телефон: 063/1786993  или makica.andjel@yahoo.com .

VI  Aдреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс:

Општинска управа општине Сокобања  Ул. Светог Саве број 23 са назнаком:  „За јавни конкурс за попуњавање радног места – „Техничар инвестиционог и техничког одржавања и одржавања уређаја и опреме“. На полеђини коверте кандидат је у обавези да упише телефон или електронску пошту на које ће бити обавештен о изборном поступку.

VII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

– пријава са радном биографијом;

– диплома о стеченој стручној спреми;

– уверење о држављанству (не старије од 6 месеци);

– извод из матичне књиге рођених;

– уверење/потврда о траженом стеченом радном искуству у сруци;

– фотокопија траженог сертификата.

Уверење о здравственој способности доставља изабрани кaндидат након конкурса.

VIII Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:

са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним местима, назначене вештине и знања биће проверена у просторијама Општине Сокобања, о чему ће кандидати бити обавештени телефонским путем или електронском поштом на бројеве или адресе које су навели у пријави.

Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао директор установе..

Овај конкурс објављује се на на огласној табли Установе Културни центар „Сокобања“, на сајту  Установе Културни центар „Сокобања“ односно сајту општине Сокобања и на сајту Националне службе за запошљавање.

У Сокобањи,                                                                                                                  Директорка

Дана:29.09.2023. год.                                                                     Далиборка Стевановић с.р.