Ј А В Н И О Г Л А С ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА (БИВША КАФАНА „ВАРДАР“) У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

На основу члана 19.Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини,односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права,као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда(„Службени гласник РС“бр.16/18), члана 55. Одлуке о прибављању, коришћењу, управљању и начину располагања стварима у својини општине Сокобања (Сл.гласник Општине Сокобања број  35/18 и 20/19), Комисија за спровођење  поступка отуђења непокретностима из јавне својине општине Сокобања, образована Решењем Скупштине  општине Сокобања број: 02-61/2021 од 27.04.2021.године,  објављује:

Ј А В Н И  О Г Л А С ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА (БИВША КАФАНА „ВАРДАР“) У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

  1. ПРЕДМЕТ ОТУЂЕЊА

-кп.бр. 4881/2 уписана у Лист непокретности бр. 6580 за КО Сокобања,  која се у катастарском операту води као:  земљиште под зградом – објектом у површини од 133м2, земљиште уз зграду – објекат у површини од 37м2 и зграда  бр. 1 – зграда трговине, објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи објеката, која се састоји од две етаже и то једна етажа под земљом и једна етажеа у приземљу у бруто површини од 133,00 м2, све у Ул. Алексе Маркишића и  све уписано на Општину Сокобања, са врстом права – својина, обликом својине- јавна и обимом удела 1/1

  • Почетна цена:  45.369,04 еура
  • Депозит за учешће у поступку:  1.067.000,00 динара, што на дан објављивања огласа износи 9.075,47 еура по средњем курсу Народне банке Србије.
  • Лицитациони корак :  500.000,00 динара
  • Рок за подношење пријава: 30 дана од дана оглашавања.
  • НАЧИН ОТУЂЕЊА

Отуђење непокретности из јавне својине општине спровешће се јавним надметањем.

  • УСЛОВИ  ПРИЈАВЉИВАЊА

Учесници у поступку јавног надметања могу бити физичка лица, предузетници и правна лица..

Пријава на оглас мора да садржи:

1. за физичка лица: име и презиме, адреса, бр.личне карте, бр. телефона, ако је то лице предузетник уз пријаву се прилаже оригинал извода из регистра привредних субјекта или потврда да је предузетник упасан у одговарајући регистар, не старије од 30 дана;

2. за правна лица: назив, седиште и број телефона, оригинал извода из регистра привредних субјеката са подацима за то правно лице,не старије од 30 дана.

Пријава мора бити потписана.

У случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити оверено од стране Јавног бележника, а  уколико подносиоца пријаве заступа адвокат мора се приложити потписано пуномоћје дато адвокату, за заступање у поступку јавног надметања у вези предметне непокретности

Уз пријаву на оглас се доставља:

1. доказ о уплаћеном депозиту (извод из банке);

2. доказ о уплаћеној административној такси;

3. уверење о измиреним локалним приходима;

4. фотокопија личне карте за физичка лица;

5. Решење о упису у Регистар привредних субјеката или други одговарајући регистар за правна лица;

6. Изјава да понуђач прихвата излицитирану цену за непокретност која је предмет отуђења;

7. Број рачуна на који ће се вршити повраћај депозита.

Депозит у износу од  1.067.000,00 динара (милионшездесетседамхиљада динара) уплатити на жиро рачун број: 840-749804-49 са назнаком: Депозит за учешће на јавном надметању, са позивом на број 97 10-094, корисник: буџет општине Сокобања

Све потребне информације поводом овог огласа (текст огласа, образац пријаве, упутство о начину уплате депозита), као и увид у документацију у вези непокретности која се отуђује из јавне својине општине Сокобања, (извод из листа непокретности, процену тржишне вредности објекта и др.), могу се добити у Општинској управи општине Сокобања, канцеларија број 12 број телефон 064/8560793 у времену од 8-14 часова.

  • ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

Учесник своју пријаву на оглас доставља Комисији у затвореној коверти са назнаком да се ради о пријави на Оглас за отуђење непокретности из јавне својине Општине Сокобања и видном напоменом ,,НЕ ОТВАРАТИ“. Пријава се шаље поштом, препоручено, а може се предати и на писарници Општинске управе општине Сокобања, ул. Светог Саве број 23.

Рок за подношење пријава за јавно надметање је 30 дана од дана јавног оглашавања у дневном листу „Информер“, који се дистрибуира на целој територији Републике Србије .Последњи дан за подношење пријава је 11.06.2021.године до 15.часова.

Неблаговремена, односно неуредна пријава се одбацује.

  • ПОСТУПАК ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА И ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

Јавно надметање ће се одржати дана 14.06.2021.године (понедељак), у 13,00 часова у великој сали скупштине општине Сокобања, ул. Светог Саве  број 23.

Поступак јавног надметања спроводи се уколико на оглас пристигне најмање једна благовремена и потпуна пријава.

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене купопродајне цене,односно највиша понуђена цена

Учесник у поступку јавног надметања који је понудио највиши износ цене за отуђење непокретности, задржава  уплаћени депозит до потписивања уговора о отуђењу и исти се урачунава  у купопродајну цену.

Уколико учесник одбије да закључи уговор о прибављању, уговор се може закључити са првим следећим најповољнијим учесником и тако редом док се не исцрпе понуде свих учесника који су учествовали на јавном надметању.

У случају да учесник/ци одустану од закључења уговора депозит се не враћа.

Након закључења уговора о отуђењу свим осталим учесницима у поступку јавног надметања враћа се депозит у року од 5 дана.

Исплата излицитиране цене за отуђену непокретност, исказана у еврима, ће се вршити у динарској противредности по средњем званичним курсу Народне банке Србије на дан уплате и то на дан овере уговора код надлежног Јавног бележника на територији општине Сокобања.

Рок за закључење уговора је 30 дана од дана доношења акта о отуђењу непокретности из јавне својине Општине Сокобања, који доноси Скупштина Општине Сокобања уз прибављену правну ваљаност  Правобранилаштва општине Сокобања.

Купопродајни уговор се оверава код надлежног Јавног бележника на територији општине Сокобања.

Трошкове овере купопродајног уговора код надлежног јавног бележника, порез на пренос апсолутних права по решењу пореске управе и трошкове уписа у катастарске и друге јавне књиге сноси лице ком се отуђује непокретност из јавне својине.

Aдминистративнa таксa у износу од 1.724.00 динара. Уплата се врши на уплатни рачун 840-742251843-73 , позив на број 97 10-094, прималац општина Сокобања

Број: 361-6/2021
У Сокобањи 13.05.2021. године

Комисија о располагању непокретностима у јавној својини општине Сокобања